answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Taqiyyah – Det är tillåtet att ljuga enligt Islam

I följande artikel ska vi titta närmare på en islamistisk doktrin som tillåter och uppmanar muslimer att ljuga. Detta koncept kallas för "taqiyyah".

Vi börjar med att läsa följande koraniska vers som säger att en muslim får ljuga om sin identitet och förneka sin tro om han utsätts för tvång:

16:106
Den som förnekar Gud efter att ha antagit tron - inte den som är utsatt för tvång, fastän hans hjärta förblir tryggt i sin övertygelse, utan den som frivilligt öppnar sig för otron - sådana [människor] ådrar sig Guds vrede och ett hårt straff väntar dem. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Se vad den autentiske exegeten Ibn Kathir skriver om detta i sin utläggning av verser:

Allahs vrede mot de avfallna, förutom den som tvingas till misstro

… (förutom den som tvingas medan hans hjärta är i fred med tron) Detta är ett undantag vad gäller en som säger uttalanden av misstro och verbalt håller med Mushrikin (icke-muslimer) eftersom han är tvungen att göra det på grund av den misshandel och smädelse till som han utsätts för, men hans hjärta vägrar att godta vad han säger, och han är, i verkligheten, i fred med sin tro på Allah och Hans budbärare… [vår översättning]

De två exegeterna Jalal håller med Ibn Kathir och skriver följande i sin gemensamma utläggning av versen ifråga:

Vem om än slutar att tro på Gud efter att [ha bekräftat] sin tro – förutom han som är tvingad, att säga [ett uttalande av] otro och säger det, medan hans hjärta är i vila med tron… [vår översättning] Länk

En muslim får alltså verbalt ljuga och förneka sin tro i kritiska situationer, vilket med andra ord betyder att muslimen gör "taqiyyah".

Herren Jesus Kristus däremot förbjuder Sina följare att förneka Honom även om deras liv står på spel:

Matt 10:16-18, 22, 26-28, 31-33
Jag skickar er
som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och de skall piska er i sina synagogor. Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna… Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad… Var alltså inte rädda för dem. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt. Vad jag säger er i mörkret, det skall ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det skall ni ropa ut från taken. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet.… Var alltså inte rädda: ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen. (Bibeln 2000)

I följande bibliska text läser vi om den första kristna martyren Stefanos som blev stenad till döds, för att han bekände sin tro, och vägrade att ljuga:

Apg 7:54-60
När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: "Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida." Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: "Herre Jesus, ta emot min ande." Han föll på knä och ropade högt: "Herre, ställ dem inte till svars för denna synd." Med de orden dog han. (Bibeln 2000)

Vi kristna fruktar inte döden och behöver inte förneka vår tro för att vi vet vad som väntar oss, nämligen ett evigt liv med Herren Jesus som är vår Gud och Frälsare.

Somliga muslimer brukar svara att en muslim endast får ljuga när hans liv står på spel, vilket enligt kristna fortfarande är oacceptabelt. Vi håller dock med att Islam lär ut att en muslim får ljuga när hans liv står på spel, men detta är inte hela sanningen. En muslim får också ljuga för att försvara intoleranta och hemska läror i Islam, vilket följande data får demonstrera.

Följande koraniska vers säger att en muslim inte får förena sig med icke-muslimer och ta de till vänner:

4:144
O ni som tror, ni ska inte förena er med de icke troende i stället för de troende. Vill ni ge GUD ett klart bevis mot er? (Khalifa, se även: 5:51; 5:57; 9:23; 60:1; 60:13)

Den autentiske exegeten Ibn Kathir konstaterar i sin utläggning att en muslim inte får förena sig med icke-muslimer och ta de till vänner:

Förbud mot att ingå Wilayah med otroende

Allah förbjuder sina troende tjänare att ta otroende till vänner i stället för de troende. Detta innefattar att vara deras vän och medhjälpare, ge de råd, vara intim med de och avslöja de troendes hemligheter framför de… [vår översättning]

Följande koraniska vers säger faktiskt att en muslim inte får förena sig och etablera vänskap med sin egen familj om de är icke-muslimer:

58:22
Du kan inte finna [sådana] människor som tror på Gud och den Yttersta dagen och som [samtidigt] söker VÄNSKAP med dem som trotsar Gud och Hans Sändebud – INTE ENS OM DET GÄLLER DERAS EGEN FADER ELLER SON ELLER BROR ELLER [ANDRA] SOM STÅR NÄRA
. Det är i deras hjärtan som Han har skrivit in tron och de som Han har stärkt med Sin ande, och dem skall Han föra till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Gud är nöjd med dem och de är nöjda [där de njuter] Hans [gåvor]. De är Guds trogna och Guds trogna skall det sannerligen gå väl i händer! (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Islam förbjuder alltså en muslim att förena sig med icke-muslimer och ta de till vänner, även om de är hans familj, men det finns dock ett undantag. Följande koraniska vers säger nämligen att en muslim får förena sig med icke-muslimer och ta de till vänner om han fruktar "hot" från dem:  

