JEZUS OF MOHAMMED?

EEN VERGELIJKING TUSSEN DE STICHTERS VAN ’SWERELDS TWEE GROOTSTE RELIGIES

Door Silas

INLEIDING

Jezus stichtte het christendom, Mohammed stichtte de islam. Het christendom en de islam zijn de twee grootste religies in de wereld met respectievelijk ongeveer 1,8 en 1,1 miljard zielen. Zonder twijfel hebben deze mannen de mensheid op een machtige manier beïnvloed. Als religieuze leiders hebben zij veel op te volgen principes neergezet.

Beide religies hebben veel gemeenschappelijk, maar verschillen zeer in andere aspecten. Hoe waren de karakters van de stichters? Hoe zijn zij met elkaar te vergelijken? Wat zegt de bijbel en de koran over Jezus? Wat vertellen hun leringen en handelingen hun volgelingen om te doen? Dit artikel beantwoordt deze vragen door enkele van hun handelingen en leringen te vergelijken en te contrasteren.

-------------------------------------------------------------------------------

ENKELE VAN HUN LAATSTE WOORDEN

JEZUS: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ Lucas 23:34. (Dit zei hij toen hij aan het kruis stierf op Golgota nadat hij verraden en op geen legitieme grond ter dood veroordeeld was).

MOHAMMED: “Moge Allah de joden en christenen vervloeken want zij bouwden plaatsen van aanbidding nabij de graven van de profeten.” (Mohammed werd jaren eerder vergiftigd en dit vergif had langzamerhand zijn gevolg. Hij zei dit toen hij stierf in de armen van zijn vrouw Aïsja). Boechari, deel 1, nummer 427.

COMMENTAAR

Na beide mannen hun levens te hebben bestudeerd, vind ik dat de bovengenoemde vergelijking enkele van de grootste karakterverschillen weergeeft. Het zijn hun woorden bij het sterven, woorden die het einde van hun levens zullen markeren. Christus vraagt God om zijn vijanden te vergeven, terwijl Mohammed een bittere vervloeking uitspreekt tegen degenen die zijn overtuiging van profeetschap verwierpen. Zou het niet gepaster voor Mohammed zijn om Allah te vragen de christenen en de joden op het rechte pad te leiden toen hij aan het sterven was?

------------------------------------------------------------------------------

SLAVERNIJ

JEZUS had geen slaven. Jezus leerde om anderen te behandelen als je zou willen dat zij jou behandelen. Jezus had geen slaven, en het is duidelijk uit zijn onderwijs dat hij geen slaven wilde hebben. Hij bevrijdde mensen, maakte hen niet tot slaaf. Niemand wil tot slaaf worden gemaakt tegen zijn wil.

Verder schreef Paulus in 1 Timoteüs 1:8-10:

“8 Wij daarentegen weten dat de wet goed is als hij op de juiste wijze gebruikt wordt. 9 We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars, 10 ontuchtplegers, knapenschenders, slavenhandelaars, leugenaars en plegers van meineed. De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer,...”

Uit deze verzen, zien we dat het met dwang tot slaaf maken van mensen, en te handelen in slaven, tegen het christelijk onderwijs ingaan.

MOHAMMED was een slavendrijver. Hij bezat en verkocht veel slaven, zowel mannelijke als vrouwelijke. Hij zei dat Allah hem en zijn moslimvolgelingen toestond om gemeenschap te hebben met hun vrouwelijke slaven wanneer de mannen dat wilden. Verwijzingen in de koran zijn: Soera 33:50, 52, 23:5, en 70:30. Slaven werden beschouwd als “buit” voor moslims wanner zij gevangen genomen werden in strooptochten, dus zijn zij moslimbezit. Mohammed voelde zich trots en keurde het tot slaaf maken van duizenden mensen goed.

De grote islamitische historicus Tabari schreef over Mohammeds seksuele omgang met zijn slaaf Marija:

“Hij had gemeenschap met haar dankzij het feit dat zij zijn bezit was.” [Tabari, deel 39, pagina 194].

