answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Mut'ah äktenskap i Islam

Det arabiska ordet ”mut’ah” betyder ”njutning”. I Islam förekommer en lära som går under namnet ”mut’ah äktenskap” (”njutningsäktenskap” på svenska) som handlar om en, enligt Islam tillåten, tidsbegränsad sexuell relation mellan en muslimsk man och en kvinna, där mannen, efter relationen, ersätter kvinnan med någon form av förmögenhet. Koranen, Muhammed och de första muslimerna (samt en del muslimer än idag) valde/väljer att kalla detta för ”äktenskap” och ibland för ”temporärt äktenskap”, vilket vi anser är missvisande. Njutningsäktenskapet är inte ett äktenskap i den mening som många av oss tar förgivet, nämligen en helig relation mellan en man och en kvinna ”tills döden skiljer de åt”. Njutningsäktenskapet är, enligt oss, det som många av oss skulle kalla för prostitution: En, i Sverige, förbjuden akt där en man besöker en kvinna för att köpa sex under en begränsad tid. Detta är exakt vad njutningsäktenskapet i Islam handlar om, vilket vi ska påvisa i denna artikel.

Koranen nämner och talar om njutningsäktenskapet i två passager:

4:23-24
Ni får inte ta till hustru er moder, er dotter, er syster, er faster eller er moster, er brorsdotter eller er systerdotter, den kvinna som har ammat er eller er disyster, er svärmoder eller er styvdotter - dotter till er hustru, med vilken ni har fullbordat äktenskapet och som ni har i er vård; men om ni inte har fullbordat äktenskapet begår ni ingen synd [genom att ta styvdottern till hustru]. Inte heller [får ni ta till hustru den som varit] er köttslige sons hustru eller samtidigt ha två systrar [som hustrur]; dock, det som har skett, har skett. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. [Ni får inte närma er] gifta kvinnor utom sådana som ni rättmätigt besitter - detta är vad Gud föreskriver för er. Med dessa undantag får ni vända er till varje kvinna, som ni vill leva samman med i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande, och erbjuda henne något av er egendom. Och liksom ni vill njuta av vad [er hustru] skänker er skall ni ge henne den föreskrivna brudgåvan; men ni kan inte klandras om ni efter att ha fullgjort vad som är föreskrivet kommer överens om något [vid sidan därom]. Gud är allvetande, vis. (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap)

5:87
O ni som tror, förbjud inte goda ting som GUD har gjort lagliga, och attackera inte; GUD tycker inte om dem som attackerar. (Khalifa)

Koranen 4:23–24 börjar med att nämna vilka kvinnor som en muslimsk man inte får äkta och närma sig sexuellt. Därefter säger Koranen (4:24, den markerade delen) att bortsett från dem nämnda kvinnorna är alla andra kvinnor tillåtna för en muslimsk man förutsatt att han betalar kvinnan från sin egendom. Koranen 5:87 säger slutligen att muslimer inte får förbjuda det som Allah har gjort lagligt. Den markerade delen, i den första koraniska texten, använder förvisso ordet ”äktenskap”, men låt er inte luras av termen. Äktenskapet i texten refererar till njutningsäktenskapet, vilket kommer att bli tydligare snart när vi citerar erkända och autentiska koranexegeter. Låt oss först se på en mängd traditioner som påvisar att Allah och Muhammed instiftade njutningsäktenskapet samt hur ett sådant äktenskap kunde se ut:

”Berättad av Abdullah: Vi brukade delta i heliga krig som bedrevs av Profeten och vi hade inga kvinnor (fruar) med oss. Så vi sa (till Profeten): "Ska vi kastrera oss själva?" Men Profeten förbjöd oss att göra det och tillät oss istället att gifta oss med en kvinna (tillfälligt) genom att ge henne så lite som ett plagg, och sedan reciterade han: "O ni som tror! Gör inte olagligt de goda saker som Allah har gjort lagligt för er."” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 6, Bok 60, Nummer 139)

