De brug naar het eeuwige leven

Een samenvatting van de bijbelse boodschap

“Wij dwaalden rond als schapen,
Ieder zocht zijn eigen weg;
Maar de wandaden van ons allen
Liet de HEER op hem neerkomen.”
(Jesaja 53:6, geschreven 700 v. Chr.)


A. Het probleem van de mens “…Wij dwaalden rond als schapen…” (Jesaja 53:6a)

1. GOD & MENS: SAMEN

In het begin was alles perfect. God schiep de eerste man en vrouw met bepaalde karakteristieken die hen onderscheidden van de dierenwereld. Bijvoorbeeld, God ademde een eeuwige geest, een creatieve geest, emoties en een vrije wil in de mens. Deze karakteristieken maakten het mogelijk voor God en mens om te kunnen communiceren en gemeenschap te hebben met elkaar. In het begin waren God en mens goede vrienden.  

“God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken… 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.”(Genesis 1:26,27)

God gaf de mens de verantwoordelijkheid en het voorrecht te kiezen of hij zijn Schepper-Eigenaar zou eren, liefhebben en gehoorzamen of niet. God (die de mens niet schiep als robot) gebood:

"Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17 maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’”( Genesis 2:16,17)


2. GOD & MENS: GESCHEIDEN

Adam en Eva kozen ervoor te luisteren naar satan en God ongehoorzaam te zijn. Zij kozen hun eigen weg in plaats de weg van God. De bijbel noemt ditzonde. God is heilig en kan zonde niet negeren. Toen Adam en Eva zondigden tegen God, stierven ze geestelijk. Hun zonde scheidde ze van God. Nadat de mens God ongehoorzaam werd, zegt de bijbel:

“Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind
door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen.
Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’
Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang
omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’” (Genesis 3:8-10)

“…jullie wangedrag is het dat jullie
En je God uit elkaar heeft gedreven;
Door jullie zonden houdt hij zich verborgen
En wil hij je niet meer horen.” (Jesaja 59:2)

De hechte relatie tussen de mens en God was verbroken. De zonde creëerde een kloof tussen de mens en God. Begrijp je waarom? Veel mensen erkennen dat er een soort van kloof is, maar realiseren zich er niet de ernst van. Velen proberen deze kloof te overbruggen door bepaalde dingen te doen (of juist niet te doen). Maar wat zegt Gods Boek?

Hoe kan deze kloof tussen mens en God worden overbrugd?

B. GODS OPLOSSING “…maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen..” (Jesaja 53:6b)

Om Gods oplossing voor ons zondeprobleem te ontdekken, mogen we de volgende vier fundamentele waarheden over God en mens niet negeren…

1. GOD IS HEILIG

De majestueuze Schepper-Eigenaar van het heelal is een liefhebbende, genadige God, maar Hij is ook een heilige Wetgever en een rechtvaardige Rechter. Zijn rechtvaardigheid vereist dat al Zijn wetten perfect gehouden moeten worden, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Gods genade kan niet in tegenspraak zijn met Gods rechtvaardigheid. Alle zonde moet bestraft worden. Alleen perfecte heilige mensen kunnen leven met een perfecte heilige God.

“God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.” (1 Johannes 1:5,6)

“ ... leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien … Onze God is een verterend vuur!” (Hebreeën 12:14, 29)

2. DE MENS IS EEN HULPELOZE ZONDAAR

Als nakomelingen van Adam zijn we verre van perfect; we zijn zondige schepsels, gescheiden van onze heilige Schepper. Vanuit ons zelf is er geen manier om de kloof die tussen ons en God bestaat te overbruggen. Vanaf het begin maakt Gods resolute “wet van zonde en dood” (Genesis 2:16, 17; Romeinen 8:2) duidelijk dat zelfs één daad van ongehoorzaamheid de dood tot gevolg heeft. Dood betekent scheiding. De mens is geestelijk dood, gescheiden van God, de bron van het leven.

“Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. …” (Romeinen 5:12)

“Sterven zullen we immers allemaal; we zijn als water dat in de aarde wegvloeit wanneer het niet wordt opgevangen…” (2 Samuël 14:14)

God is puur en heilig. Eén enkele zonde is net zo vreselijk voor God als een enkele druppel cyanide in een glas water voor ons zou zijn. Schoon water toevoegen aan het vergiftigde water zal het probleem niet oplossen! Evenzo kunnen goede daden, gebed en vasten ons zonde en dood probleem niet oplossen. God kan zonde niet tolereren. De mens moet sterven en Gods rechtvaardige oordeel tegemoet zien. We zijn hulpeloze zondaars.

