The Christian Institute for the Analysis of Islam

Staat islam boven kritiek?

Al-Maqdesi & Solomon

Veel wordt gezegd over de boycot van Denemarken vanwege een spotprent zogenaamd de profeet van de islam afbeeldend.

De crisis begon in september 2005 toen Jylland Posten, een Deense krant, spotprenten publiceerde waarop Mohammed als een terrorist was afgebeeld. Daaropvolgend verschenen deze spotprenten ook in een Noorse krant.

Spoedig demonstreerden moslims in Denemarken en in een aantal islamitische landen tegen het publiceren van de spotprenten.

De Afgelopen week echter, starte een reeks van reacties in Arabische en islamitische landen als protest tegen het publiceren van de Deense tekeningen. Op 30 januari 2006 bijvoorbeeld, bestormde een leger van Palestijnen de kantoren van de Europese Unie in Gaza eisend een verontschuldiging van Denemarken en Noorwegen.

Saudi-Arabië trok zijn ambassadeur uit Denemarken terug en Libië volgde. Het Libische ministerie van buitenlandse zaken gaf een communiqué uit waarin ze uitsprak dat Libië besloten heeft om economische maatregelen te nemen tegen Kopenhagen als een protest voor het falen van de Deense autoriteiten om stappen te ondernemen tegen de krant Jylland-Posten.

Het Syrische ministerie van buitenlandse zaken vaardigde een sterk verwoordde verklaring uit die deze langdurige belediging van zowel Arabische als islamitische gemeenschappen aanklaagt. De verklaring voegde toe dat Syrië de Deense regering oproept om noodzakelijke stappen te ondernemen om de schuldigen te straffen en toe te zien dat dergelijke overtredingen in de toekomst niet worden herhaald.

In Jordanië werd de Deense ambassadeur op het matje geroepen door Abdallah Al-Khatib, minister van buitenlandse zaken, om Jordaans protest uit te drukken. Tegelijkertijd riep het Egyptische parlement haar regering op om de ambassadeurs van Denemarken en Noorwegen terug te trekken.

De Hezbollah in Libanon beschreven de tekeningen als een ernstige belediging van de islam.

In dezelfde lijn riepen Koeweitse religieuze geleerden de leden van het Koeweitse parlement op, om te zien hoe een einde te maken aan dergelijke beledigingen tegen de gevoelens van moslims.

De Arabische ministers van buitenlandse zaken hekelden de Deense regering vanwege de weigering om maatregelen tegen de krant te nemen, hun teleurstelling uitdrukkend in de Europese mensenrechtenorganisaties die volgens hen gefaald hebben in het nemen van een stevige pro-islamitische positie in deze zaak.

Honderden Koeweiti’s demonstreerden tegenover het Deense consulaat, een vertontschuldiging eisend van de Deense regering aan alle moslims, met de oproep om te stoppen met de belediging van hun Profeet en de islamitische religie, verder moedigde zij mensen aan om alle Deense produkten te boycotten.

In Jemen eisten de protestanten de boycot van zowel Noorse als Deense produkten totdat zij zich verontschuldigen voor deze beledigende afbeeldingen van hun profeet.

In de Verenigde Emiraten bekritiseerde Muhammad Bin Nakhyara A’zahiri, de minister van Justitie en islamitische zaken, de tekeningen die de profeet afbeelden als een onredelijkheid en overmaat van alle aanvaardbare intellectuele normen en het kon volgens hem op geen manier beschouwd worden als vrijheid van meningsuiting zoals de Deense autoriteiten stelden.

Bijna overal in de Golf hebben winkels Deense produkten van hun schappen gehaald en in Saoedie-Arabië tonen supermarktborden de tekst: ‘Wij verkopen geen Deense produkten.’

Mensen in de gehele Arabische wereld schreven boodschappen waarin ze elkaar aanmoedigden om Deense goederen te boycotten.

Waarom een dergelijke ernstig geëscaleerde reactie door Arabische en islamitische landen om enkele spotprenten? Ondanks de spijt en vertonschuldiging uitgesproken door de krant?

Logica moet worden uitgedaagd met logica, en reden moet nooit tot zwijgen worden gebracht door het zwaard en collectieve bestraffing, een boycot van producten van een land, het terugtrekken van de ambassadeurs of het verbranden van vlaggen.

Dit soort onderdrukking van vrijheid van uitdrukking heeft geen plaats in de vrije Westerse maatschappij.

Wat belachelijk en tegelijkertijd teleurstellend is, is dat die ijveraars van de islam denken dat zij het westen met een beleid van collectieve vernedering en verhongering respect kunnen afdwingen voor de islam door ieder geluid van oppositie de mond te snoeren.

Onze vraag aan degenen die vragen om de boycot van Deense en westerse goederen is – wat als het Westen hen afsnijdt van het aanleveren van hun goederen, hulp, veiligheid en bescherming, zowel medische als technische expertise, weigeren hun kinderen op te leiden, en het afsnijden van hun beschermingsveiligheid!