”Berättad av Abdullah: Vi brukade delta i heliga strider ledda av Allahs Apostel och vi hade ingenting (inga fruar) med oss. Så vi sa, "Ska vi kastrera os själva?" Han förbjöd oss att göra det och sedan tillät han oss att äkta kvinnor med ett tillfälligt kontrakt och reciterade för oss: "O ni som tror! Gör inte olagligt de goda saker som Allah har gjort lagligt för er, men begå inga överträdelser." (5.87)” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 7, Bok 62, Nummer 13o)

”Abdullah (b. Mas'ud) rapporterade: Vi var på en expedition med Allahs Budbärare (må frid vara över honom) och vi hade inga kvinnor med oss. Vi sa: Borde vi inte kastrera oss själva? Han (den Helige Profeten) förbjöd oss att göra det. Han gav oss sedan tillåtelse att kontraktera tillfälliga äktenskap för en bestämd tid samt ge henne ett plagg, och 'Abdullah reciterade sedan denna vers: "De som tror gör inte otillåtet de goda saker som Allah har gjort lagligt för er, och överträd inte. Allah tycker inte om överträdare" (al-Qur'an, v. 87).” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 8, Nummer 3243)

Ovannämnda traditioner gör gällande att njutningsäktenskapet instiftades av Muhammed. Njutningsäktenskapet innebar att muslimska män sökte kvinnor, kontrakterade ett tidsbegränsat ”giftermål” vars syfte var att ha sex och samlag och kvinnorna gavs en ersättning. Här följer en tradition som illustrerar hur njutningsäktenskapet praktiserades:  

”Sabra Juhanni rapporterade: Allahs Budbärare (må frid vara över honom) tillät temporärt äktenskap. Så jag och en annan person gick ut och såg en kvinna, tillhörande stammen ’Amir, som var liksom en ung långhalsad kamel hona. Vi presenterade oss för henne (i syfte att upphandla ett tillfälligt äktenskap), varpå hon sa: Vad för hemgift vill du ge mig? Jag sa: Min kappa. Och min kamrat sa också: Min kappa. Min kamrats mantel var bättre än min mantel, men jag var yngre än han. Så när hon tittade på min kamrats mantel så gillade hon den, och när hon kastade en blick på mig såg jag ut mer attraktiv för henne. Hon sa då: Bra, du och din mantel är tillräckliga för mig. Jag stannade hos henne i tre nätter…” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 8, Nummer 3252)

Är inte detta lik sexhandel? Se även följande traditioner som igen bekräftar att njutningsäktenskapet är en islamistisk lära som instiftades av Muhammed:  

”Jabir b. 'Abdullah och Salama b. al-Akwa' sa: En av Allahs Budbärares (må frid vara över honom) förkunnare kom till oss och sa: Allahs Budbärare (må frid vara över honom) har gett er tillstånd att gynna er själva, dvs. att kontraktera tillfälliga äktenskap med kvinnor.” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 8, Nummer 3246)

”Salama b. al. Akwa' och Jabir b. Abdullah rapporterade: Allahs Budbärare (må frid vara över honom) kom till oss och tillät oss att kontraktera temporärt äktenskap.” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 8, Nummer 3247)

Det existerar skilda åsikter mellan sunniter och shiiter om huruvida njutningsäktenskapet är tillåtet idag eller inte. Vi kan börja med att konstatera att både sunniter och shiiter är enade om att Koranen tillåter njutningsäktenskapet samt att Muhammed tillät sina kompanjoner och följare att praktisera det. Oenigheten ligger i om njutningsäktenskapet är tillåtet även idag. Sunniter menar att det inte är tillåtet längre för att Muhammed, enligt en del traditioner, förbjöd det innan sin död. Shiiter menar att det är tillåtet idag; de förnekar traditionerna som sunniterna åkallar, framhäver att Koranen aldrig förbjöd läran och påpekar att det var Muhammeds kompanjon Umar Ibn Al-Khattab som förbjöd njutningsäktenskapet.

