Een studie naar het woord “liefde” in de koran

Hoebb Allah fi al-Qur'an

Farid Mahally

Eén van de meest compacte, doordringende onthulling van liefde wordt in 1 Johannes 4: 7-21 gevonden. Het woord wordt 27 keer in deze verzen gebruikt. “God is liefde.”Wat aanvaard wordt als iets alledaags in het christendom is een zwakke weerspiegeling in de koran. Hoewel “God is groot” [ Allahoe akbar] een uitspraak van geloof, bevestiging en expressie is, is “God is liefde” [Allahoe moehibba] afwezig in de kenmerken van God. Een dergelijke grondige contrast tussen de twee religie’s, islam en christendom, vraagt om een onderzoek naar het waarom. Omdat christenen in de koran bekend zijn als “de mensen van het boek” , is het voor ons gepast om te kijken naar het moslimse heilige boek om te proberen die elementen van Gods karakter erin beschreven, te onderscheiden. Dit artikel probeert de verschillende koranverzen te categoriseren en te analyseren die het woord “liefde” omvatten.

De vertaling van Abdullah Yusuf Ali is gekozen voor deze studie, aangezien het waarschijnlijk de populairste tweetalige versie gebruikt in Engelstalige landen is. De zij-aan-zij Engels-Arabisch staat een kruiscontrole toe ten aanzien van de keuze van Engelse woorden. De vertaling zelf neigt interpretatief te zijn en is soms propagandistisch in plaats van letterlijk want bij gelegenheid wordt het Engelse woord “ love” gebruikt zonder taalkundige rechtvaardiging. Deze zullen geïdentificeerd worden in dit artikel. De schrijver heeft tussen haken de Arabische transliteratie van de woorden onder beschouwing ingesloten zodat degenen bekend met de taal de werkwoord of zelfstandig naamwoord vorm kunnen zien. Degenen die geen Arabisch beheersen, kunnen tenminste zien dat er verscheidene woorden gebruikt worden.

Zoals opgemerkt wordt naar christenen verwezen als “het volk van het boek.” Hoewel het interessant zou zijn om de verwijzingen van de grote massa van de hadieth naar het woord liefde in te sluiten, is het buiten het blikveld van deze studie. Hoewel moslims de hadieth hoog achten, is er controversie of zij gelijk gezag heeft met de koran. Veel hadieths (tradities) zeggen dat God zus en zo zei. Maar omdat het getuigenis gebaseerd is op het verslag van een hoorder, is zijn authenciteit werkelijk een waardeoordeel uitgedrukt in de integriteit van de verzamelaar. Voldoende is te zeggen dat een ander onderzoek gedaan kan worden naar de verscheidene gebruiken van liefde in de hadieth. Boechari noemt liefde 95 keer en geliefde 36 keer. Moeslim noemt 22 keer het gebruik van liefde en 4 keer geliefde. Aboe Dawoed noemt alleen 10 keer liefde en 1 keer geliefde. Maliks Moewatta noemt 12 keer liefde en 4 keer geliefde. Gezien het aanzienlijke aandeel van materiaal in hun teksten, zelfs in afgekorte vorm, lijkt dit zeer beperkt. De meeste van deze hebben van doen met menselijke liefde of liefde van dingen en alleen een beperkt aantal verwijzen naar Gods liefde. Dit is in duidelijk contrast met de bijbel , die 409 keer liefde gebruikt. Het nieuwe testament alleen al noemt het 223 keer.

Het woord liefde, hoebb in zijn verscheidene grammaticale vormen, wordt 69 keer in de koran gebruikt. De schrijver verdeelde deze in vijf categorieën:

(1) De liefde van de mens voor dingen.

(2) Menselijke liefde

(3) De liefde van de mens voor God.

(4) Gods liefde in negatieve betekenis, dat wil zeggen: “God houdt niet van…”

(5) Gods liefde voor de mens.

 

 (1) De liefde van de mens voor dingen (15 keer)

Als je kijkt naar de verzameling verzen verdeeld over 13 soera’s, waar het woord liefde gebruikt wordt, zie je dat het gebruik van het woord een negatieve betekenis draagt. Een herhalend thema voor hen die de wereld liefhebben.

14:3 Die het tegenwoordige leven boven het Hiernamaals verkiezen [ istahib] en (anderen) van het pad van Allah afhouden het krom wensend - dezen zijn het die ver afgedwaald zijn.

16:107 Dit komt doordat zij het tegenwoordige leven boven het Hiernamaals hebben verkozen [ istahib] , en omdat Allah het ongelovige volk niet leidt.

75:20 Neen, maar gij (mensen) hebt dit leven lief [hoebb].

76:27 Waarlijk, de ongelovigen houden van [hoebb] de voorbijgaande wereld en denken niet aan de zware Dag (des Oordeels).

89:20 En gij houdt [hoebb] te veel van weelde.

100:8 En voorzeker, hij heeft een hevige begeerte [hoebb] naar rijkdommen.

Het bovengenoemde thema wordt vollediger gedefinieerd in soera 3: 14:

3:14 Voor de mensen is de liefde [hoebb] tot begeerten schoonschijnend gemaakt, vrouwen, kinderen, stapels goud en zilver, raspaarden, vee en akkers. Dat is de voorziening van het leven dezer wereld, maar Allah is het, bij Wie het juiste einddoel ligt.

De nadruk op de liefde van dingen wordt verder gedefinieerd in soera 3: 92:

3:92 Gij zult stellig geen goedheid bereiken, tenzij gij mededeelt van hetgeen u lief is [hoebb] en wat gij ook besteedt. Allah weet dit eveneens.

Hier opnieuw is de verwijzing naar het liefhebben van rijkdom en dingen, maar die ‘goedheid’ wordt verkregen door het geven [ nafoeq] van wat je lief is. Dus, deze verzen komen het dichtst bij het bijbelse gebod: “Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is.” 1 Johannes 2:15

Andere verzen in deze categorie verwijzen naar:

De twijfel van gelovigen om in het gevecht betrokken te zijn:

2:216 Vechten is u geboden ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn, dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt [hoebb] terwijl het slecht voor u is . Allah weet het en gij weet het niet.

