OPROEP TOT GEBED

DOOR

SAMUEL M. ZWEMER

UIT HET ENGELSCH VERTAALD

ONDER TOEZICHT VAN

Ds H.D.J. BOISSEVAIN

Secretaris van den Zendingsstudie-Raad

UITGAVE VAN J.H. KOK TE KAMPEN

O God, voor Wien de wereld der Moslims zich vijf maal daags eerbiedig nederbuigt, – zie in genade neer op hare volken en openbaar hun Uwen Christus. Amen.


INHOUD

Hfdst.
Bladz.
I. De huidige crisis en het gebed.

7

II. Waar de steenen spreken

11

III. Ons wachtwoord en de Islam

15

IV. Het zwaard of het Kruis

23

V. Hoe is verzoening mogelijk?.

28

VI. „Niet met vleeschelijke wapenen”

34

VII. De ongenoegzaamheid der statistiek

39

VIII. De liefde, die overwint.

43

IX. Hoe de kloof te overbruggen

47

X. Een nieuwe geest noodig

53

XI. De zweetdoek van Veronica

60

XII. „God aangrijpen”

65

XIII. Met onverschrokken geloof
70

 

WOORD VOORAF

Zooals van een eenzame minaret in Mohammedaansche landen de regelmatig-herhaalde oproep tot gebed weerklinkt, zoo ook brengt dit boekje slechts ééne boodschap, doet het één, steeds herhaalden oproep hooren, hoewel van verschillende kanten: Maak u op tot gebed ! Maak u op tot de overwinning! God is grooter dan allen, grooter ook dan alle moeilijkheden in de Mohammedaansche wereld. Hij is grooter dan hare ontzaglijke nooden. Hij is meerder dan ons hart, als het ons veroordeelt vanwege onze lauwheid of nalatigheid in den dienst der voorbidding. Wij stellen Gods almacht niet op de proef, voordat wij hebben gebeden om „het onmogelijke”.

De volgende bladzijden, welke eerst als hoofdartikelen in „The Moslem World” verschenen, zijn hier thans samengebracht, om ons allen samen te brengen tot eendrachtig gebed.

EEN MUEZZIN. 1)

Cairo, Egypte.

1 ) Een uitroeper der gebedsuren.


Zie ook Zwemers Engelstalige publicaties