Waarom deze verdraaiing van de feiten van wat er gebeurd is in Denemarken? Waarom de weigering te zien of te horen wat de media in de Arabische en islamitische wereld voortdurend op offensieve en beledigende wijze publiceren en uitzenden? Waarom de ondermijning van de rechten van joden en christenen en hun religieuze overtuigingen? Moet recht niet voor iedereen hetzelfde zijn?

Begrijpen we door deze reactie en het gepeperde antwoord van de Arabieren en moslims richting de spotprentartiest dat alles wat een bepaalde religieuze groep kan lasteren strafbaar moet worden gesteld?

Als de ware reden achter de woede en de reactie van de moslims hun bezorgheid is om gelijk respect voor alle religie’s en hun ikonen, dan zouden de joden en de christenen dan niet om dezelfde redenen gerechtigd zijn om woedend te zijn en een internationale rechtzaak tegen de koran neer te leggen vanwege zijn opruiing tegen de joden en de christenen, en hun vernedering door het boek gepropageerd?

Kan zijne koninklijke hoogheid, de koning van Saoedi Arabie duidelijk aan de westerse wereld in het algemeen en aan de Denen specifiek, die beide de islam dienen te respecteren, uitleggen wie het zijn naar wie soera 1:7 refereert “op wie Allah’s toorn is nedergedaald en degenen die dwalen ”

Zijn zij niet de joden en de christenen?!

Zouden de moslims vriendelijk het westen en westerlingen (die verzocht worden om de islam te respecteren) willen informeren wie het zijn naar wie verwezen wordt in soera 7:176: “ hij is als een hond: als gij hem achtervolgt laat deze zijn tong (uit de bek) hangen en indien gij hem met rust laat steekt hij ook zijn tong uit. Dit is het geval van de mensen, die Onze tekenen verloochenen.”?

Is dit niet een collectieve verwijzing naar de joden?

En dan enkele verzen verder, soera 7:179 dat stelt: “Wij hebben menige djinn en mens geschapen wier einde de hel zal zijn. Zij hebben harten maar begrijpen er niet mede en zij hebben ogen maar zij zien er niet mede en zij hebben oren maar zij horen er niet mede. Zij zijn als vee, neen zij dwalen nog meer (dan dit), zij zijn de achtelozen.”

Opnieuw, alle islamitische uitleggers en hun handleidingen zeggen dat het de joden zijn naar wie hier verwezen wordt.

Niet alleen als honden, vee maar nu als ezels aangezien volgens soera 62:5 “Degenen die belast zijn met de Torah en deze niet naleven, zijn als een ezel die boeken draagt. Slecht is de staat van het volk dat de tekenen van Allah verwerpt. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.”

Als bange ezels,” soera 74:50

Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt.” soera 5:60, goddelozen en onrechtvaardigen zoals in soera 2:59, 5:25,47; onrechtvaardigen, soera 5:45; hypocrieten, 63:8; afvalligen, 9:30, 4:155, 171; polytheïsten 9:28,30. En zij zijn degenen die met de Schriften knoeiden, 2:75 e.v., 4:46, en 3:78; hun leiders aanbaden als goden, soera 9:31; wanorde in het land scheppen, 5:33,64.

Hoe kan respect voor een ander – bedoelend de niet-moslims – worden bereikt wanneer de koran hen afbeeldt in de meest vernederende termen?

Het is zonder respect dat de koran de niet-moslims beschrijft als onrein; soera 9:28: “O, gij die gelooft, de afgodendienaren zijn voorzeker onrein. Zij zullen daarom na (verloop van) dit jaar de heilige Moskee niet naderen.” Dus Mekka blijft exclusief een islamitische stad, verboden voor niet-moslims.

De koran verklaart de christenen als afvalligen vanwege hun geloof in de godheid van Christus. Dus, gebaseerd hierop, zou het voor westerse regeringen passend zijn om alle islamitische boeken te confisceren en te censureren en de moslims te arresteren die het herhalen? Als een westerse regering van moslims eist om de verzen van de koran die christenen als afvalligen verklaren te verwijderen of om af te zien van het publiceren ervan, wat zou de reactie van moslims zijn?

Hoe zouden zij die westerse regering beschrijven?

Zoals hierboven gesteld, de koran verklaart de joden als apen en zwijnen en dat zij Ezra aanbidden... dus zou het voor de joodse staat niet gepast zijn om moslims te arresteren met de beschuldiging van aanzetting tot raciale en religieuze haat en hen verbieden om islamitische boeken of koranverzen te publiceren en te distribueren die de meerderheid in de joodse staat verafschuwen?

Hoe kunnen de moslims van anderen eisen om de islam en hun religieuze ikonen te respecteren terwijl de koran de vernedering en het doden van niet-moslims gebiedt eenvoudig vanwege het niet aanvaarden van de islam als hun religie, soera 9:29?

Het publiceren van de spotprenten wordt beschouwd als een belediging van de islam, hoe zouden zij de koranbepalingen beschrijven die moslims aanzetten tot haat en moord op anderen, dat wil zeggen niet-moslims?