Hoogmoed en hypocrisie:

3:188 Degenen die juichen over hetgeen zij hebben gedaan en gaarne [hoebb] worden geroemd voor hetgene zij niet deden , denkt niet, dat zij veilig zijn voor straf. Er wacht hen een pijnlijke kastijding.

Afgodendienst:

6:76 En toen de nacht over hem kwam, zag hij een ster. Hij zeide: "Dit is mijn Heer." Maar toen zij onderging, zeide hij: “ Ik heb de dingen, die ondergaan niet lief [hoebb] .” (Deze passage is een verwijzing naar Abraham toen hij hemelse zaken verwierp als zijnde goddelijk.)

Verwerping van raad:

7:79 Toen wendde Salih zich van hen af en zeide: “O, mijn volk, ik bracht u de boodschap van mijn Heer en bood u oprechte raad aan, maar gijhoudt [hoebb] niet van oprechte raadgevers .”

Waarschuwing tegen degenen die ongelovigheid boven geloof liefhebben:

9:23 O gij, die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen [ istahib]. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.

Degenen die schandalen bekendmaken:

24:19 Zij die graag willen [hoebb] dat onbetamelijkheid zich onder de gelovigen moge verspreiden, zullen in deze wereld en in het Hiernamaals een pijnlijke straf ondergaan. Allah weet, en gij weet niet.

De belofte van overwinning:

61:13 En nog meer waarnaar gij verlangt [hoebb] : hulp van Allah en een spoedige overwinning. En geef blijde tijding aan de gelovigen.

De meerderheid van de verzen hierboven weerspiegelen fundamenteel een negatief gebruik van het woord liefde. Het wordt gebruikt voor het liefhebben van onbehoorlijke of verkeerde dingen. Het enige positieve vers gaat over Gods hulp en gunst in de overwinning. Zien we hier een Arabische voorkeur voor het zeggen van dingen in het negatieve om een punt te bekrachtigen? “Er is geen god, dan God” gebruikt het negatieve om het positieve te versterken.

(2) Menselijke liefde (15 keer)

(Hoebb - 5 keer; Mawadda - 7 keer; Interpretatieve invoeging - 3 keer)

De vijf keren dat liefde gebruikt wordt [Hoebb] in de betekenis van menselijke liefde worden gevonden in de volgende Soera’s:

3:119 Ziet, gij hebt hen lief [hoebb] , maar zij hebben u niet lief [hoebb] . En gij gelooft in het gehele Boek; wanneer zij u ontmoeten zeggen zij: “Wij geloven.” maar wanneer zij alleen zijn, bijten zij op hun vingertoppen van razernij over u. Zeg: “Sterft in uw razernij.” Waarlijk, Allah weet goed wat in de harter is.

Dit verwijst naar degenen buiten de kringen van de gelovigen. De gelovigen mogen liefde naar hen tonen, maar deze liefde wordt niet beantwoord. Het is alleen een geveinsde liefde en wanneer de ongelovigen weg zijn, gaat zij tekeer tegen de gelovigen.

12:8 Toen zij zeiden: “Voorwaar, Jozef en zijn broeder zijn onze vader liever [ ahoebb] dan wij, ofschoon wij een sterke groep zijn. Voorzeker, onze vader dwaalt openlijk.”

De passage verwijst naar het oudtestamentische verslag van jaloezie van Jozefs broeders die zich storen aan het feit dat Jacob meer van Jozef en Benjamin houdt dan de andere zonen. Hier is een voorbeeld waar vaderliefde boosheid in de harten van mensen creëert.

12:30 En de vrouwen in de stad zeiden: “De vrouw van Aziez zoekt haar slaaf tegen zijn wil te verleiden. Hij heeft haar met verliefdheid [hoebb n] vervuld. Wij zien haar inderdaad klaarblijkelijk dwalen [ shghfaha hubban anan] .”

Dit verwijst naar Potifars vrouw. Hier is een voorbeeld waar liefde beschreven wordt als erotisch door te benadrukken dat het gewelddadig of intens was. De Griekse taal met verschillende woorden om erotische, broederlijke of echte liefde uit te drukken voorziet een preciezere definitie van dergelijke gevallen.

28:56 Waarlijk, gij zult hen die gij wilt [hoebb] niet kunnen leiden, maar Allah leidt wie Hij wil; en Hij kent hen het beste die geleid willen worden.

De gebeurtenis van de openbaring van dit vers was de dood van Aboe Talib, een oom die Mohammed liefhad. Dit betekent dat Mohammed niet in staat was om iedereen te leiden die hij liefhad, noch verwachtte hij dit. Er zouden mensen zijn die zich aan hun geloofsstandpunten hielden ondanks zijn eigen persoonlijke begeerte.

Mawadda

5:82 Waarlijk, gij zult de Joden en de afgodendienaren het meest vijandig jegens de gelovigen vinden. En gij zult degenen die zeggen: “Wij zijn Christenen” het vriendschappelijkst [ mawadda] vinden jegens de gelovigen . Dit is, wijl er onder hen geleerden en monniken zijn en wijl zij niet trots zijn.

29:25 Hij (Abraham) zeide: “Gij hebt naast Allah slechts afgoden voor u gekozen terwille van vriendschap [ mawadda] onder elkander in het tegenwoordige leven. Doch op de Dag der Opstanding zult gij elkander verwerpen, en elkander vervloeken. En uw tehuis zal het Vuur zijn; en gij zult geen helper hebben.”

30:21 En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde [ mawadda] en tederheid onder u geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt.

