Slavinnen als seksueel bezit in de koran

James M. Arlandson


Zou je je aansluiten bij een religie die mannen toestaat seks te hebben met hun slavinnen gedurende hun slavernij – als deze religie deze daad gecodificeerd heeft in zijn heilige boek?

Veel personen in het Westen (en elders) die zich bekeren tot de islam zijn vrouwen. Ik heb zojuist een e-mail ontvangen van een moslimvrouw die zegt dat zij zich twee jaar geleden tot de islam bekeerd heeft. Zouden vrouwen dit doen als zij ALLES van deze religie zouden weten? Redelijke vrouwen zouden stoppen en nog een keer nadenken alvorens deze serieuze stap te nemen (doch een omkeerbare stap, alhoewel in veel islamitische landen strafbaar met de dood)

Islam gaat veel dieper dan slechts de vijf goedaardige Vijf Pilaren. Het heeft veel onplezierige waarheden in zijn heilige teksten op de loer liggen. Het doel van dit artikel is om nog één van deze waarheden naar voren te brengen, zodat mensen volledig geïnformeerde beslissingen kunnen maken op basis van alle feiten.

Seks met slavinnen in tijden van vrede

Soera 23 werd geopenbaard tijdens Mohammeds leven in Mekka voor zijn Hidjra of Emigratie van zijn thuisstad naar Medina in 622 na Chr. Gedurende de vroege jaren van zijn bediening, voerde hij nooit oorlog met iemand, dus er waren tijden van vrede, ondanks het feit dat hij vervolgd werd.

De koran zegt in soera 23: 5-6:

5 [de gelovigen] die hun vleselijke lusten beheersen. 6. Behalve met hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt. (Koran van het web)

5. En degenen die hun kuisheid bewaken.
6. Behalve tegenover hun echtgenotes of hun slavinnen, dan worden zij niet verweten. (Siregar)

5 En die hun schaamstreek kuis bewaren, 6. behalve bij hun echtgenotes of slavinnen waarover zij beschikken, dan valt hun niets te verwijten. (Leemhuis)

De sleutelwoorden zijn “hetgeen hun rechterhand bezit

Maududi (d. 1979) is een hoog gerespecteerde korancommentator. Hij interpreteert de heldere betekenis van dit zinsdeel, zeggend dat seks met slavinnen wettig is. Maududi schrijft:

Twee categorieën van vrouwen zijn uitgesloten van het algemene gebod van het bewaken van de privé delen: a. vrouwen, b. vrouwen die legaal in iemands bezit zijn, dat wil zeggen slavinnen. Dus het vers spreekt duidelijk met gezag dat iemand toegestaan is om seksuele relatie te hebben met je slavin net als met je vrouw, de basis is bezit en niet huwelijk. Als huwelijk de voorwaarde was geweest, zou de slavin ook ingesloten zijn geweest bij de vrouwen, en was er geen noodzaak om hen afzonderlijk te noemen. (Zelfde bron. p. 241, noot 7)

Het hoofdpunt in deze sectie, die Maududi over het hoofd ziet of weigert te bekritiseren, is dat Mohammed zelf, niet alleen de hele instelling van slavernij bekrachtigt, maar ook binnen deze instelling seks tussen mannelijke eigenaars en hun slavinnen. Maar hoe kan hij en vrome moslims hun profeet bekritiseren zonder serieus de islam schade toe te brengen? Niettemin moeten moslims dit doen, als zij helder en kritisch denken, en voor het welzijn van de mensheid.

Opgemerkt moet worden dat soera 70:29-30, ook geopenbaard in Mekka, bijna identieke woorden gebruikt als soera 23:5-6. Mannen moeten hun privé delen bij iedereen kuis bewaren behalve bij hun vrouwen en slavinnen, betekenend dat mannen met beide “categorieën” seks mogen hebben. ( Maududi’s woorden)

Seks met slavinnen na een oorlog

Nu was Mohammed geëmigreerd van Mekka naar Medina. Op het moment dat soera 4 wordt geopenbaard, waar ons volgend koranvers gevonden wordt, heeft hij vele oorlogen en schermutselingen achter de rug. Bijvoorbeeld, hij bevecht de Mekkanen in de Slag van Badr in 624 na Chr. en opnieuw in de Slag van Oehoed in 625 na Chr. Hij verbant ook de joodse stammen van Qainoeqa en Nadir in respectievelijk 624 en 625 na Chr. Hij draagt dit beleid van seks tussen mannelijke eigenaren en hun slavinnen verder in zijn nieuwe stad Medina, met de toegevoegde draai van het tot slaven nemen van vrouwelijke krijgsgevangenen en zijn soldaten toe laten om seks met hen te hebben.