Mohammed maakte slaven van de mensen die hij overviel en bevocht. Het meest opmerkelijk waren de vrouwelijke en de kinderoverlevenden van Mohammeds slachtpartij van de 800 mannen (tieners en ouder) van de joodse stam Banoe Koeraiza, Soera 33:26. De Sirat Rasoelallah [3] – de eerste biografie van Mohammed, geeft veel meer details. Kort na de slachtpartij van de joodse mannen schreef Ibn Ishaak op pagina 173:

"Die dag verdeelde de Profeet de eigendommen, de vrouwen en de zonen van de stam Koeraiza onder de moslims, en hij maakte de verdeling bekend van de paarden en de mannen en hield een vijfde deel achter.” (Mohammed en zijn familie hadden één vijfde van de opbrengst van de oorlog). ... Sa’d ibn Zaid al-Ansari werd door de Profeet met krijgsgevangenen van Koeraiza naar de Nadjd gestuurd om ze te verkopen voor paarden en wagen.”

Boechari beschrijft ook dat Mohammed veel slaven bezat – deel 5, nummer 541 & deel 7, nummer 344. Mohammed had Negroïde, Arabische, Egyptische, mannelijke, vrouwelijke, joodse, christelijke en heidense Arabische slaven.

Mohammed stond ook toe dat slaven hard werden geslagen. Toen zijn vrouw werd onderzocht of zij wel of niet overspel had gepleegd, sloeg Mohammeds schoonzoon, Ali, brutaal Aïsja’s slaaf in nabijheid van Mohammed om er van te verzekeren dat zij de waarheid over Aïsja vertelt. Hier is het citaat uit Ibn Ishaak “Sirat Rasoellallah”, vertaald als “Het leven van Mohammed”, door Wim Raven, (pagina 184):

“De Profeet riep dus Bariera om haar te ondervragen. Ali gaf haar een paar harde klappen en zei: ‘Vertel de Profeet de waarheid!’”

Mohammed weerhield Ali niet van het slaan van zijn slaaf.

Mohammed stond ook toe dat nieuw gevangen genomen vrouwelijke slaven gebruikt werden voor seks. Uit de hadieth van Sahieh Moeslim deel 2, nummer 3371:

Aboe Sirma zei tot Aboe Sa’ied al Choedri: “O Aboe Sa’ied, hoorde je Allah’s gezant spreken over al-azl (coïtus interruptus)?” Hij zei: “Ja”, en voegde eraan toe: “We gingen weg met Allah’s gezant op expeditie naar de Moestalik en namen enkele uitstekende Arabische vrouwen gevangen, en we begeerden hen want we leden aan de afwezigheid van onze vrouwen, (maar terzelfder tijd) begeerden we ook losgeld voor hen. Dus we besloten om seksuele gemeenschap met hen te hebben en azl na te leven”( het terugtrekken van het mannelijke seksuele orgaan voor de uitstorting van sperma om conceptie te voorkomen). Maar we zeiden: “Wij zijn een daad aan het doen waarbij Allah’s gezant onder ons is, waarom vragen we hem niet?” Dus we vroegen Allah’s gezant en hij zei: “Het maakt niet uit als je het niet doet, want iedere ziel die voor de Dag van Opstanding geboren moet worden zal geboren worden.”

En deel 3, nummer 3432:

Aboe Sa’ied al Choedri deed verslag dat bij de slag van Hoenain Allah’s gezant een leger naar Autaas zond en de vijand ontmoette en vocht met hen. Hen hebbende overwonnen en hen gevangen genomen, leken de Metgezellen van Allah’s boodschapper af te zien van gemeenschap met gevangen genomen vrouwen omdat hun echtgenoten polytheïsten zijn. Toen zond Allah, de Verhevene, ten aanzien hiervan naar beneden: “de getrouwde vrouwen behalve de slavinnen onder jullie gezag.” (Soera 4:24, Siregar), (dat wil zeggen zij zijn beschikbaar voor hen wanneer hun Idda (menstruatie) periode tot een einde was gekomen).