 “en alleen wie zondigt zal sterven.” (Ezechiël 18:4)

“Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel…” (Hebreeën 9:27)

“…jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen ..” (Jesaja 59:2)

 Zonde is zo beledigend voor God dat de straf niet alleen vereist dat de zondaar lichamelijk sterft, maar ook eeuwig. Het Woord van God noemt dit“de tweede dood” omdat het een toestand van eeuwige scheiding van God is.

“Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.” (Openbaring 20:14-15)

Omdat de mens geschapen is om voor eeuwig te leven en omdat we zondaars zijn, vereist de resolute“wet van zonde en dood” dat we de straf voor de zonde voor eeuwig “betalen”. We zijn hulpeloos in het redden van ons zelf van de vreselijke consequenties van de zonde. Dit is geen goed nieuws. We hebben een manier nodig waarop onze zondeschuld verwijderd kan worden, zonder Gods heilige wetten te compromitteren. We hebben een manier nodig om de kloof te overbruggen.

3. GOD HEEFT IN EEN OPLOSSING VOORZIEN

God zelf heeft de weg vrijgemaakt waarin we in een heilige relatie met Hem kunnen komen en aan de “tweede dood” kunnen ontsnappen. Gods oplossing voor het zondeprobleem van de mens laat niet alleen Zijn grote genade en liefde zien, maar laat ook Zijn perfecte heiligheid en rechtvaardigheid zien. Op dezelfde dag dat Adam en Eva zondigden beloofde God een Verlosser naar de wereld te sturen (de Messias). Hij zou geboren worden uit het “zaad van de vrouw”. Hij zou geen menselijke vader hebben. Hij zou uit de hemel komen. Hij zou niet bevlekt zijn met de zondige natuur zoals alle andere afstammelingen van Adam. Gods plan was de wereld te bezoeken in menselijke vorm. Hij zou dit doen door Zijn Woord vlees te laten worden. Velen verwerpen dit. Desondanks is dit de centrale boodschap van de profeten in de Heilige Schrift. Als je dit eenmaal begrijpt dan vallen de spreekwoordelijke puzzelstukjes op hun plaats. De Geschriften van de profeten (de bijbel) zijn zeer steekhoudend. De Enige ware God is niet begrensd door tijd en ruimte. Hij kan op meer dan één plaats tegelijk zijn. De Schriften staan vol met voorstellingen en profetieën over Gods plan om ons een perfecte almachtige Redder te sturen.

 “Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen (Dit betekent ‘God met ons’)… Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen…Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven…Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.(Jesaja 7:14, 9:1, 5)In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

 “Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen…Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader…   Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen…Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. (Johannes 1:1- 5,14,18,10-13)

Op de tijd door God gekozen zond Hij de beloofde Messias. “Het Woord is mens geworden.” Zijn naam was Jezus, dat ‘God redt’ betekent. Hij was in alle opzichten ongeëvenaard, in Zijn conceptie en karakter, in Zijn gezaghebbende woorden en wonderbaarlijke werken, in Zijn dood, opwekking en straf voor het geslacht van Adam. Dit was het plan van God, een plan dat in duizenden jaren van dieroffers voorafgeschaduwd werd en dat in honderden profetieën voorspeld werd.

“Volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd, want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats. [van de schuld van de mens].” (Hebreeën 9:22)

 Om te voldoen aan “de wet van zonde en dood”, kwam God met een andere wet. Het heet “de wet op het reinigingsoffer” (Leviticus 6:25). Deze wet leert dat God het bloed van een onschuldig dier accepteert als een tijdelijke betaling voor de zonde. Dit was Gods manier om de zonde te bestraffen zonder de zondaar te straffen. Dit is ook Gods manier om te laten zien hoe serieus zonde is. Zonde kan alleen betaald worden met de dood, niet door goede daden. Dus voor duizenden jaren offerden diegenen die in God geloofden onschuldige lammeren op het altaar als offers voor de zonde. Echter, gezien het feit dat de waarde van een lam niet gelijk is aan die van een mens, kon dat dierenbloed alleen de zonden bedekken; het kon de zonden niet verwijderen. Een beter en perfecter offer was vereist.