Många shiitiska Grand Ayatollahs har offentligt, på sina officiella hemsidor, visat på att Shia Islam tillåter njutningsäktenskapet än idag. Nedan följer ett exempel. Grand Ayatollah Muhammed Fazel Lankarani, född 1931 i Iran och död 2007 i England, svarar på frågor om njutningsäktenskapet på sin officiella hemsida, vi läser:

”Fråga 1: Kan jag genomföra ett tidsbegränsat äktenskap (mut'a) med en prostituerad, bara för att tillfredsställa mina sexuella behov? Är detta otukt (zina) eller en synd?
Svar 1: Det är tillåtet att gifta sig med antingen en Kristen eller Judisk kvinna med ett tidsbegränsat äktenskap. Hon måste förstå att njutningsäktenskap är en form av äktenskap, och hon bör få en fullmakt (wekalat) för att verkställa äktenskapets tillvägagångssätt. Tillfälligt äktenskap med en prostituerad som en obligatorisk försiktighetsåtgärd är inte tillåtet.” [vår översättning] (Grand Ayatollah Muhammed Fazel Lankarani, Questions and Answers, Mut'a, finns att läsa här: länk)

Lankarani tillåter njutningsäktenskapet så länge det genomförs med en kristen eller judisk kvinna (för övrigt, även om det är en muslimsk kvinna). Lankarani godkänner dock inte att muslimska män genomför ett njutningsäktenskap med prostituerade, vilken ironi! Nästa fråga och svar lyder följande:

”Fråga 2: Vilka är kraven för att genomföra ett tidsbegränsat äktenskap (mut'a) med en icke muslimsk kvinna i Europa, som är från bokens folk (Kristen eller Judisk)?
Svar 2: Det är inget problem att utföra ett tidsbegränsat äktenskap med en kvinna som antingen är Kristen eller Judisk, men följande villkor bör iakttas:
1. Hon bör förstå att ett tidsbegränsat äktenskap fortfarande är en form av äktenskap.
2. Hemgiften och äktenskapets tidslängd bör anges.
3. Du måste få hennes fullmakt att recitera det angivna tillvägagångssättet för äktenskapet.
4. Om kvinnan är jungfru, då är hennes fars tillstånd obligatorisk. Men om det är brukligt i sådana länder att fäder inte blandar in sig i dessa frågor, då är faderns tillstånd inte nödvändig…
” [vår översättning] (Grand Ayatollah Muhammed Fazel Lankarani, Questions and Answers, Mut'a, finns att läsa här: länk)

Skamligt, säger vi bara. Fråga 5 och dess svar är värt att läsa:

”Fråga 5: Behöver en gift man hans hustrus tillåtelse eller samtycke, om han vill gifta sig med en annan kvinna?
Svar 5: Hennes tillstånd är inte nödvändig.” [vår översättning] (Grand Ayatollah Muhammed Fazel Lankarani, Questions and Answers, Mut'a, finns att läsa här: länk)

En muslimsk man kan, med andra ord, tillfredställa sig sexuellt utan sin hustrus vetskap och detta är gudomligt enligt Islam! 

Vad gäller Sunni Islam så framhäver den kände och autentisk koranexegeten Ibn Kathir (död 1373 e.Kr.), i sin utläggning på Koranen 4:24, att njutningsäktenskapet förbjöds av Muhammed efter dess att det hade tillåtits: 

Förbud mot njutningsäktenskapet

Mujahid förklarade att

(Så med dessa med vilka ni har njutit, ge dem deras nödvändiga avgift,) uppenbarades gällande njutningsäktenskapet. Ett njutningsäktenskap är ett äktenskap som slutar efter ett förbestämt datum. I de två Sahihs [Bukhari och Muslim], är det klarlagt att de rättfärdigas ledare 'Ali bin Abi Talib sa, "Allahs Budbärare förbjöd njutningsäktenskap och ätandet av köttet av domesticerade åsnor under Khaybar kriget.'' Utöver detta noterade Muslim, i sin trovärdiga samling av traditioner, att Ar-Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani förmedlade att hans far sa att han följde med Allahs Budbärare under erövringen av Mecka, och Profeten sa,