42:23 Dit is het waarvan Allah aan Zijn dienaren die geloven en goede werken doen, de blijde tijdingen geeft. Zeg: “Ik vraag u geen loon voor (mijn prediking), behalve liefde [ mawadda] van verwanten.” En hij die het goede verricht zullen Wij in goedheid doen toenemen. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Waarderend.

60:1 O gij die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden! Biedt gij hun vriendschap [ mawadda] aan, hoewel zij de Waarheid die tot u is gekomen hebben verworpen en de boodschapper en uzelf verdrijven, omdat gij in Allah uw Heer gelooft? Indien gij optreedt om voor Mijn zaak te strijden en Mijn welbehagen te zoeken, zoudt gij hun dan in het geheim vriendschap [ mawadda] betuigen? En Ik weet het beste wat gij verbergt en wat gij openbaar maakt. En wie van u zo handelt, is zeker van de rechte weg afgedwaald.

60:7 Het is mogelijk dat Allah liefde [ mawadda] zal kweken tussen u en diegene van hen met wie gij in vijandschap verkeert; want Allah is Almachtig en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Het woord mawadda draagt de betekenis van liefde en vriendschap. Het werkwoord wadda is overeenkomstig aan: “houden van, dol zijn op.” Verscheidene andere werkwoorden dragen het idee van het vrienden worden of om affectie te tonen. Dus het gebruik hierboven draagt die uitingen van vriendschap onder mensen. Hier is een positievere nadruk om anderen lief te hebben. Er is ook de lering in soera 5: 85 dat de christenen het dichtst tot de gelovende moslim zijn in vriendschap.

Interpretatieve invoegingen

Soera 14:37

Koran van het web
“Onze Heer, ik heb sommige van mijn kinderen in een onvruchtbaar dal dicht bij Uw heilig huis (de Kabah) gevestigd, onze Heer, opdat zij het gebed mogen houden. Stem het hart der mensen gunstig voor hen en voorzie hen van vruchten opdat zij dankbaar mogen zijn.”

Yusuf Ali
“O our Lord! I have made some of my offspring to dwell in a valley without cultivation, by Thy Sacred House; in order, O our Lord, that they may establish regular Prayer: So fill the hearts of some among men with love towards them, and feed them with Fruits: So that they may give thanks.”

De letterlijke betekenis hier is “beweeg de harten van de mensen naar hen” De toevoeging van het woord liefde is meer door interferentie, dan dat in lijn gebleven wordt met de betekenis van de frase.

Soera 3:103

Koran van het web
En houdt u allen tezamen vast aan het koord van Allah en weest niet verdeeld en gedenkt de gunst van Allah, die Hij u bewees toen gij vijanden waart en Hij uw harten verenigde, zo werdt gij door Zijn gunst broeders en gij waart aan de rand van een vuurput en Hij redde u er van. Zo legt Allah u Zijn geboden uit opdat gij zult worden geleid.

Yusuf Ali
And hold fast, all together, by the Rope which Allah (stretches out for you), and be not divided among yourselves; and remember with gratitude Allah's favor on you; for ye were enemies and He joined your hearts in love, so that by His Grace, ye became brethren; and ye were on the brink of the Pit of Fire, and He saved you from it. Thus doth Allah make His Signs clear to you: That ye may be guided. [Interpretatieve invoeging]

Soera 7:189

Koran van het web
Hij is het, Die u uit een enkele ziel heeft geschapen en daaruit haar gade maakte, opdat deze troost in haar mocht vinden. En nadat hij haar bekend heeft, draagt zij een lichte last en gaat er mede rond. En wanneer deze zwaar wordt, bidden zij beiden tot Allah hun Heer: “Als Gij ons een goed kind geeft, zullen wij zeker tot de dankbaren behoren.”

Yusuf Ali
It is He Who created you from a single person, and made his mate of like nature, in order that he might dwell with her (in love). When they are united, she bears a light burden and carries it about (unnoticed). When she grows heavy, they both pray to Allah their Lord, (saying): “If Thou givest us a goodly child. We vow we shall (ever) be grateful.” [Interpretatieve invoeging]

Het is alleen voor de volledigheid dat we deze drie verzen insluiten. Het woord liefde in alle gevallen is een interpretatieve invoeging door de vertaler Yusuf Ali. 3: 103 betekent dat Gods gunst of genade hun harten verenigde. In 7: 189 is de invoeging van liefde wellicht toegevoegd vanwege het verscontext van een echtelijke relatie dat in een kind resulteert.

(3) De liefde van de mens voor God (7 keer)

( Raghban, anab, uruban - ieder één keer, interpretatieve invoeging - twee keer)

2:165 Onder de mensen zijn er, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah nemen en ze liefhebben [hoebb] , zoals zij Allah behoren lief [Hoebb] te hebben. Maar zij die geloven zijn sterker in hun liefde [hoebb n] voor Allah . En als zij die overtreden (nu) de tijd kunnen zien wanneer zij de straf zullen zien, (dan zouden zij beseffen) dat alle macht aan Allah toebehoort en dat Allah streng is in het straffen.

Dit is een interessant vers aangezien het woord liefde [hoebb] gebruikt wordt voor afgodenaanbidders als ook voor ware godvrezenden. De implicatie hiervan is dat hun liefde echt, maar verkeerd gericht is. Van ware aanbidders wordt gezegd overvloedig te zijn in hun liefde voor God. Hier wordt het zelfstandig naamwoord gebruikt.

2:177 Het is geen deugd, dat gij uw gezicht naar het Oosten of naar het Westen wendt, maar waarlijke deugd is in hem, die in Allah, de Laatste Dag, de engelen, het Boek en de profeten gelooft en die van zijn vermogen geeft uit liefde voor Hem [' ala hoebbahoe] aan de verwanten, de wezen, de armen, de reiziger, de bedelaars en voor het vrijkopen van slaven en die het gebed onderhoudt en de Zakaat betaalt; verder in degenen, die hun belofte nakomen, wanneer zij een belofte doen en de geduldigen in armoede, in kwellingen en in oorlogstijd; dezen zijn het, die bewezen hebben, waarachtig te zijn en dezen zijn vromen.

