De God van Abraham, Isaak en Jakob of Allah,
een verschil tussen dag en nacht!

Laat iedere G(g)od voor Z(z)ich spreken, altijd verstandig om de P(p)ersoon Z(z)elf aan het woord te laten over de eigen identiteit.

In de joods/christelijke geloofsbeleving wordt met God bedoeld: de God van Abraham, Isaak en Jakob, zoals beschreven in de Tenach (Joods), de oorspronkelijke naam van Gods Boek aan Israel gegeven. Bij christenen staan de 39 boeken in andere volgorde en wordt het Oude Testament genoemd; wel precies dezelfde inhoud. Met de komst van God in mensengestalte als Jeshua ha Mashiach (Jezus Christus in Grieks), Gods eniggeboren Zoon, werd het verlengde van het Oude Testament in het leven, dood en opstanding van Jeshua duidelijk en in 27 boeken als Nieuwe Testament toegevoegd.

Deze God, de Schepper van alles, wil uitdrukkelijk bij Name worden genoemd; als Mozes in Exodus 3:14 naar Zijn Naam vraagt, is het antwoord in het Hebreeuws: “Aleph He Jod He” Deze 4 letters vormen de Godsnaam en de Joden spreken bij voorkeur uit eerbied over HaShem (de Naam) of Adonai (Heer). De “Eeuwige” wordt ook wel gebruikt als verwoording van de Naam.

Het bijbehorende werkwoord, “he jod he”, of te wel “hajah” betekent “er bij zijn” en daarom wordt de Godsnaam in de Bijbel vertaald met “Ik ben, die Ik ben” of ook “Ik zal zijn, die Ik zijn zal.” JHWH is dan 3e persoon enkelvoud, dus: “Hij, die er bij is/zal zijn” en in de 1e persoon enkelvoud is het aleph/he/jod/he, “eHeJeH” : Ik ben, die Ik ben/zijn zal”

Echter, als we de klinkers invullen (wat bij het Hebreeuws een keuzemogelijkheid is ipv. een vast gegeven, zij het volgens bepaalde regels), dan is de invulling bij JHWH ons niet meer bekend; JeHoWaH wordt vaak verondersteld, maar ook denkbaar is JaHaWaH .

Omdat JHWH wegens 2 keer de letter He verwant is aan het woord “AHaBHa”, (aleph/he/beth/he) wat “liefde” betekent en God in de Bijbel als “liefde” wordt benoemd, is dit een mooie en niet onwaarschijnlijke verklaring. JaHaWaH, Hij, die er is/zijn zal, is liefde, zo is het wezen van de God van de Bijbel !

De aan alle gelovigen vanaf Adam/Eva bekende God, wil uitdrukkelijk en tot in eeuwigheid de “God van Abraham, Isaak en Jakob” worden genoemd (Ex.3:15) en Zijn aard is, dat Hij “er altijd is, er bij betrokken is en zal zijn”.

Als Jezus Christus (Yehsua ha Mashiach in het Hebreeuws) verschijnt en Zich bekend maakt als de eniggeboren Zoon van JHWH, dan openbaart Hij God als Vader, Abba.

De naam Jezus is een vergrieksing van de echte naam in het Hebreeuws: Jehoshua of ook Jeshua en in deze naam zitten dezelfde letters als in de Godsnaam: jod/waf/he, waarmee de nauwe relatie tussen God de Vader en Jehoshua de Zoon wordt weergegeven.

En Hij vat de woorden van JHWH in de Tenach samen in de geweldige zinsnede: “Gij zult JHWH liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk (!), is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele Tora en de profeten”. (Mathheus 22:37-40)

De meest geliefde discipel van Yehsua ha Mashiach (Jezus Christus), schrijft in een van zijn brieven, in de eerste brief van Johannes, hfdst. 4 vers 16: “God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in Hem”.

De Bijbel is geschreven in een periode van ca. 1400 jaar (1300 voor Christus tot 100 jaar na Hem) door 40 verschillende Joodse mannen, die elkaar grotendeels niet kenden, als 1e en 2e verbond, in 39 + 27 = 66 verschillende boeken (biblia).
Deze schrijvers behoorden grotendeels tot de zeer goed opgeleide mensen binnen het Joodse volk, zo stond op 10 april 2007 in dagblad Trouw in een artikel van prof.dr. Karel van der Toorn, oud-testamenticus en deskundige in diverse oude talen.
Het is zeer bijzonder, dat de Bijbel een geheel is, zonder dat er een menselijke hoofdredacteur aanwezig was en kan derhalve als een zeer bijzonder boek worden beschouwd, meer dan dat, een regelrecht wonder door de Heilige Geest gerealiseerd;
een wonder ook volgens de vele al uitgekomen profetieën.