(O människor! Jag tillät er att ingå njutningsäktenskap med kvinnor tidigare. Nu har Allah förbjudit det tills Återuppståndelsens Dag. Därför kan alla som har några kvinnor i njutningsäktenskap låta de gå, och ta inte tillbaka någonting från vad ni har gett dem.)…” [vår översättning] (Tafsir Ibn Kathir på 4:24)

Det finns mycket att säga om Ibn Kathirs användning av traditionerna från Sahih Bukhari och Sahih Muslim. Innan vi går ditt vill vi att läsaren noga noterar att Ibn Kathir erkänner att Muhammed faktiskt instiftade njutningsäktenskapet. Muslimer kan gärna peka på att Muhammed kom att förbjuda njutningsäktenskapet, men det förklarar inte bort det faktum att han i första hand tillät det! Den Heliga Bibeln, Herren Jesus och sanna Gudstjänare säger följande om handlingar liksom njutningsäktenskapet:

3 Mos 19:29
Du får inte vanhelga din dotter genom att låta henne prostituera sig. Då fylls hela landet av otukt och skam. (Bibeln 2000)

5 Mos 23:18
Med horpengar eller hundlön får du inte komma till Herrens, din Guds, hus när du skall infria ett löfte, ty Herren, din Gud, avskyr bådadera. (Bibeln 2000)

Matt 15:16-20
Jesus sade: "Har inte heller ni fattat något ännu? Förstår ni inte att allt som kommer in i munnen hamnar i magen och töms ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. Det är detta som gör människan oren. Men att äta utan att ha tvättat händerna, det gör inte människan oren." (Bibeln 2000)

Rom 13:12-14
Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund. Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks. (Bibeln 2000)

1 Kor 6:9-10, 15
Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare ingen sådan får ärva Guds rike… Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej! (Bibeln 2000)

1 Thess 4:1-5
Och nu, bröder, när ni har fått lära er av oss hur ni skall leva för att behaga Gud och det är ju så ni lever vill vi i herren Jesu namn vädja till er och mana er att göra ännu mer. Ni vet ju vilka föreskrifter vi gav er från herren Jesus. Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga. Ni skall avhålla er från all otukt. Var och en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära, inte utlämna den åt lidelser och begär som hedningarna, som inte känner Gud. (Bibeln 2000)

Upp 21:6-8
Och han sade till mig: "Det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar skall vinna allt detta, och jag skall vara hans Gud och han skall vara min son. Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkarlar, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel, och det är den andra döden." (Bibeln 2000)

Det som den Heliga Bibeln kategoriserar som skamligt och avskyvärt, gör Islam och Muhammed rättfärdigt och heligt. Detta är nog för att visa att Islam och Muhammed inte har något med den Heliga Bibeln och Guds sanna vägar.  

Om vi nu vänder oss till traditionerna, varav vissa Ibn Kathir citerar för att söka bevisa att njutningsäktenskapet totalförbjöds av Muhammed, så finner vi att den bevisföringen inte är helt oproblematisk. Ibn Kathir, å sunniters vägnar, citerar följande tradition som säger att Muhammed förbjöd njutningsäktenskapet samma dag som han invaderade judarna i Khaybar:

”Berättad av 'Ali bin Abi Talib: Under Khaybar dagen, förbjöd Allahs Apostel njutningsäktenskapet (dvs. tidsbegränsat äktenskap) och ätandet av åsnekött.” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 5, Bok 59, Nummer 527)