COMMENTAAR

Jezus’ onderwijs zou mensen beletten om met dwang mensen tot slaaf te nemen. “Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.” – Lucas 6:31. In plaats daarvan overvielen Mohammed en zijn soldaten veel mensen en dwongen hen tot slavernij. En hij ging nog verder, hij scheidde slavenfamilies door hen te verdelen tussen zijn soldaten en stond de mannen toe om de vrouwelijke slaven te verkrachten.

----------------------------------------------------------------------------

ZONDE

JEZUS werd zondeloos geboren, hij leefde een zondeloos leven. Jezus bekrachtigde zijn zondeloosheid:

        Johannes 8:46 - “Kan een van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet?”

Zie ook 2 Korintiërs 5:21, 1 Johannes 3:5 en Hebreeën 4:15.

Van MOHAMMED werd gezegd dat hij een zondaar is:

Soera 40:55 – “Wees daarom geduldig: voorwaar, de belofte van Allah is waar. En vraag vergeving voor jullie zonde en prijs de Glorie van jouw Heer met Zijn lofprijzing, in de avond en in de ochtend.” (Siregar)

Soera 48:1,2 - “Voorwaar, Wij hebben jou een duidelijke overwinning geschonken. Opdat Allah jouw vroegere zonden zal vergeven en ook de latere.” (Siregar)

Mohammed bad ook om vergeving van zijn zonden, Boechari deel 9, nummer 482:

“...O Allah! Vergeef mij de zonden die ik in het verleden deed of in de toekomst zal doen, en ook de zonden die ik in het verborgene of in het openbaar deed.”

Verder erkende Mohammed zelfs het onrechtmatig beschadigen en vervloeken van mensen. Uit Sahieh Moeslim, deel 4, “Het boek van deugd en goede manieren, en toetreden de banden van verbondenheid,” hoofdstuk MLXXV:

“HIJ WAAROP ALLAH’S APOSTEL EEN VERVLOEKING UITRIEP DIE HIJ EIGENLIJK NIET VERDIENDE, VOOR HEM ZAL HET EEN BRON VAN ONDERSCHEIDING EN GENADE ZIJN”.

Hadieth nummer 6287 - Aboe Hoeraira deed verslag van Allah’s Gezant zeggende:

“O Allah, Ik ben een menselijk wezen en voor ieder persoon onder de moslims waarop ik vervloeking werp of uitroep of zweepslagen geef, maak het een bron van reinheid en genade.”

COMMENTAAR

Jezus was een mens zonder zonden – de Zoon van God. Mohammed was een zelf uitgeroepen profeet – een man in staat om te zondigen en fouten te begaan, die zowel goede als slechte eigenschappen heeft. Soms was hij vriendelijk, soms vervloekte hij veel mensen en deed hen kwaad. Hoeveel van hun natuur of karakter, werd onvermijdelijk vertaald in hun respectievelijke religie? Jezus was puur en zondeloos, Mohammed verklaarde dat hij tot 70.000 keer per dag om vergeving bad! Wie zou u liever volgen?

------------------------------------------------------------------------------

BESTRAFFEN VAN ZONDAARS DIE BEREID ZIJN ZICH TE BEKEREN

JEZUS

Uit Johannes 8:2-11:

2 en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. 3 Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11 ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

MOHAMMED

Uit de hadieth van Aboe Dawoed, nummer 4428:

“Boeraida zei: “Een vrouw van Ghamid kwam naar de Profeet en zei: “Ik heb overspel gepleegd”. Hij zei: “Ga terug”. Ze keerde terug en op de volgende dag kwam zij weer bij hem, en zei: “Waarschijnlijk wilt u mij terugsturen zoals u deed met Maiz b. Malik. Ik zweer bij Allah, ik ben zwanger.” Hij zei tot haar: “Ga terug”. Ze keerde toen terug en kwam de volgende dag tot hem. Hij zei tot haar: “Ga terug totdat je je kind gebaard hebt.” Ze keerde toen terug. Toen zij het kind gebaard had bracht ze het kind tot hem, en zei: “Hier is hij! Ik heb het kind gebaard.” Hij zei: “Ga terug, en zoog hem totdat u hem gespeend heeft.” Toen zij hem gespeend had, bracht zij hem naar hem met iets in zijn hand dat hij aan het eten was. De jongen werd aan één van de moslims gegeven en hij (de profeet) beval ten aanzien van haar. Dus werd een kuil voor haar gegraven, en hij gaf orders over haar en zij werd ter dood gestenigd. Chalid was één van degenen die stenen naar haar wierp. Hij gooide een steen naar haar. Toen een bloeddruppel op zijn wang viel, misbruikte hij haar. De profeet zei tot hem: “Beheers u, Chalid. Bij Hem in Wiens hand mijn ziel is, zij heeft zozeer berouw getoond dat als iemand per ongeluk een extra belasting doet en zich in overeenkomstige mate daarvan moest bekeren, hij vergeven zal worden”. Toen gaf hij orders over haar, bad over haar en ze werd begraven.””

COMMENTAAR

Hier zien we een sterk contrast tussen de twee mannen. Toen Jezus de overspelige vrouw behandelde, veroordeelde hij haar niet. Hij gebood haar om heen te gaan en niet meer te zondigen. Hij gaf haar een kans tot verlossing – het uiterste voorbeeld van genade.

Hoeveel mensen zijn de verkeerde weg op gegaan, maar waren jaren later in staat om hun levens om te keren? Niet alleen dit, maar zijn in staat geweest om ook anderen te helpen hun levens om te keren? Jezus bood de vrouw deze kans aan. Onder de wet konden de joden de vrouw ter dood stenigen, maar Christus’ liefde en compassie waren veel groter.

Mohammeds benadering was erg verschillend. Als eerste probeerde hij de overspelige vrouwen weg te zenden. Zij biechtte haar zonden aan hem op, maar hij weigerde naar haar te luisteren en de zaak te behandelen. In plaats daarvan vertelde hij haar terug naar huis te gaan. Dit gebeurde drie keer. Drie keer ontliep Mohammed het oplossen van deze situatie. Tenslotte, na de vrouw voortdurende bekentenis, werd Mohammed gedwongen haar te confronteren met haar zonde. Hij stond haar toe om het kind te baren, te zuigen en te spenen, dat 1 tot 3 jaar kon duren. Toen keerde zij terug en Mohammed liet haar doden.

Deze vrouw biechtte niet alleen op, maar zij toonde berouw. Zij was een goede moeder voor haar kind en zij was een verantwoordelijk lid van haar gemeenschap. Kon Mohammed haar vergeven zoals hij ook gedaan met andere zondaren? Mohammed nam veel anderen de zonden die zij begaan hadden niet kwalijk. Zelfs mensen die hun familieleden hadden gedood werden vergeven als zij getuigden dat hij een profeet van God was en dat er alleen één God was. Echter Mohammed was niet instaat om met compassie met de vrouw om te gaan. Hij kon niet langer kijken dan zijn neus lang was. Hij kon niet zien dat zij haar leven had omgekeerd, goed haar kind had opgevoed, en het goede aan het doen was. Mohammeds kortzichtigheid veroorzaakte haar dood.

Mohammed handelde zelfs niet volgens joodse wet. In de wet van Mozes moest de overspeler ter dood worden gestenigd. Mohammed deed dit niet, hij gaf de vrouw enkele jaren te leven. Zelfs als je rekening houdt met het respijt dat hij haar gaf om het kind te baren, wachtte Mohammed totdat de vrouw het kind gespeend had. Natuurlijk waren er andere vrouwen die het kind zouden kunnen opvoeden. Mohammed maakte het zichzelf gemakkelijk; hij maakte zijn eigen regels toen hij voortging.