Hier wordt liefde voor God aangegeven als een motiverende factor van gelovigen naast liefde voor verwanten, wezen, de behoeftigen en anderen voor wie je je vermogen geeft.

38:32 Dat hij zeide: “Ik houd van [hoebb] goede dingen vanwege de gedachtenis aan mijn Heer.” Toen zij (de zon) door een sluier verborgen waren, zei hij:

De verwijzing is naar koning David die van goede paarden hield. Paarden van goede rassen werden naar hem gebracht om te bewonderen. Echter, hij deed eerst zijn avondgebeden alvorens de paarden te onderzoeken. Dit wordt nergens genoemd in het oude testament, waar Salomo’s liefde voor paarden wel wordt genoemd.

76:8 En zij geven voedsel, uit liefde voor Hem [' ala hoebbahoe] , aan de armen, de wees en de gevangenen.

76:9 (Zeggende): "Wij voeden u slechts ter wille van Allah. Wij verlangen geen beloning noch dank van u.

Dit verwijst naar de rechtvaardige en hun daden van het zorgen voor de minder fortuinlijke.

Soera 21:90

Koran van het web
Toen verhoorden Wij zijn gebed en beloofden hem Johannes en Wij maakten zijn vrouw geschikt (een kind te krijgen). Zij plachten met elkander te wedijveren in goede werken en zij riepen Ons in hoop [ raghban] en vrees aan en waren nederig voor Ons.

Yusuf Ali
So We listened to him: And We granted him Yahya: We cured his wife's (barrenness) for him. These [three] were ever quick in emulation in good works: They used to call on Us with love [ raghban] and reverence, and humble themselves before Us.

Dit verwijst naar Zacharia, zijn vrouw en Johannes de Doper. De uitspraak betekent letterlijk “verscheurd tussen hebzucht en vrees,” of “tussen verlangen en vrees.” Dus riepen zij God aan omdat zij hem verlangden, welk verlangen met respect getemperd was.

Soera 31:15

Koran van het web
Maar indien (uw ouders) trachten u iets met Mij te doen vereenzelvigen, waarvan gij geen kennis hebt, gehoorzaam hen niet. Doch leef met hen samen in de wereld op een behoorlijke wijze en volg de weg van hem die zich tot Mij richt. Dan zult gij tot Mij terugkeren en Ik zal u inlichten over hetgeen gij deedt.

Yusuf Ali
“But if they strive to make thee join in worship with Me things of which thou hast no knowledge, obey them not; yet bear them company in this life with justice (and consideration), and follow the way of those who turn to Me (in love): In the End the return of you all is to Me, and I will tell you the truth (and meaning) of all that ye did.” [Geïnterpoleerd] [ anab]

Dit is een interpretatieve invoeging door de vertaler. De uitdrukking betekent: “berouwvol keren naar God.” Of “regelmatig bezoeken.” In de context betekent het aansluiting zoeken bij degenen die de afgoden hebben verworpen en zich keren tot God.

Soera 56:37

Koran van het web
Beminnelijk [´oeroeban] , van gelijke leeftijd.

Yusuf Ali
Beloved ['uruban] (by nature), equal in age, -- (companions of the right hand in paradise) [ Interpretatief]

De passage verwijst naar degenen die genieten van de geneugten van het paradijs en het genot van de metgezellen die maagden zijn. De frase is enigszins moeilijk te vertalen. Hij is alleen uit twee Arabische woorden samengesteld: oeroeban atraban. Een mogelijke vertaling zou zijn “ware Arabische metgezellen.” dat wil zeggen passende metgezellen voor Arabieren. Deze etnische vervelende bewoorden deed de vertaler later kiezen “Geliefd (van nature)” om de zin voor niet-Arabische lezers te benaderen. Maulana Muhammad Ali in zijn vertaling vertaalt de frase: loving, equals in age.

Soera 4:69

Koran van het web
En wie aldus Allah en deze boodschapper gehoorzaamt, zal zijn onder degenen wie Allah Zijn zegeningen heeft geschonken, namelijk, de profeten, de waarachtigen [ sadiqiyeen] , de getuigen (martelaars) en de goeden en dezen zijn uitstekende metgezellen.

Yusuf Ali
All who obey Allah and the Apostle are in the company of those on whom is the Grace of Allah, -- Of the Prophets (who teach), the Sincere ( lovers of Truth), [ sadiqiyeen] the Witnesses (who testify), and the Righteous (who do good): Ah! What a beautiful Fellowship! [Interpretive insert]

Soera 57:19

Koran van het web
En zij, die in Allah en Zijn boodschappers geloven, zijn de waarachtigen [ sadiqiyien] en de martelaren in de ogen van hun Heer; zij zullen hun beloning en hun licht ontvangen. Maar zij die Onze boodschappen verwierpen en verloochenden, zullen de bewoners der hel zijn.

Yusuf Ali
And those who believe in Allah and His apostles -- they are the Sincere (lovers of Truth), [ sadiqiyien] and the Witnesses (who testify), in the eyes of their Lord: They shall have their Reward and their Light. But those who reject Allah and deny Our Signs, -- they are the Companions of Hellfire. [Interpretatieve invoeging]

De voorgaande twee verzen zijn interpretatieve invoegingen. De vertaling van sadiqiyien als “liefhebbers van de waarheid” is prijzenswaardig, maar de betekenis geeft degenen die rechtvaardig en trouw zijn aan met als gevolg dat zij dus van de waarheid houden.

(4) Negatief - God houdt niet van ... (22 keer)

In deze selectie van verzen merken we opnieuw de Arabische voorkeur op voor het negatieve om het tegenovergestelde te zeggen. Hoewel het volgende niet zegt dat God haat, bevestigt het zeker het idee dat de liefde van God onthouden wordt van degenen die bepaalde daden uitoefenen of die beschreven worden als het manifesteren van een bepaald karakter. Verscheidene van de verzen zijn herhalend en dus hebben we de volgende categorieën.