3:28
DE TROENDE skall inte ta förnekare av sanningen snarare än sina trosbröder till bundsförvanter - den som gör så skär av banden till Gud - om inte ert syfte är att med detta [skydda er] mot ett hot. Men Gud uppmanar er att inte ta lätt på Hans varningar; Gud är målet för er färd. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Muslimer får alltså inte ta icke-muslimer till vänner och beskyddare. Men om en muslim känner sig "hotad" då är det tillåtet för honom att begå "taqiyyah", vilket innebär att muslimen får ljuga om sin identitet, tycke och förhållningssätt till icke-muslimer. Hotet här innebär inte bara att muslimens liv står på spel, utan även att icke-muslimer börjar ana och ifrågasätta Islams hemska läror, som tillexempel den intoleranta föreskriften som förbjuder muslimer att etablera vänskap med icke-muslimer. Se vad exegeten Ibn Kathir rapporterar i sin utläggning av Koranen (3:28):

Förbud mot att stödja otroende

… Allah säger sedan,

(såvida du inte verkligen upplever en fara från dem) betyder, förutom de troende som i vissa områden eller tidpunkter fruktar för sin säkerhet från de otroende. I detta fall, är sådana troende tillåtna att visa vänskap till otroende ytligt, men aldrig i sitt inre. Till exempel, Al-Bukhari berättade att Abu Ad-Darda sa, "Vi ler i ansiktet på vissa människor fastän våra hjärtan förbannar de.'' Al-Bukhari sa att Al-Hasan sa: "Taqiyyah är tillåtet fram till uppståndelsens dag.''… [vår översättning]

Muslimer som befinner sig i ett land där Islam är en minoritet – exempelvis Sverige – får ljuga för icke-muslimer, ta de till vänner och därigenom dölja det faktum att Islam förbjuder muslimer att etablera vänskap med icke-muslimer. Notera även att Ibn Kathir åkallar Abu Ad-Darda (Muhammeds kompanjon) som säger att muslimerna brukade le i ansiktet på somliga icke-muslimer samtidigt som deras hjärtan förbannade dem. Detta koncept är tillåtet för muslimer att utöva fram till domedagen. 

Ibn Abbas, den första muslimska exegeten och Muhammeds kusin, säger följande om konceptet "taqiyyah" och versen ifråga:

… (såvida (det är) att ni garderar er mot de) skydda er själva från de, (ta det (som om det vore) säkerhet) rädda er från de genom att tala på ett vänligt sätt med dem, medan era hjärtan ogillar detta… [vår översättning] Länk

Ibn Abbas säger att en muslim kan "skydda sig" mot icke-muslimer genom att tala vänligt med de och därigenom få de att tro att han är deras vän, fastän han avskyr det. Detta visar att en muslim får ljuga för icke-muslimer i syfte att dölja Koranens intoleranta föreskrift som förbjuder honom att ta icke-muslimer till vänner.

Det finns mer. Muslimer får även ljuga och söka falsk vänskap med icke-muslimer i syfte att locka de till Islam. Se följande islamistiska hemsida – som utfärdar islamistiska juridiska utlåtanden – för bevis. En muslim frågar om det är tillåtet att vara vän med icke-muslimer. Hemsidan svarar att det inte är tillåtet och citerar koraniska verser samt andra autentiska källor. Sedan citerar hemsidan Sheikh Uthaymeen (död 2001), som anses vara en av århundradets främsta lärda muslimer. Han var även en salafi, vilket är en term som betonar de muslimer som noga följer de tre första generationerna muslimer. Han har skrivit omkring 50 böcker vad gäller islamistisk rättsvetenskap. Se vad Sheikh Uthaymeen säger om att söka vänskap med icke-muslimer:

"… Shaykh Muhammad al-Saalih al-‘Uthaymeen (må Allah vara honom barmhärtig) blev tillfrågad om lagen att blanda sig med de otroende och behandla de väl i hopp om att de ska bli muslimer. Han svarade:

Muslimer är utan tvekan skyldiga att hata Allahs fiender och förkasta de, för att detta är budbärarnas handlingssätt och deras följares. Allah säger (tolkning av mening):

“Ett gott föredöme har ni verkligen i Abraham och de som följde honom, när de sade till sina landsmän: ‘Sannerligen, vi är inte ansvariga för er och för det som ni dyrkar vid sidan om Allah och vi har avvisat er, och det ska råda fiendskap och hat mellan oss och er ända till dess ni tror på Allah själv’”

[al-Mumtahanah 60:4] 

“Du (O Muhammed) kommer inte att finna människor som tror på Allah och den Sista dagen och som samtidigt söker vänskap med dem som trotsar Allah och Hans Budbärare (Muhammed), fastän det gäller deras egna fäder eller söner eller bröder eller andra som står dem nära. Det är i deras hjärtan som Han har skrivit in tron, och stärkt de med Ande (bevis, ljus och sann vägledning) från Honom.”