-----------------------------------------------------------------------------

OORLOG – BEHANDELING VAN VIJANDEN

JEZUS: in Lucas 9:54, 55 berispte Jezus zijn discipels toen zij een plaats wilden vernietigen die hem verwierp. Ook, in Lucas 22:52, begonnen Jezus’discipels een gevecht tegen degenen die Jezus kwamen arresteren, hij stopte hen, en genas een man die in het gevecht gewond was geraakt.

MOHAMMED vertelde zijn volgelingen om agressief oorlog te voeren tegen niet-moslims: Soera 9:5, 29. Soera 9 was één van de laatste soera’s die door Mohammed gegeven werd. In het begin, toen Mohammeds groep zwak was, gebood hij zijn volgelingen om met de andere mensen samen te leven. Nadat de moslims sterk geworden waren, gebood hij hen om de islam met dwang te verspreiden. Aboe Bakr, Oemar en Oethmaan continueerden zijn oorlogen van agressie. Enkele van Mohammeds handelingen bevatten:

COMMENTAAR

Niemand zou Jezus kunnen voorstellen als iemand die de executie van slavenmeisjes gebood vanwege het bespotten van hem enkele jaren eerder. Hij bracht een betere boodschap en een betere manier van leven. Niemand zou Jezus voor kunnen stellen als iemand die een man martelt om begraven geld te onthullen. Zijn leven kende geen hebzucht.

Mohammed zou een erg brutale man kunnen zijn. Is het doden van enkele slavenmeisjes voor het bespotten van hem gerechtvaardigd? Is het doden van hen daarom gerechtvaardigd? Is het redelijk? Schetst het martelen van een man om slechts geld te krijgen het type gedrag dat men zou moeten volgen, gehoorzamen of imiteren?

------------------------------------------------------------------------------

VROUWEN & TROUWEN

JEZUS was niet getrouwd. Hij genas vrouwen, vergaf vrouwen en bemoedigde vrouwen. Het nieuwe testament leerde dat echtgenoten hun vrouwen moeten liefhebben en niet ruw met hen om moeten gaan: Kolossenzen 3:19, Efeziërs 5:25, dat mannen en vrouwen in Christus gelijk zijn – Galaten 3:28, dat zij met respect behandeld moeten worden – 1 Petrus 3:7.

MOHAMMED gebood zijn mannelijke volgelingen om hun ongehoorzame vrouwen te slaan. Hij gaf mannen de rechten om hun vrouwen te slaan die hen hardnekkig ongehoorzaamden.

Soera 4:34 “En wat betreft hen (echtgenotes) waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: vermaant hen, (als dat niet helpt) negeert hen (in bed) en (als dat neit helpt) slaat hen (licht).” (Siregar)

Het bovengenoemde vers werd geopenbaard met het oog op een vrouw die bij Mohammed klaagde dat haar echtgenoot haar in het gezicht sloeg, wat nog steeds zichtbaar was. Eerst zei Mohammed tot haar: “Maak het goed met hem”, maar voegde toen toe: “Wacht totdat ik erover nagedacht heb.” Later werd het bovengenoemde vers geopenbaard, en Mohammed voegde toe: “Wij (Hij en de vrouw) wilde één ding, Allah wilde wat anders.”

De hadieth zegt ook veel over vrouwen:

Mohammed zei dat vrouwen in het algemeen zo slecht zijn, dat zij de meerderheid van de mensen in de hel zullen uitmaken. Verdergaand met Boechari:

Deel 1, nummer 301: “O vrouwen! Geef aalmoezen, want ik heb gezien dat de meerderheid van de bewoners van het Hellevuur jullie zijn. Zij vroegen: “Waarom is dit zo, O Apostel van Allah?” Hij antwoordde: “Jullie vloeken frequent en zijn ondankbaar naar jullie echtgenoten.”

Boechari deel 1, nummer 28:

“De Profeet zei: “Mij werd het Hellevuur getoond en de meerderheid van zijn bewoners waren vrouwen die ondankbaar waren.” Gevraagd werd: “Geloven zij niet in Allah?” (of zijn zij ondankbaar tot Allah?). Hij antwoordde: “Zij zijn ondankbaar naar hun echtgenoten en zijn ondankbaar voor de gunsten en het goede aan hen gedaan...””