1. God houdt niet van de al-mua'tadien Degenen betrokken in wrede agressie.

Degenen die de grenzen overschrijden.

2:190 En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief [la oehibb al-moea'tadien] .

5:87 O, gij die gelooft, maakt de goede dingen die Allah voor u wettig heeft gemaakt, niet onwettig en overtreedt niet. Waarlijk, Allah heeft de overtreders niet lief [la oehibb al-moea'tadeen] .

7:55 Roept uw Heer in nederigheid en in het verborgene aan. Hij heeft de overtreders zeker niet lief [la oehibb al-moea'tadien].

2. God houdt niet van de al-fasidien, de corrupten.

Yusuf Ali
2:205 When he turns his back, his aim everywhere is to spread mischief through the earth and destroy crops and cattle. But Allah loveth [ hubb] not mischief. [ alfsad ]

Koran van het web
2:205 Wanneer hij gezag heeft, gaat hij in het land rond, om er wanorde te stichten en de oogst en het nageslacht (van de mens) te vernietigen, maar Allah houdt [hoebb] niet van wanorde [ alfsad] .

5:67 En de Joden zeggen: “De hand van Allah is gebonden.” Hun handen zijn gebonden en zij zijn vervloekt voor hetgeen zij zeggen. Neen, Zijn handen zijn wijd open, Hij geeft, zoals Hij wil. En hetgeen u van uw Heer is nedergezonden zal velen hunner in opstandigheid en ongeloof doen toenemen. En Wij hebben vijandschap en haat onder hen gezaaid tot aan de Dag der Opstanding. Telkens wanneer zij het oorlogsvuur ontsteken, dooft Allah het en zij pogen wanorde te scheppen op aarde en Allah heeft de onruststokers [ al-moefasidien] niet lief [hoebb] .

28:77 Maar zoek door hetgeen Allah u heeft gegeven het tehuis van het Hiernamaals; en vergeet uw deel aan de wereld niet, en doe goed (aan anderen) zoals Allah u goed gedaan heeft; en schep geen wanorde op aarde, want Allah heeft hen, die onheil stichten [ al-moefasidien], niet lief [hoebb] .”

Het woord al-moefasidien is eigenlijk veel sterker dan de vertaling van “mischief” (ondeugd) door de vertaler. Het Arabische woord draagt het sterkere idee van corruptie, verval en decompositie mee. In de morele zin wordt het verdorvenheid, ongerechtigheid, perversie en in hedendaags gebruik betekent het immoraliteit. Dus, dit verwijst niet naar mensen die ondeugende dingen deden, maar iemand die gevallen is in corruptie en immoraliteit. De vertaler was zich misschien niet bewust van de verzwakkende betekenis van het woord ondeugd in ons Engels vandaag de dag.

3. God houdt niet van de al-kafirien, de ongelovigen.

In het volgende vers, wordt de intensieve vorm van het woord gebruikt om iemand aan te duiden die een onverbeterlijke ongelovige is. Iemand de verwerping van de waarheid praktiseert. Het gebruik van ondankbaar schiet te kort ten aanzien van de intensieve betekenis van het Arabische woord.

2:276 Allah schaft de rente af en doet de weldadigheid toenemen. En Allah heeft niet lief [hoebb] alle ondankbaren en zondaren [koel kffar] .

3:32 Zeg: “Gehoorzaamt Allah en de boodschapper”, maar als zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen [ al-kafirien] niet lief [hoebb].

30:45 Opdat Hij hen, die geloven en goede werken doen, moge belonen uit Zijn overvloed. Voorzeker, Hij heeft de ongelovigen [ al-kafirien] . niet lief [hoebb] .

4. God houdt niet van de ad-dalemien, de boosdoeners.

Het woord is verbonden aan duisternis, schemering en in ruime zin aan de gruwelijke onderdrukker, de onrechtvaardige tiran. Dus degene die het kwade doet.

3:57 De gelovigen die goede werken verrichten zal Ik volle beloning toekennen. Maar Allah heeft de onrechtvaardigen [ad-dalemien] niet lief [hoebb] .

3:140 Als gij (Moslims) letsel krijgt (in de strijd); dat volk (de tegenstander) is reeds een dergelijk letsel overkomen. Zulke dagen laten Wij onder de mensen wisselen, opdat Allah degenen, die geloven onderscheide en uit uw midden getuigen (martelaren) neme en Allah heeft de onrechtvaardigen [ad-dalemien] niet lief [hoebb].

42:40 Doch de vergelding van het kwade is het daaraan gelijke; maar wie vergeeft en verbetering voor ogen houdt, zijn loon rust bij Allah. Voorzeker, Hij houdt [hoebb] niet van de onrechtvaardigen [ad-dalemien] .

5. God houdt niet van de moesarifien, de verkwisters.

6:141 Hij is het, Die tuinen doet ontstaan, wel of niet gestut en de dadelpalm en de korenvelden, waarvan de vruchten van verschillende soorten zijn en de olijf en de granaatappel van gelijke en ongelijke soort. Eet de vruchten ervan wanneer zij vruchten dragen, maar betaalt op de dag van de oogst , wat Hem verschuldigd is en verkwist het niet. Voorzeker, Allah heeft de verkwisters [al-moesarifien] niet lief.

7:31 O, kinderen van Adam, let op uw uiterlijk ter gelegenheid van aanbidding en eet en drinkt, maar verkwist niet. Hij heeft de verkwisters [al-moesarifien] zeker niet lief.

6. God houdt niet van de opschepper.

31:18 En keer uw gelaat niet (in verachting) van de mensen af noch wandel in hoogmoed op aarde; want Allah heeft de hoogmoedige noch de pocher [koel mkhtal fkhoer] lief [hoebb] .