De koran zegt in soera 4:24:

24. En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij [als krijgsgevangenen] bezit. (Koran van het web, zie ook soera’s 4:3 en 33:50)

24. En (ook verboden zijn:) de getrouwde vrouwen, behalve de slavinnen onder jullie gezag. (Siregar)

24 En ook de eerbaar getrouwde vrouwen, behalve slavinnen waarover jullie beschikken. (Leemhuis)

Dus, vrouwelijke gevangenen worden soms gedwongen om hun moslimheren te huwen, ongeacht de huwelijkse staat van de vrouwen. Dat is, de heren mogen seks met het tot slavengenomen menselijk bezit hebben.

Maududi zegt in zijn commentaar op het vers dat het voor heilige moslimstrijders wettig is om vrouwelijke krijgsgevangenen te trouwen zelfs wanneer hun echtgenoten nog in leven zijn. Maar wat gebeurt er als de echtgenoten gevangen genomen zijn met hun vrouwen? Maududi citeert een wetsschool die zegt dat moslims hen niet mogen trouwen, maar twee andere scholen zeggen dat het huwelijk tussen de gevangengenomen mannen en vrouwen verbroken is (noot 44).

Maar waarom zou een debat over deze wreedheid ontstaan? Het antwoord is duidelijk voor degenen die een gevoel voor recht hebben. Geen seks zou ooit mogen plaatsvinden tussen getrouwde vrouwelijke krijgsgevangen en hun gevangennemers. In feite zou onder geen enkele omstandigheid seks plaats mogen vinden tussen vrouwelijke gevangenen en hun moslimheren.

Dit seksuele onrecht is laakbaar, maar Allah wil het niettemin – de koran zegt het zo.

Zoals te verwachten, bestendigt de hadieth deze korangeïnspireerde onsterfelijkheid.

De Ahadieth (enkelvoud: Hadieth) zijn de verslagen van Mohammeds daden en woorden buiten de koran. De meest betrouwbare verzamelaar en redacteur is Boechari (d. 870).

De hadieth laat zien dat moslimdjihadisten werkelijk seks hebben met de gevangengenomen vrouwen, of ze nu getrouwd zijn of niet. In de volgende passage is Choemoes eenvijfde deel van de oorlogsbuit.

Ali, Mohammeds neef en schoonzoon, had net een ontspannend bad genomen. Waarom ?

De Profeet zond ‘Ali naar Chalid om de Choemoes (van de buit) te brengen en…‘Ali had een bad genomen (na een seksuele daad met een slavin van de Choemoes)

Wat was Mohammeds antwoord op de persoon die Ali haatte vanwege deze seksuele daad?

Haat jij Ali hiervoor?...Haat hem niet, want hij verdient meer dan dat van de Choemoes.” (Boechari)

Dus, Mohammed gelooft terloops dat slavinnen die deel zijn van het eenvijfde deel van de oorlogsbuit behandeld kunnen worden als seksueel bezit. Ali is een moslimheld. Hij was de echtgenoot van Fatima, Mohammeds dochter bij zijn eerste vrouw Chadiedja. Dus waarom zou de modelprofeet voor de wereld zijn schoonzoon vermanen voor het hebben van seks met een slavin? Bovendien zijn slaven een welverdiend seksueel spel. De koran zegt het.

Bovendien, heilige djihadisten mogen geen coïtus interruptus bedrijven met de vrouwen die zij gevangennemen, maar niet om de reden die je verwacht: eenvoudig recht.