Dit bijzondere boek openbaart de God van Abraham, Isaak en Jakob als de God van liefde, rechtvaardigheid en genade,
Genade, omdat Hij voorziet in de schuldvergeving van de mens, door Zelf de straf op het gepleegde onrecht op Zich te nemen in Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, (Yehsua ha Mahsiach).

Ieder mens, die dat offer aanvaardt, kan weer met deze enige ware God in het reine leven, tot in eeuwigheid. Geen verdiende eeuwigheid zonder JHWH, maar genade dankzij JHWH in Yeshua! Volmaakte rechtspraak (ieder mens is onvolmaakt, mist daarmee eeuwig Gods nabijheid) en toch ook volmaakte genade voor ieder mens beschikbaar!

God is eenheid (echad) met de Zoon en de Heilige Geest en mag dus nooit als 3 goden worden gezien, zoals moslims wel eenss ten onrechte beweren met de koran in de hand. God openbaart Zich als een Eenheid, waarin Vader,Zoon en Geest ieder een eigen, unieke Persoon zijn en een eigen plaats hebben en wij aanvaarden deze geweldige God, zoals Hij Zich doet kennen in de Bijbel.

En wie is dan Allah ?

We lezen over hem in de koran, een boek, gebaseerd op een mystieke openbaring aan slechts 1 man, een analfabeet, Mohammed in een tijdvak rond 625 na Christus. De Bijbel bestond al als tekst 500 jaar, maar Mohammed liet optekenen als geopenbaarde waarheid van Allah, dat Joden en christenen leugenaars en verdraaiers van de waarheid waren; apen en varkens bovendien.

De laatst geopenbaarde waarheid, de koran, zette alles weer recht en uitsluitend de koran moest worden gezien als ultieme waarheid. Daar, waar Tora, Psalmen en Evangelie aan de orde waren, was dat in zoverre bruikbaar, als het in de koran was weer gegeven. NB: deze arrogante uitspraken zijn nergens onderbouwd en derhalve een zeer kwalijke leugen; waar haalt iemand als eenling en analfabeet het “lev” vandaan!

Omdat Mohammed het monotheïstisch geloof van Joden en christenen wel kende, wilde hij de islam ook als zodanig presenteren en schoof geleidelijk aan de 360 afgoden van de Kaaba te Mekka terzijde en maakte Allah de enige god. Ook waren er nog 3 dochters van Allah, die op enig moment zijn afgevoerd en waarvoor Salmon Rushdie met zijn “duivelsverzen” nog lang heeft moeten boeten.(soera 53)

De geloofsbelijdenis is: “er is geen illah dan Allah”, m.a.w.: “er is geen god dan Allah”. Je kunt er over van mening verschillen, of Allah hier dus een eigennaam is, omdat illah voor god staat en derhalve Allah een eigennaam moet zijn.

Want een uitleg is ook, dat Allah staat voor “de god”, dus dan belijdt men: er is geen god dan De god; deze god kwam echter wel uit de stam van Mohammed, de Koeraisj, waar men als belangrijkste god de maangod en god van de jihad vereerde, als Allah; ook Al-Rahman en Hubal (hoofdgod van de Kaaba te Mekka) komt voor.

Allah verwacht, dat moslims aan vele eisen voldoen, neergelegd in koran/sjaria/hadith en soenna; na de dood worden goede en slechte daden afgewogen en eindigen verreweg de meeste moslims in de hel, waar je gemarteld wordt, tot je er uit mag. Uiteraard komen niet-moslims nooit meer uit de hel. Maar martelaren, die in de strijd voor Allah om de wereld te onderwerpen (islam=onderwerping) zijn gedood, die gaan rechtstreeks naar het paradijs. (soera 4:74 / 3:169 / e.d.)