57:23 Opdat gij niet moogt treuren over hetgeen gij verloren hebt noch juichen over hetgeen Hij u heeft gegeven, want Allah heeft geen pocher of opschepper [koel mkhtal fkhoer] lief [hoebb] .

4:36 En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn. Voorzeker, Allah heeft de pochers en de opscheppers [ mkhtalan fkhoer] niet lief [hoebb] .

7. God houdt niet van de trotsen en de opscheppers.

16:23 Allah weet ongetwijfeld wat zij verbergen en wat zij openbaren. Hij heeft de hovaardigen [al-moestakiberien] voorzeker niet lief [hoebb] .

8. God houdt niet van degenen die pochen met hun rijkdom.

28:76 Korach behoorde voorwaar tot het volk van Mozes, maar hij gedroeg zich aanmatigend tegenover hen. En Wij hadden hem zoveel schatten gegeven dat zijn sleutels zeker een last waren geweest voor een groep sterke mannen. Toen zijn volk tot hem zeide: “Poch niet, want Allah houdt [hoebb] niet van degenen die pochen [ al-frahien] .”

9. God houdt niet van de bedriegers

Siregar
8:58 En als jij verraad vreest van een volk, hef het (verbond) dan met wederzijdse duidelijkheid op. Voorwaar, Allah houdt [hoebb] niet van de verraders [ al-cha'inien] .                       

10. God houdt niet van degenen die toegeven aan misdaad en kwaadsprekerij.

4:107 Pleit niet voor degenen, die hun ziel onrecht aandoen. Voorzeker, Allah heeft degene, die volkomen oneerlijk en een groot zondaar is, niet lief [hoebb] .

4:148 Allah houdt [hoebb] niet van het uiten van beledigende taal in het openbaar, behalve door iemand, die onrecht wordt aangedaan; en Allah is Alhorend, Alwetend.

(5) Gods liefde voor de mens (20 keer)

Hier vinden we enkele categorieën van individueen die ontvangers zijn van Gods liefde vanwege hun daden. Je zou denken dat deze positieve uitspraken van Gods liefde ons een openbaring van de persoonlijke en oneindige liefde van God voor de mensheid brengen. Wat we aantreffen zijn uitspraken van voorwaardelijke liefde gebaseerd op menselijke inspanning.

1. God houdt van degenen die goed doen. De moehasnien of degenen die goede daden doen [ hasanats]. In sommigen contexten betekent het, het geven van je geld of goederen aan Allah’s zaak.

2:195 En besteedt uw bezit voor de zaak van Allah en stort u niet met uw eigen handen in het verderf doch doet goed: voorzeker, Allah heeft hen lief [hoebb] , die goed doen [al-moehasnien] .

3:134 Zij, die in voorspoed en in tegenspoed wel doen en zij, die toorn onderdrukken en mensen vergeven; Allah heeft hen die goed doen [al-moehasnien] , lief [hoebb].

3:148 Daarom gaf Allah hun de beloning van deze wereld, alsmede een goede beloning in de volgende en Allah heeft degenen die goeddoen [al- moehasanien] , lief [ hoebb] .

5:13 En wegens hun breken van het verbond hebben Wij hen vervloekt en hun hart verhard. Zij rukken de woorden uit hun verband en hebben een deel van hetgeen hun was vermaand, vergeten. En gij zult hen altijd oneerlijk bevinden op enkelen na, derhalve vergeef hen en wend u van hen af. Voorzeker, Allah heeft degenen, die goeddoen [al- moehasaneen] , lief [ hoebb] .

5:93 Op de gelovigen die goede werken verrichten zal geen zonde rusten voor hetgeen zij eten mits zij Allah vrezen en geloven en goede werken doen en nogmaals vrezen en geloven en zelfs nogmaals vrezen en goeddoen. En Allah heeft degenen die goeddoen [al- moehasanien] lief [ hoebb] .

2. God houdt van de puren en de schonen:

2:222 En zij vragen u omtrent de menstruatie. Zeg (hun): "Het is iets schadelijks, blijft dus gedurende de menstruatie van de vrouwen weg en gaat niet tot haar in, voordat zij hersteld zijn. Maar wanneer zij zich hebben gereinigd, gaat tot haar in, zoals Allah het u heeft bevolen. Allah bemint [hoebb] hen, die zich tot Hem wenden en zich rein houden [ al-moetdhrien] .

9:108 Sta er nooit in (voor het gebed). Een Moskee, die van het begin af op godsvrucht was gesticht is zeker waardiger dat gij er in zijt. Er zijn daarin mensen die gaarne gelouterd willen worden en Allah heeft degenen, die zich louteren [ al-moetadhreen] lief [hoebb] .

3. God houdt van degenen die rechtvaardig zijn:

3:76 Neen, maar wie zijn belofte vervult en vreest - voorwaar, Allah heeft de godvrezenden [ al-moetaqien] lief [hoebb] .

9:4 Met uitzondering van diegenen der afgodendienaren met wie gij een verbond hebt gesloten en die in niets hebben gefaald, noch iemand tegen u hebben geholpen. Vervult daarom aan dezen het verbond tot hun bepaalde termijn. Voorzeker, Allah heeft de godvruchtigen [ al-moetaqien] lief [hoebb] .

9:7 Hoe kan er een verbond bestaan voor de afgodendienaren met Allah en Zijn boodschapper, met uitzondering van hen, met wie gij in de heilige Moskee een verbond hebt gesloten? Zolang zij daarom getrouw jegens u zijn, weest getrouw jegens hen. Voorzeker, Allah heeft de godvruchtigen [ al-moetaqeen] lief [hoebb] .

19:96 Degenen die geloven en goede daden doen - aan hen zal de Barmhartige liefde betonen [ arrahman wdan] . [Interpretatieve invoeging, de gedachte is dat God weldadigheid zal toekennen.]