1000 jaar voor de Messias kwam, profeteerde David dat de Heer, de Messias zou lijden en sterven; dat Zijn “handen en voeten ‘doorboord’ zouden worden” (Zie Psalm 22; zie ook Psalm 2, 16 en 110)

700 jaar voordat Jezus geboren zou worden inspireerde God de profeet Jesaja de volgende woorden over de Messias op te schrijven… 

 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? …Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open…Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. (Jesaja 53)

In het evangelie wordt Jezus genoemd: “het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29). Jezus kwam niet alleen om de zonden te bedekken, maar om ze weg te nemen. Jezus zelf zei: “Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Matteüs 5:17)

Jezus is de redder over wie alle profeten schreven. Omdat Hij geen zonde had om voor te sterven, kon Hij voor de zonde van een ander sterven. En omdat Hij het eeuwige, oneindige Woord van God in een menselijk lichaam was, kon Hij een oneindige prijs betalen - voor de hele wereld. In Zijn grote liefde kwam Hij om te sterven in mijn plaats en jou plaats, om de straf en de consequenties voor de zonde Zelf te betalen. Aan een Romeins kruis, betaalde Jezus de Messias de straf voor alle zonde van alle tijden.

Evenals God voorzag in een ram in de plaats van Abrahams zoon (Genesis 22), zo stierf Jezus in onze plaats, als onze plaatsvervanger. Aan het kruis zei Jezus: “Het is volbracht” (Johannes 19:30). Deze uitspraak kan ook vertaald worden als: “geheel betaald”. Jezus vervulde de symboliek van Abrahams offer en de miljoenen andere dieroffers. Hij vervulde de profetieën over de lijdende Messias. Hij betaalde uw zondeschuld in zijn geheel. Hij heeft de kloof overbrugd.

 “…Christus heeft geleden, om uwentwil… die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet… Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen.” (1 Petrus 2:21,22; 3:18)

Maar Jezus bleef niet dood. Zijn glorieuze opstanding op de derde dag leverde het bewijs dat Zijn doodstraf voor de zonde voldoende was. Hij overwon de straf op de zonde, de dood zelf! Nadat Jezus opstond uit de doden zei Hij:

"Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.” (Openbaring 1:17-18)

Als Degene die de straf op de zonde betaald heeft, biedt de Heer Jezus ons het gratis geschenk van eeuwig leven. Hij heeft, helemaal alleen, de kloof overbrugt. De mens kan weer genieten van een intieme relatie met zijn Schepper. In de tijd van vóór de Messias, was de relatie van de mensen met God door te geloven wat God voor hen zou doen door een Redder te sturen (vooruit kijkend). Zij toonden hun geloof door het bloed van onschuldige lammeren te offeren als bedekking van de zonde. Vandaag kunnen we een relatie hebben met God door te geloven wat Hij gedaan heeft voor ons (terug kijkend). Over de zondeschuld zegt God tegen hen die geloven: “GEHEEL BETAALD!”

Dit is Gods Goede Nieuws. Toch blijven velen vragen: “Dus wat moeten we dan doen zodat God ons eeuwig leven zal geven? Verlangt hij niet naar gebeden, schuldbelijdenis, vasten, doop, aalmoezen en de liefde zodat we met Hem voor eeuwig kunnen leven? Worden we rechtvaardig voor God als we beloven ons gedrag te veranderen?”

Het duidelijke antwoord van de bijbel is: “NEE!” De Schrift zegt:

“Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood.” (Spreuken 14:12)

 “Wij allen zijn onrein geworden, onze gerechtigheid is als het kleed van een menstruerende vrouw. Wij allen zijn als verwelkte bladeren, verwaaid op de wind van ons wangedrag.” (Jesaja 64:6)

Hoewel goede werken zeker gedaan zullen worden in de levens van ware gelovigen, zijn dezeniethet middel waardoor zondaars acceptabel worden voor God. We kunnen geen perfecte rechtvaardigheid bewerkstelligen die gelijk is aan Gods norm voor rechtvaardigheid. Hij vereist perfectie. Toch horen we mensen zeggen: “Wat als ik hard mijn best doe om de 10 geboden te houden? Zal God me dan eeuwig leven geven? Overbrugt dat de kloof niet?”

Opnieuw is het antwoord “NEE!” Gods Woord zegt:

“Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.” (Jakobus 2:10)

“Vervloekt is eenieder die zich niet houdt aan de bepalingen van deze wet” (Deuteronomium 27:26)

“Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’ Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof. ’” (Galaten 3:10,11)

We denken misschien dat we een “goed” leven leiden, maar Gods standaard is PERFECTIE. Als zondaars doen we tekort aan datgene wat God verwacht van een persoon die leeft in Zijn heilige nabijheid.

 “De HEER kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen ontaard, geen van hen deugt, niet één.” (Psalm 14:2,3)

“Dus wat verwacht God van mij? Hoe kan deze kloof overbrugt worden?”