Denna tradition upprepas flera gånger, se: (Sahih Bukhari, Volym 7, Bok 62, Nummer 50, Sahih Muslim, Bok 8, Nummer 3263 och Sahih Muslim Bok 8, Nummer 3267). Dessa traditioner, som kommer från Ali bin Abi Talib, säger alltså att Muhammad förbjöd njutningsäktenskapet dagen då han invaderade Khaybar året 629 e.Kr. (7 år efter hijra). Men enligt följande tradition, som kommer från 'Abd al-Malik b. Rabi' b. Sabraal-Juhanni, förbjöd Muhammed njutningsäktenskapet, inte under Khaybar, utan någon gång efter att han tågade in i Mecka året 630 e.Kr. (8 år efter hijra):

”'Abd al-Malik b. Rabi' b. Sabraal-Juhanni rapporterade under sin fars auktoritet som berättade det under sin fars auktoritet (dvs. 'Abd al-Malik's farfar, Sabura al-juhanni): Allahs Budbärare (må frid vara över honom) tillät oss att kontraktera tidsbegränsat äktenskap under besegringsåret, när vi intog Mecka, och vi kom inte ut ur den utom att han förbjöd det.” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 8, Nummer 3257)

Denna tradition upprepas flera gånger, se:

(Sahih Muslim, Bok 8, Nummer 3253, Sahih Muslim, Bok 8, Nummer 3255, Sahih Muslim Bok 8, Nummer 3258 och Sahih Muslim Bok 8, Nummer 3260). Vad vi har här är alltså tvetydigheter, från sunnitiska traditioner, om när njutningsäktenskapet egentligen förbjöds. Ali bin Abi Talib hävdade att Muhammed förbjöd njutningsäktenskapet året 629 e.Kr., medan 'Abd al-Malik b. Rabi' b. Sabraal-Juhanni hävdade att det förbjöds året 630 e.Kr. Frågan är vem som har rätt? Eller kan det vara möjligt att båda har rätt? Förbjöd Muhammed njutningsäktenskapet året 629 e.Kr., tillät det igen och förbjöd det återigen år 630 e.Kr.? Detta påvisar i varje fall att frågan om njutningsäktenskapet är en kontroversiell fråga, där olika sunnitiska traditioner leder oss till olika slutsatser. Tvetydigheterna tar inte slut här. Faktum är att andra muslimer, enligt sunnitiska traditioner, hävdade att njutningsäktenskapet var tillåtet under och efter Muhammeds livstid tills det slutligen förbjöds av den andre kalifen Umar Ibn Al-Khattab:

”Abd Nadra rapporterade: Medan jag var i sällskap med Jibir kom en person och sa: Det finns delade uppfattningar mellan Ibn Abbas och Ibn Zubayr om de två Mut'as (njutning under pilgrimsfärden och det tidsbegränsade äktenskapet med kvinnor), varefter Jibir sa: Vi har genomfört dessa under Allahs Budbärares livstid (må frid vara över honom), och sedan förbjöd 'Umar oss att göra det, och vi har aldrig återvänt till att genomföra dem.” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 7, Nummer 2874, se även [Sahih Muslim Bok 8, Nummer 3250])

Notera även att traditionen nämner att det fanns en dispyt mellan Ibn Abbas (Muhammeds kusin) och Ibn Zubair om njutningsäktenskapet. Ibn Abbas ansåg att njutningsäktenskapet borde vara tillåtet, även efter Muhammeds tid, för att det praktiserades under Muhammeds livstid och godkändes av honom (vilket ifrågasätter om Muhammed verkligen totalförbjöd det innan sin död). Ibn Zubair ansåg å andra sidan att njutningsäktenskapet borde var totalförbjudet. Följande tradition redogör närmare för deras dispyt:

”'Urwa b. Zabair rapporterade att 'Abdullah b. Zubair (må Allah vara nöjd med honom) ställde sig upp (och levererade ett tal) i Mecka, sägande: Allah har förblindat hjärtat på vissa människor genom att Han har berövat de deras syn så att de ger religiös utlåtande till förmån av tillfälliga äktenskap, medan han syftade på en person (Ibn 'Abbas). Ibn Abbas kallade på honom och sa: Du är en ouppfostrad person, som saknar mening. Jag svär vid mitt liv, njutningsäktenskapet praktiserades under de frommas ledares livstid (han menade Allahs Budbärare, må frid vara över honom), och Ibn Zubair sa till honom: Praktisera det du själv, och jag svär vid Allah, om du gör det så kommer jag att stena dig med dina stenar…” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 8, Nummer 3261)