Kan Zijne koninklijke Hoogheid, de koning van Saoedi-Arabie, verklaren aan Westerlingen in het algemeen en aan de Denen in het bijzonder (van wie gëeist wordt om islam te respecteren) dat Allah moslims in de koran gebiedt om alle joden en de christenen in de wereld te haten?

O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.” Soera 5:51

Wie zijn deze joden en christenen die de koran verbiedt de moslims te nemen als vrienden? Waren zij de joden en de christenen in de tijd van de Profeet? Of zijn zij de joden en de christenen van ieder tijdperk en iedere generatie uit het verleden, heden en de toekomst?

Als de toepassing van deze bepaling alleen tot de tijd van Mohammed beperkt was; betekent dat dan dat het niet langer van toepassing is voor onze tijd en generatie?

Maar als het nu en vandaag geldig is, zou dat dan niet betekenen dat het gezien moet worden als een directe aanzetting van haat tegenover de joden en christenen?

Zou het dan kunnen zijn dat vanwege dit vers als een basale en fundamentele factor, er een erg slechte relatie tussen moslims en niet-moslims is?

Kennen de moslims niet tijdens het voortdurende smeken van Allah iedere dag en in het bijzonder op vrijdag, een vervloeking die uitgesproken wordt van de preekstoelen van de moskeeën over de joden en de christenen:

O Allah wilt u de afvalligen tegen elkaar opzetten en de polytheïsten tegen elkaar en wilt u de Unitariërs veilig uit hun brengen, met hun buit, O Heer van de Werelden, O Allah. Moge hun vrouwen weduwen worden, moge hun kinderen wees worden, moge hun bloed bevriezen in hun aderen, moge hun eten blijven steken in hun ingewanden. O Allah, vernietig hen, maak hun ellende groot, O Allah geef ons overwinning over hen, O Allah stuur ons uw straf op hen, breng verdeeldheid in het midden van hun eenheid, verspreid hen, … O Allah toon ons uw macht. O Machtige en Overwinnaar, O Allah toon ons in hen een donkere dag als in de dag van A´ad en Thamoed. O Allah, laat de aarde onder hun voeten beven, O Allah stuur giftige wezen over hen en stuur hagelstormen over hen zoals u deed over A´ad en Thamoed en lever hen af als gevangenen in de handen van uw gelovige slaven en verneder de polytheïsten en, O Allah, verhoog   de banier van de islam…

Waarom is het rechtmatig en legaal voor moslims om alle andere religie’s te bekritiseren, aan te klagen, te belasteren en te hekelen op iedere manier die zij willen, in het bijzonder het jodendom het christelijk geloof. Echter, als je reageert door de islam kritisch te onderzoeken zullen de moslims dat beschouwen als misbruik en hekeling van de islam en zullen verontschuldigingen eisen, en zelfs nadat de verontschuldiging gegeven is zal er geen garantie zijn dat de schuldige blijft leven.

Kan het werkelijk zijn dat kritiek op anderen een deugd is, een toegestane daad, halal en zelf verplicht voor de moslims maar een ondeugd en verboden of haraam voor niet-moslims?

Waarom kijken we niet meer nauwgezet naar wat leidde tot deze spotprenten...?

Kunst, zoals we het kennen, is een subjectieve kijk op de zaken van wat je waarneemt: Wat de spotprenttekenaar zag was de slachting van onschuldige mensen volgens de sjaria, foltering en moorden door menselijke zelfmoordaanslagers, autoexplosies. Zelfmoordmissie’s wiens slachtoffers onschuldige mannen, vrouwen en hulpeloze kinderen zijn. Onverschillig dodend, geen onderscheid makend tussen militairen en burgers, ouden of jongeren, mannen of vrouwen, inclusief babies, afhakken van hoofden, verbrande lichamen, stukken menselijk vlees, schreeuwende kinderen, wenende vrouwen, en dit alles in de naam van de islam en de overwinning voor moslims.

We vragen degenen die verlangen het Westen te straffen door zijn produkten te boycotten, wie werkelijk verantwoordelijk is voor het ontsierde beeld van de islam, niet alleen in het Westen maar wereldwijd? Zijn zij het niet die in koele bloede doden en verminken, zijn zij niet de volgelingen van de islam?

Wie was verantwoordelijk voor de bommen in New York, Madrid, London, Riyadh en Cario, ... en de lijst gaat verder een verder.

Je vraagt je af, wie de werkelijke schuldige is die dit beeld van de islam geeft? Zijn het de Deense spotprenttekenaars of de moslim moedjahiedien?

Hebben moslims na dit alles nog de brutaliteit om te eisen van anderen – de niet-moslims – om moslims en de islam te respecteren?

Welke rechtvaardiging en recht hebben zij om bezwaar te maken, te demonstreren en te eisen dat dit geen vrijheid is maar een overtreding en lastering van islamitsche heiligdommen?