Het antwoord wordt gevonden in het vierde basiselement van Gods boodschap…

4. DE MENS MOET GELOVEN IN GODS OPLOSSING

God wil dat ik toegeef dat ik mezelf niet kan redden, en Hij wil dat ik in HEM en ZIJN OPLOSSING vertrouw. Net als de mensen in de tijd voor Christus rechtvaardig verklaard werden als ze in God en Zijn plan geloofden (hun geloof tonend door offerlammeren te brengen), zo zal God jou rechtvaardig verklaren, op het moment dat je echt geloofd dat de Heer Jezus in jou plaats stierf aan het kruis, betalend de doodstraf voor jouw zonde. Jezus, het Woord van God in het vlees, riep uit aan het kruis: “HET IS VOLBRACHT!”. Als je Gods boodschap gelooft, zal Hij je het recht geven om voor eeuwig met Hem te leven in de hemel.

“ Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.” (Genesis 15:6)

“Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.” (Handelingen 10:43)

Jezus zei:

“De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.

…Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

…Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft,heeft eeuwig leven.

…Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.... Ik ben de weg , de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” (Johannes 3:14,15; 5:24; 6:47; 14:1,6)

"Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken …. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooftin de naam van de Zoon van God” (1 Johannes 5:11-13)

Jezus vervulde Gods eeuwenoude plan door onze zonde volledig te betalen. Gods goede Nieuws voor JOU is dat wanneer je ZIJN manier van vergeving gelooft, God je zal vergeven, je zal reinigen en je zal aankleden met ZIJN perfecte rechtvaardigheid. God zal jou rechtvaardig verklaren omdat je HEM en ZIJN manier van redding vertrouwt.

“Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen 6:23)

 “Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. (Romeinen 3:20-26)

“Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.” (Efeziërs 2:8,9)

“Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van gerechtigheid…” (Jesaja 61:10)

Gekleed in Zijn gerechtigheid, hebben we alles wat we nodig hebben om in de nabijheid van een perfect, heilige God te leven. De kloof is overbrugd…voor altijd.

“Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg;

maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.” (Jesaja 53:6, geschreven in 700 v. Chr.)

 Is er enige reden waarom je niet zou oversteken naar de zijde van God en zeker te zijn van eeuwig leven?

  1. Begrijp je dat God eist dat alle zonden bestraft dienen te worden en dat alleen perfecte rechtvaardige mensen kunnen leven met een perfecte God?
  2. Begrijp je dat je een hulpeloze zondaar bent en dat je jezelf niet goed genoeg kunt maken om de poel van het vuur te ontsnappen en het recht te hebben met God te leven?
  3. Begrijp je dat de Heer Jezus, het Eeuwige Woord van God dat mens werd, aan het kruis stierf in jou plaats, je zondeschuld volledig betaalde en toen opstond uit de dood?
  4. Als je deze dingen begrijpt, geloof je dan ook in je hart dat de Heer Jezus stierf in jou plaats? Geloof jij dat Hij de dood overwon door op de derde dag op te staan?
  5. Als je op de vragen hierboven oprecht en eerlijk “Ja” hebt geantwoord, dan heeft God jou op basis van jou vertrouwen in Hem en Zijn redding, vergeven en rechtvaardig verklaart.

Als je door geloof Gods geweldige geschenk van redding hebt ontvangen, dan wil je Hem misschien nu wel danken. Misschien wil je Hem iets als dit zeggen:

Heer God, u bent Heilig; ik ben zondig. Hoe fout ben ik geweest in mijn denken! Ik dacht dat ik mijzelf aanvaardbaar voor u kon maken op eigen kracht, door mijn gebeden, mijn giften, door mijn goede daden…Maar nu begrijp ik dat al mijn inspanningen waren als vuile kleren in vergelijking met Uw glorieuze perfectie! U bent de Heilige die mij kan bevrijden van de doodstraf en mij rechtvaardig kan verklaren. Ik geloof dat Jezus uw Eeuwige Woord is dat mens werd. Hij is Degene over wie alle profeten schreven. Heer Jezus, ik dank u voor de zekerheid die ik mag hebben dat ik niet naar de hel ga, maar dat ik in alle eeuwigheid met U mag doorbrengen in de hemel. Ik dank u voor het enorme voorrecht u te mogen leren kennen op een persoonlijke manier en dat ik u in waarheid mag eren. Ik houd van u Heer. Ik dank u dat u eerst van mij hield! Amen.

Als een gelovige in de Heer Jezus Christus, zul je uitvinden dat vanaf nu je leven heel anders zal zijn. Het Woord van God leert dat op het moment dat je in Gods weg van redding gelooft:

 “Christus ... heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.” ( Titus 2:14)  

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. (2 Korintiërs 5:17-21)

<><><> <> <><><>