Sahieh Moeslim zegt dat zij een minderheid in het Paradijs zijn:

Deel 4, #6600: “Imran Hoesain deed verslag dat Allah’s gezant zei: ‘Onder de bewoners van het Paradijs zullen de vrouwen een minderheid vormen.’”

Door deze twee hadieth tezamen te nemen zien we dat Mohammed zei dat vrouwen een minderheid in het Paradijs zijn, en de meerderheid in de hel. Daarom is het niet een statistische ratio vanwege de waarschijnlijkheid dat er meer vrouwen dan mannen zijn. Mohammed zag vrouwen als zondiger dan mannen. En de reden dat er meer vrouwen in de hel zijn is omdat de vrouwen hun echtgenoten ondankbaar waren!

Mohammed zei ook dat vrouwen minder intelligent zijn dan mannen:

Boechari, deel 1, nummer 301:

“... Toen passeerde hij (Mohammed) de vrouwen en zei: “O vrouwen, geef aalmoezen want ik heb gezien dat de meerderheid van de bewoners van het Hellevuur jullie zijn.” Zij vroegen: “Waarom is dat zo O gezant van Allah?” Hij antwoordde: “Jullie vloeken frequent en zijn ondankbaar naar jullie echtgenoten. Ik heb niemand gezien die meer tekort komt in intelligentie en religie dan jullie. Een voorzichtig gevoelige man zou enkelen van jullie weg kunnen leiden.” De vrouwen vroegen: “O gezant van Allah, wat komt tekort in onze intelligentie en religie?” Hij zei: “Is het bewijs van twee vrouwen niet gelijk aan het getuigenis van één man?” Zij antwoordden bevestigend. Hij zei: “Dit is de tekortkoming in hun intelligentie...”

COMMENTAAR

Christus’ onderwijs laat zien dat vrouwen en mannen vanuit Gods gezichtpunt gelijk zijn. “Er is geen mannelijk of vrouwelijk in Christus”. Sociaal gezien ging Christus met hen om volgens de genade van zijn Vader.

Mohammed positioneerde vrouwen tussen slaven en vrijen. Zelfs vandaag de dag worden vrouwen behandeld als tweede klas en beheerst door de mannen. Dit is vanwege de positie die Mohammed in zijn leringen aan hen gaf.

------------------------------------------------------------------------------

CHRISTUS’ IDENTITEIT

JEZUS zei dat hij de Zoon van God was: Johannes 5:18-27, 10:36, Matteüs 26:63, 64:

15 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 16 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Matteüs 16: 15-17

JEZUS IS HET WOORD VAN GOD

“Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. ” Johannes 1:14

JEZUS ALS GOD

“6 Hij [Christus Jezus] die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.” Filippenzen 2:5-7

MOHAMMED zei dat Jezus niet de Zoon van God was – de koran maakt geen onderscheid tussen profeten, en volgens hem is Christus niet meer dan een gezant:

Soera 5:75: De Masih, zoon van Maryam, is niet anders dan een Boodschapper, hij werd waarlijk voorafgegaan door Boodschappers en zijn moeder was een oprechte vrouw.

De koran ontkent Christus’ goddelijke oorsprong:

Soera 43:59: Hij [Jezus] is slechts een dienaar aan wie Wij genietingen hebben geschonken. En Wij maakten hem tot een voorbeeld voor de Kinderen van Israël.” (Siregar)

Soera 3:59: Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van ‘Isa is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem: ‘Wees,’ en hij was. (Siregar)

COMMENTAAR

Christus, als een groots profeet en leraar, leerde ook dat hij de Zoon van God was, het Woord van God, de messias, en God die mens geworden was. Mohammed ontkende dit. Of Jezus was de waarheid aan het vertellen, of hij was een leugenaar of gek. Beide mannen konden niet correct zijn aangaande Christus’ identiteit. Vergeet niet dat Mohammed uit de woestijn kwam, met “openbaringen” ongeveer 600 jaar later. Hij had weinig idee waarover hij aan het spreken was. Hij sprak frequent de bijbel tegen waarvan hij overtuigd was dat die het woord van God was.