Bijvoorbeeld, als je jezelf hebt opgeblazen met een bomgordel in een bus met Joden of aan de aanslagen in New York, Beslan, Madrid, London, Bali, Algerije etc. hebt meegedaan, dan is het paradijs gegarandeert. Blijkbaar zijn er nog al wat moslims, die deze teksten letterlijk uitvoeren en ondersteunen.

Allah heeft 99 namen, maar de benaming “liefde” of “vader” is daar NIET bij!, hij is de afstandelijke, met wie je geen vader-kind relatie kunt hebben, je blijft moslim:onderworpene.

In eigen kracht moet de moslim presteren: punten scoren plus gemarteld worden in de hel. Er is geen wetboek van strafrecht; naar Allah’s oordeel kom je op enig moment uit die hel, als je al bij de uitverkorenen hoort.

Het is godslasterlijk in de islam, om maar te denken, dat Allah een zoon heeft, die dan ook nog in de plaats van de berouwvolle mens voor hem/haar zou sterven. Geen genade, straf volgens de wil van Allah en al helemaal geen bewogenheid met niet-moslims. Allah is de god op grote afstand, je bent moslim (= onderworpene) en je hebt niets te vertellen bij Allah, hij beschikt over vreugde en leed en je uiteindelijke lot.

Op elke moskee en vele islamvlaggen en logo’s zie je de maan; verwijst naar de oorsprong van de islam als maangodsdienst, zie www.yoel.info en de boeken van Yoel Natan met als titel “moon-o-theism”. Hij laat scherp zien, hoe ten tijde van Abraham in Ur der Chaldeeën en Haran de maan volop werd vereerd als god. Abraham liet de afgoderij achter zich en verstond de roepstem van de enige, ware God.

De islam ontstond pas rond 600 na Christus in de lijn van de heidense volkeren uit zoon Ismael (uit Abraham en slavin Hagar) en ook kleinzoon Ezau, volkeren, die afgoden dienden van uit de maangodsdienst en andere afgoden. In de Bijbel, Psalm 83, zie je dat het nageslacht van Ismael en Ezau de uitroeiing zoekt van het hele Joodse volk, wat uit Abraham/Sarai via Isaak en Jakob is voortgekomen.

De enige zoon van Abraham en Sarai was Isaak en via die lijn werd de enige God, JHWH gediend; via Jakob en diens 12 zonen tot aan Maria (Mirjam!) werd tenslotte Yeshua ha Mashiach als Gods Zoon werd geboren ), zie geslachtsregisters in Mattheus 1 en Lucas 3.

Conclusie:

JHWH,de enige ware God, de God van Abraham, Isaak en Jakob, die Zich heeft geopenbaard in Zijn eniggeboren Zoon Yeshua ha Mashiach en in de Bijbel, door de Heilige Geest, is totaal uniek en onvergelijkbaar met welke “god” ook, dus ook niet met Allah, die sowieso geen zoon heeft en derhalve alleen daarom al een ander moet zijn.

Er is maar 1 God en dus zijn alle andere “goden” afgoden; aan ieder mens persoonlijk de opdracht, om door eerlijk nadenken, onderzoek en gebed tot erkenning van de enige ware God te komen.

NB: naar eer en geweten en kennis van zaken heb ik e.e.a. verwoord; mocht iemand dit willen corrigeren, dan nodig ik van harte uit per e-mail te reageren met controleerbare argumenten, van uit een oprecht zoeken aan wat de waarheid het meest nabij komt.

Voor meer info:
www.bijbelenonderwijs.nl
www.prophetofdoom.net
www.yoel.info
www.thereligionofpeace.com

Telderstichting, blad maart 2007, H.M.S. Frankenvrij : de koran getoetst aan de westerse rechtsorde”” (www.novatv.nl/uploaded/FILES/Liberaal%20reveil.pdf)

Boek van Ibn Ishaak (767 na Christus) “het leven van Mohammed” isbn 905460056X
Boek van Wilmos Oosterhoff “wat drijft de islamisten” isbn 90-6659-040-8
Boek van Andrew G.Bostom:””the legacy of jihad”” isbn 978-159102307-4 (historisch overzicht van 1400 jaar islam)
Boeken van Bat Ye‘or , o.a. “”eurabia (land of dhimmitude) isbn 0-8386-4077-x

Voor vragen kunt u mij ook mailen;
ieder van harte Gods zegen toewensend, Zijn shalom,

Ben Kok (joods-christelijk pastor)
bj.kok@planet.nl