Ibn Abbas menar alltså att njutningsäktenskapet bör tillåtas för att Muhammed tillät det samt för att det praktiserades under Muhammeds livstid. Ibn Zubair ville däremot förbjuda det och hotar att han kommer att stena Ibn Abbas om han praktiserar det. Så pass allvarlig var dispyten. Detta visar återigen att frågan om huruvida Muhammed förbjöd njutningsäktenskapet eller inte är långt ifrån självklar. Vi respekterar att dagens sunniter vill ta avstånd från njutningsäktenskapet (det är ju uppenbart, för alla med en genuin moral, att njutningsäktenskapet är avskyvärt), men vi förväntar oss att sunniter erkänner att frågan är långt från självklar om man åkallar de sunnitiska traditionerna. Se även följande tradition som visar på att Ibn Abbas förespråkade njutningsäktenskapet:

”Berättad av Abu Jamra: Jag hörde Ibn Abbas (som gav ett utlåtande) när han tillfrågades om njutningsäktenskap med kvinnor, och han tillät det (njutningsäktenskapet). På detta sa en frigiven slav till honom, "Detta gäller bara när det är mycket behövt och när kvinnor är sällsynta." På detta, sa Ibn 'Abbas, "Ja."” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 7, Bok 62, Nummer 51)

Följande tradition säger dessutom, klart och tydligt, att njutningsäktenskapet fortsatte att vara giltig och i praktik efter Muhammed död och även under de kommande kalifernas styrelse:

”Ibn Uraij rapporterade: 'Ati' rapporterade att Jibir b. Abdullah kom för att utföra 'Umra, och vi kom till hans hemvist, och folket frågade honom om olika saker, och sedan nämnde de det tidsbegränsade äktenskapet, varpå han sa: Ja, vi har dragit fördel av det tillfälliga äktenskapet under den Heliga Profetens livstid (må frid vara med honom) och under Abi Bakrs och Umars tid.” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 8, Nummer 3248)

Igen, vi kan konstatera att Muhammed instiftade njutningsäktenskapet och tillät sina följare att praktisera det. Vi kan däremot inte, utan tvivel, hävda att Muhammed, enligt de sunnitiska traditionerna, förbjöd njutningsäktenskapet. Faktum är att traditionerna leder oss till olika slutsatser.  

Vi vill avslutningsvis påpeka en viktig sak. Koranen 4:24 sanktionerar njutningsäktenskapet och minns att vers 5:87 säger att muslimer inte ska förbjuda njutningsäktenskapet som Allah har gjort lagligt:

5:87
O ni som tror, förbjud inte goda ting som GUD har gjort lagliga, och attackera inte; GUD tycker inte om dem som attackerar. (Khalifa)

Koranen säger alltså klart och tydligt att muslimer inte får förbjuda njutningsäktenskapet för att Allah har tillåtit det. Om muslimer vill argumentera att njutningsäktenskapet är förbjudet då vill vi gärna se vart Koranen ger tillåtelse för muslimer att förbjuder det. Kan muslimer visa oss någon koranisk text som förbjuder njutningsäktenskapet? Att åkalla traditioner hjälper inte muslimen för att de är tvetydiga, vilket vi har påvisat. Även om traditionerna inte vore tvetydiga, dvs. även om traditionerna entydigt förmedlade att Muhammed förbjöd njutningsäktenskapet, så måste muslimer göra något åt Koranen 5:87 som säger att muslimer inte får förbjuda njutningsäktenskapet. Är muslimer beredda att hävda att Muhammed kan ogiltigförklara Koranen?

Detta står fast, trots oredan: Koranen/Muhammed tillåter/tillät muslimer att köpa sex, vilket vi kallar för prostitution!

Team Sverige,
Kontakta oss