Op militaire campagne en ver weg van hun vrouwen, “ontvingen moslimdjihadisten gevangenen van onder de Arabische gevangenen en verlangden zij naar vrouwen en ongehuwd zijn werd zwaar voor hen en ze hielden ervan om coïtus interruptus te doen.” Zij vroegen de heilige profeet hierover, en het is belangrijk op te merken wat hij niet zei.

Hij vermaande hen niet of verbood de immorele gewoonte niet, door het haram (verboden) te verklaren. In plaats daarvan verdwaalt hij in theologie en in de vreemde doctrine van het lot:

“Doen jullie werkelijk dat [coïtus interruptus]. ?... Er is geen ziel die bestemd is te bestaan dan dat die in bestaan komt, tot de Dag van Opstanding.” (Boechari)

Dat is, deze vragenstellende moslims moeten met de coïtus interruptus stoppen, maar in plaats daarvan volledig seks met de tot slavengenomen objecten hebben. Het lot bepaalt wie geboren moet worden. Mohammed verbiedt deze extreem immorele praktijk niet, juist op het moment dat de tijd er voor rijp was om het te verbieden.

Het is één zaak voor soldaten om uit te gaan en vrouwen te verkrachten; alle legers hebben criminele soldaten die deze verkeerde daad plegen, maar het nogal een andere zaak om verkrachting te codificeren in een heilige tekst.

Islam codificeert en legaliseert verkrachting.

Het is teleurstellend dat de koran deze seksuele daad niet in de helderste termen afschaft: U zult onder geen omstandigheid seks met slavinnen hebben!

Conclusie

Geargumenteerd kan worden dat Westerse slaveneigenaars vroeger seksuele misdaden pleegden tegen hun slaven, dus waarom zouden christenen of Westerlingen ( de twee zijn niet identiek) klagen over de islam?

Als antwoord echter, zijn de twee situaties verschillend. Allereerst is het verkeerd om het Westen te vergelijken met de moslimgemeenschap gesticht door Mohammed, die aanspraak deed op goddelijke inspiratie. In plaats daarvan is het beter om de stichter te vergelijken met een andere stichter (Jezus). Ten tweede geeft God op geen enkele plaats in het nieuwe testament toestemming aan mensen - christenen of niet - om seks te hebben met slavinnen. Dit zou de geest van Jezus’ bediening en de gehele geschriften van de nieuwtestamentische auteurs aantasten. Als Westerlingen in een vroeger tijdperk dit deden, dan waren zij Gods wet niet aan het volgen. De koran, echter, codificeert en legaliseert deze seksuele misdaad, en kwam zoals gezegd wordt van Allah via Gabriël tot Mohammed naar beneden. Ieder helder denkend individu kan zien dat het hebben van seks met vrouwen in hun meest hopeloze conditie (slavernij) verkeerd is.

Maar de echte zaak is veel groter dan vragen over de Westerse geschiedenis.

De volgende vraag moet worden gesteld en beantwoord worden: Is Mohammed, de koran en islam de beste profeet, boek en religie om de mensheid in het nieuwe millennium te leiden?

Voor degenen van ons buiten de islam die het bewijs onderzoeken met zoveel objectiviteit als ze kunnen en die niet verblind zijn door een leven van toewijding aan de islam, is het antwoord op deze retorische vraag duidelijk: nee, zij zijn niet de beste om de hele mensheid in het nieuwe millennium te leiden.

Daarom, alle helder denkende moslims die leven onder over-religieuze onderdrukkers moeten hen van zich afwerpen en seculaire revoluties beginnen, zoals die gebeurde in Turkije na de Eerste Wereldoorlog. Misschien zal dit gebeuren in Iran, en misschien zal Irak verwijderd blijven van de sjaria (islamitische wet), als de Irakezen hun eerste baby stappen naar democratie nemen. Zij moeten wegblijven van de koran en Mohammeds voorbeeld.

Totdat deze revoluties gebeuren en totdat religieuze leiders afstand doen van vele verzen in de koran en hadieth, zijn wij van buiten deze religie gerechtigd om Mohammeds religie te wantrouwen.

En vrouwen die verleid worden zich te bekeren tot deze religie moeten stoppen en nog eens over hun keuze nadenken.