4. God houdt van degenen die rechtvaardig en juist oordelen:

5:42 Zij zijn luisteraars naar leugens en verbruikers van verboden dingen. Indien zij tot u om recht komen, spreek recht tussen hen of wend u van hen af. En indien gij u van hen afwendt kunnen zij u in het geheel niet schaden. En indien gij rechtspreekt, richt tussen hen met rechtvaardigheid. Voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen [al-moeqasitien] lief [hoebb] .

49:9 Indien twee partijen van gelovigen beginnen te vechten treft dan een schikking onder hen, maar indien één hunner tegen de andere in overtreding is, bestrijdt dan de overtredende partij totdat zij tot de verordening van Allah terugkeert. En indien zij terugkomt, sluit dan een rechtvaardige vrede en behandelt hen billijk. Voorwaar, Allah heeft de rechtvaardigen [al-moeqasitien] lief [hoebb] .

60:8 Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen [al-moeqasitien] lief [hoebb] .

5. God houdt van degenen die hem vertrouwen

3:159 Door de barmhartigheid van Allah zijt gij (de Profeet) zachtmoedig jegens hen (gelovigen); als gij ruw en hardvochtig waart geweest zouden zij zich zeker uit uw omgeving hebben verwijderd. Vergeef hen daarom en vraag voor hen vergiffenis en raadpleeg hen in belangrijke zaken en wanneer gij vastbesloten zijt, leg dan uw vertrouwen in Allah. Voorzeker, Allah heeft degenen lief [hoebb] die vertrouwen in Hem hebben [ al-moetawakilien] .


6. God houdt van de volharders of de geduldigen:

3:146 Er zijn vele profeten geweest aan wier zijden talrijke aanbidders van de Heer streden. Zij verslapten door niets wat hen op de weg van Allah overkwam, noch verzwakten zij, noch vernederden zij zich. En Allah heeft de geduldigen [as-sabrien] lief [hoebb].

7. God houdt van degenen die hem liefhebben en de Profeet volgen

3:31 Zeg: “ Indien gij Allah liefhebt [Hoebb] , volgt mij, Allah zal u liefhebben [ ihbbikoem] en uw zonden vergeven. Allah is Vergevensgezind, Genadig.”

8. God zelf zal een volk voortbrengen dat hij zal liefhebben:

5:57 54. O, gij die gelooft, wie onder u zich van zijn godsdienst afkeert, laat hem weten, dat Allah weldra een ander volk zal voortbrengen dat Hij zal liefhebben [hoebb] en die Hem zullen liefhebben [hoebb] vriendelijk en nederig zijnde jegens de gelovigen en hard en streng jegens de ongelovigen. Zij zullen voor Allah's zaak strijden en het verwijt van een berisper niet vrezen. Dit is Allah's genade; Hij schenkt deze aan wie Hij wil en Allah is Milddadig, Alwetend.

9. God hield van Mozes

20:39 “‘Plaats hem in het kistje en werp dit in de rivier, dan zal de rivier het op de oever werpen, zodat een vijand van Mij en van hem, hem zal opnemen’. En Ik omhulde u met Mijn liefde [ moehiba minahoe] ; opdat gij zoudt worden grootgebracht voor Mijn oog.” (Deze passage vertelt het plaatsen van Mozes in het papieren mandje en zijn opeenvolgende adoptie door Farao’s dochter en Gods zorg voor hem.)

10. God houdt van degenen die vechten voor zijn zaak

61:4 Voorzeker, Allah heeft diegenen lief [hoebb] die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.

De 99 namen van God

Zoals eerder gezegd in de inleiding, Allahoe Moehibba of “God is liefde” wordt niet gevonden onder de 99 namen van God gegeven in de islam. Er is echter, de naam Al-Wadoed of “de Liefhebbende,” die gevonden wordt in soera 11: 90 als ook in soera 85: 14. In ieder geval vertaalt de vertaler het als “vol van liefderijke vriendelijkheid.” Dit is interessant in zichzelf omdat het aangeeft dat deze kwaliteit ingebed ligt in de natuur van God zelf en in de natuur van God zelf en zou dan natuurlijk oneindig zijn. Echter, de islam is voorzichtig door te zeggen dat we op geen enkele manier de natuur van God kunnen kennen. We kunnen zijn wil alleen weten. Het Arabische woord “ wadoed” is meer verbonden met het gebied van vriendschap en genegenheid. Het wordt toegepast op iemand trouw in een relatie en drukt vriendelijkheid uit. Het woord “hoebb” draagt een veel intensere betekenis en wordt gebruikt in ander grammaticale vormen voor “geliefde,” “schatje,” “verkering,” “lover” en wederzijdse genegenheid. Het is ook elastisch, zoals ons gebruik van liefde in het Engels, waar je iemands liefde voor sport, film, eten of andere gewone zaken kunt uitdrukken. Echter, enig kenmerk, wanneer op God zelf toegepast, neemt dan een oneindige waarde en betekenis aan.

Het is hier dat de moslim een impasse bereikt. De 99 namen; moeten die genomen worden als kenmerken of eigenschappen van Allah? De doctrine van tauhied of de eenheid van God doet aanspraak op de eerste plaats over enig andere beschouwing van God. Als je zegt dat de 99 namen kenmerken zijn van de Meest Verheven God en zij zijn vervolgens oneindig, hoe kan God dan een zijn? Als een kenmerk een deel van God is, dan zegt tauhied dat we “ shirk” of een partner met God associeren, een afschuwelijke blasfemie tegen God die Een is. Iets dat oneindig is moet God zijn en hoe kunnen we dan een veelvuldigheid van goden hebben?