------------------------------------------------------------------------------

JEZUS WAS AANBIDDING WAARDIG

Een man aanbad Jezus, en Jezus permitteerde het, maar Jezus leerde dat alleen God aanbeden mocht worden in Matteüs 4:10:

Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’

Niettemin stond Jezus toe dat mensen hem aanbaden in Matteüs 8:2:

Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer,...

De bijbel beveelt ons om Jezus Christus te aanbidden:

“Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft.” Johannes 5:23

‘Laten al Gods engelen hem eer bewijzen.’ Hebreeën 1:

“opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.” Filippenzen 2:10, 11

MOHAMMED: JEZUS WAS AANBIDDING NIET WAARDIG

De koran zegt dat Jezus aanbidding niet waardig is:

Soera 43:81: “Als de Erbarmer een zoon zou hebben, dan zou ik de eerste zijn om hem te dienen.”

COMMENTAAR

Alleen God heeft het recht om als goddelijk aanbeden te worden. Mensen hebben aanbidding ontvangen als aardse heersers, maar God gebood dat hij alleen aanbeden mag worden. Jezus leerde dit, en ontving aanbidding. Mohammed wist niet wie Jezus was, en dus erkende hij de aanbidding van de Zoon van God niet.

------------------------------------------------------------------------------

GEBED

JEZUS leerde zijn discipels om eenvoudig en uit het hart te bidden. God luistert naar het hart, niet naar de uiterlijke vorm:

Matteüs: 6:5-13: “5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.”

Jezus leerde dat waar gebed een uitdrukking was van relatie en communicatie met een hemelse Vader.

MOHAMMED leerde geformaliseerde gebedsrituelen: (citaten zijn uit Boechari, deel 1)

488 - een biddend persoon passeren doet zijn gebed teniet.

489 - het is een zonde om iemand te passeren wanneer hij aan het bidden is.

660 - sta niet op uit het gebed voor de Imam, of God zal je gezicht in een apengezicht veranderen.

685 - als de gebedsrijen (van mannen) niet recht zijn, zal God de gezichten veranderen.

690 - als de gebedsrijen niet recht zijn, is het gebed niet goed.

717 - als je opkijkt tijdens het bidden, verlies je je gezichtsvermogen.

759 - als je de buigingen niet volmaakt verricht, zijn je gebeden niet aanvaard.

Deze mannen waren nogal verschillend. Beiden hebben hun stempels gezet op de wereld. Christenen volgen Christus, moslims volgen Mohammed. Beiden beweren van God te zijn, maar hun leringen en handelingen spreken elkaar tegen. Alleen één kon waarlijk van God zijn.

Jezus zei dat valse profeten zouden komen: Matteüs 24:11 –“Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden” Is het mogelijk dat Mohammed in de categorie van valse profeten valt?

------------------------------------------------------------------------

BRONNEN

[1]

“Sahieh Al-Boechari” - “The Translation of the Meanings of Sahieh Al-Boechari”, vertaald door Dr. M Khan, Kitab Bhavan, New Delhi, India.

[2]

“Sahieh Muslim”, vertaald in het Engels door A. Siddiqi, International Islamic Publishing House, Riyadh, Saudi Arabia.

[3]

“Sirat Rasoelallah” – vertaald als “Het leven van Mohammed” door Wim Raven, Bulaaq, Amsterdam.

[4]

“The History of Tabari”, SUNY, Albany, New York, USA.

[5]

“Soenan of Aboe Dawoed”, Al-Madina Publications, New Delhi, IndiaVoetnoten
[i] In andere vertalingen staat hier ‘vergeeft’.
[ii] In andere vertalingen staat hier ‘en slaat haar’.