Moslims worden dan gedreven te spreken van de eenheid van God, maar in werkelijkheid bedoelen zij de “uniciteit” of absolute eenheid van God. Als God een is dan kan hij geen delen hebben. En te spreken van kenmerken betekent dat God op één of ander manier leunt op zijn inwendige delen om zijn bestaan in stand te houden. Dit kan misverstanden creëren tussen christenen die in de Drie-eenheid geloven, en moslims die extreme monotheïsten zijn. Voor de christen, betekent “eenheid” in verwijzing naar God een Eenheid van de drie personen van de Godheid. Ieder kenmerk van God is een uitdrukking van zijn natuur en niet slechts een beschrijving van een handeling of gebod die hij uitgevaardigd heeft. Iedere handeling of gebod ontspringt uit zijn natuur. Kenmerken mogen op geen manier zijn eenheid compromitteren. Voor de moslims betekent “eenheid” de absolute eenheid van Gods wezen. Hoewel “uniciteit” niet gewoonlijk gebruikt wordt in het Engels, geeft Webster de definitie als “de toestand van zijnde uniek.” Dit woord beschrijft accurater het moslimse gebruik van eenheid. Dus enig denkwerk over de kenmerken van God als zijnde deel van zijn natuur wordt verworpen in de moslimtheologie.

Hoewel we zeker toegeven dat God inderdaad uniek is, strijden wij met de moslims in het vragen om een definitie. “Eén wat?” Hun antwoord zal zijn: “Eén God, want God is onkenbaar met uitzondering van zijn wil. We kunnen niets over de natuur van God weten met uitzondering van het gebod dat hij gegeven heeft door zijn profeet. We kunnen alleen zijn wil doen, we kunnen hem niet kennen.”

Hier is waar het sterkste punt van verschil het meest uitgesproken wordt tussen het christendom en de islam. De koran is een openbaring van Gods wil die gehoorzaamd moet worden door zijn schepping. De bijbel is een openbaring van de Persoon en karakter van God. Het is hier waar we vinden wat God is en wat dat betekent in onze relatie met hem. God is Geest, God is Licht, God is Liefde, zijn alle uitspraken van de openbaring van Gods persoon en karakter. Eén van de problemen in het omgaan met de kenmerken van een eeuwige God is: Hoe drukte God in daden uit wat integraal zijn karakter was toen hij alleen de Enige was die er bestond? Voor de christen ligt het antwoord in de relatie die altijd bestond in de gemeenschap van de Drie-eenheid. Een strikt monotheïsme dat zich bezighoudt met een getal dat geen pluraliteit kent kan niet de inwendige natuur van een liefhebbende God bevatten. Een machtige God wiens wil moet worden gehoorzaamd om zijn macht te handhaven, ja. Maar een risico nemende God die begrensd wordt door zijn eigen uitoefening van zijn natuur, nee.

Dus komen we nu tot de crux van waarom we het belangrijk achten om het koranonderwijs over de liefde van God te onderzoeken. Wat we hebben gezien is dat hoewel de koran vertelt over de liefde van God, wordt het in de meeste gevallen uitgedrukt in een negatieve vorm, “God houdt niet van...” of het is gebaseerd op menselijke voorwaarden voor zijn uitoefening. God houdt van degene die goed doet, de pure, de rechtvaardige, de betrouwbare, de geduldige en de volharder, degene die de wapens opneemt om voor Gods zaak te vechten. Maar waar is er ruimte voor een God die liefde initieert om het verlorene en het zondige voor zich te winnen? Waar is hij die ons liefhad toen wij nog zondaars waren? Waar is er ruimte voor degene die rijk was, doch voor onze zaak arm werd zodat wij rijk gemaakt konden worden? Het contrast is te groot om over het hoofd te zien. Konden we ook niet antwoorden dat, ja, wij ook houden van degenen die goed doen en rechtvaardig zijn en goede kwaliteiten tonen. Maar dat zou betekenen dat God alleen een menselijke liefde uitdrukt, als zijn liefde gebaseerd is op voorwaarden. Een openbaring van oneindige liefde vraagt om het buitengewone, iets dat zich identificeert met de natuur en het karakter van God zelf. Het kruis is de enige historische uitdrukking van die liefde.

Conclusies:

Voor degenen die bekend zijn met de Schriften van het oude en het nieuwe testament, valt het korancommentaar van Gods liefde op in zijn gebrek eraan, en in zijn menselijke beschrijving van Gods liefde voor de mensheid. Jezus zei in Lucas 6: 32 “En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij vóór? Immers, ook de zondaars hebben lief, die hen liefhebben.”

Als God dan alleen degenen liefheeft die hem liefhebben, of goed doen, of puur zijn dan is deze liefde niet boven of verdergaand dan de liefde van de mens omdat de mens ook dergelijke mensen liefheeft en waardeert. Maar een liefde die verder gaat dan de oppervlakte en de niet-geliefden liefheeft en zelfs probeert de meest verdorvenen en opstandigen voor zich te winnen, kan alleen een manifestatie zijn van Degene die liefde is.

In 1 Johannes 4, wordt liefde 27 keer gebruikt.

1 Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. 2 De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. 3 Iedere geest die dit niet belijdt, (4:3) Iedere geest die dit niet belijdt – Andere handschriften lezen: ‘Iedere geest die niet belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is’.komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld. 4 U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. 5 Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. 6 Wij komen uit God voort. Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen.
7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 20 Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

Verder hebben we het getuigenis van God die tot Zichzelf zegt:

‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ Hebreeën 13:5

Ik heb je altijd liefgehad,
mijn liefde zal je altijd vergezellen. Jeremia 31:3

De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ Lucas 19:10

Je kunt zeggen dat Jezus Gods liefde uitgedrukt in de geschiedenis is.

Een laatste passage die benadrukt dat de relatie van de gelovige met de Heer gebaseerd is in liefde wordt gevonden in Efeziërs. Het is in feite de natuur van God die in de gelovige woont om liefde te produceren en om de gelovige met de volheid van Gods aanwezigheid te vervullen.

Efeziërs 3: 14-19

14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

Dus het werkelijke doel van de gelovige is de persoonlijke kennis van de natuur en persoon van God. Dat islam de mogelijkheid verwerpt, onderstreept het verschil tussen de islam en het christendom en bevestigt de rijkdom die wij genieten als gelovigen in Jezus Christus.