 [al-Mujaadilah 58:22] 

Utifrån detta är det inte tillåtet för en muslim att känna någon kärlek i sitt hjärta mot Allahs fiender som faktiskt också är hans fiender. Allah säger (tolkning av mening):

“O ni som tror! Ta inte mina fiender och era fiender (alltså otroende och avgudadyrkare) till vänskap, och visa inte dem affektion, medan de har avvisat den sanning som ni har fått del av”

[al-Mumtahanah 60:1] 

Men om en muslim behandlar de vänligt och godhetsfullt i hopp om att de ska bli muslimer och tro, då är det inget fel (med att ta de till vänner), för att det sker i syfte att öppna deras hjärtan för Islam. Men om han förtvivlar att de ska bli muslimer, då ska han behandla de följaktligen (enligt ovan). Detta är något som har diskuteras i detalj av de lärda, speciellt i boken Ahkaam Ahl al-Dhimmah av Ibn al-Qayyim (må Allah vara honom barmhärtig)

Majmoo’ Fataawa al-Shaykh Ibn ‘Uthaymeen, 3, fråga nr. 389." [vår översättning] Länk

En muslim får inte bara ljuga när han fruktar sitt liv eller för att dölja Islams intoleranta föreskrifter, utan även i syfte att locka icke-muslimer till Islam!

Och enligt följande utlåtande från samma islamistiska hemsida får en muslim etablera vänskap med icke-muslimer om syftet är att bjuda in de till Islam, dock inte för vänskapens och nöjets skull:

"Prisad vare Allah.

Att äta med en otroende är inte förbjudet om det är nödvändigt att göra det, eller om det tjänar något för lagens intresse. Men de bör inte tas som vänner, så du bör inte äta med de utan någon laglig anledning eller utan något lagligt ändamål. Du bör inte sitta och chatta med de och skratta med dem. Men om det finns en anledning att göra det, till exempel att äta med en gäst, eller att bjuda in de till Islam eller att leda de till sanningen, eller om de finns någon annan laglig anledning, då är det okey… " [vår översättning] Länk

Kan det bli värre? Ja, det finns mer. Muslimer kan nämligen även muta och erbjuda icke-muslimer pengar för att locka de till Islam. Se följande vers och notera den understrukna delen:

9:60
Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan [för tron] och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och [för att lätta] de skuldtyngdas [bördor] och för [kampen för] Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är allvetande, vis. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Offergåvor ska alltså spenderas för att vinna hjärtan. Här följer Ibn Kathirs utläggning av den understrukna delen som tydliggör att dessa hjärtan bland andra är icke-muslimer som ges pengar för att på så sätt lockas in i Islam:

De anställda som samlar in allmosa

… (Al-Mu'allafatu Qulubuhum) Det finns flera typer av Al-Mu'allafatu Qulubuhum. Det finns de som ges allmosa för att acceptera Islam… [vår översättning]

De två exegeterna Jalal håller med Ibn Kathir i deras utläggning av versen ifråga:

Den frivilliga allmosan, allmosan som ska delas ut, är endast för de fattiga… och de vars hjärtan bör förliknas, så att de kan bli muslimer, eller så att Islam kan etableras, eller att deras like kan bli muslimer… [vår översättning] Länk

Se även följande hadith som säger att Muhammed gav hedningarna från Quraysh förmögenheter så att de skulle bli muslimer:

Sahih Muslim
Book 5, Number 2303
Anas b. Malik rapporterade att Allah under Hunain dagen tilldelade sin apostel (må frid vara över honom) rikedomar tillhörande (stammen) Hawazin (utan beväpnat möte), Allahs budbärare (må frid vara över honom) delade ut 100 kameler till vissa personer i Quraish. I samband med detta sa (de unga från Ansar): må Allah förlåta Allahs budbärare (må frid vara över honom) för att han skänker (dessa kameler) till folk i Quraish och för att han ignorerade oss, medan våra svärd fortfarande droppar blod. Anas b. Malik sa: Deras uttalande förmedlades till Allahs budbärare (må frid vara över honom) och han skickade (någon) till Ansar och samlade de under ett tält av läder. När de hade samlats, kom Allahs budbärare (må frid vara över honom) till de och sa: Vad är det för nyheter som har nått mig angående er? De kloka människorna i Ansar sa: Allahs budbärare, de klocka bland oss har inte sagt någonting, men vi har bland oss omogna personer, de sa: Må Allah förlåta Allahs budbärare (må frid vara över honom) för att han gav till Quraish och ignorerade oss (trots) att våra svärd är fläckade med deras blod. I samband med detta sa Allahs budbärare (må frid vara över honom): Jag ger (ibland materiella gåvor) till personer som nyligen befinner sig i otro, så att jag kan göra de benägna till sanningen… [vår översättning]

Herren Jesus Kristus säger följande om pengar:

Matt 6:19-20, 22
Samla inte skatter här på jorden
, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara… Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. (Bibeln 2000)

Islam lär alltså ut att en muslim får (1) förneka sin tro när hans liv står på spel. (2) Ljuga för icke-muslimer i syfte att dölja Koranens intoleranta föreskrifter (3) och i syfte att locka de till Islam. Muslimen får även (4) ge icke-muslimer pengar i syfte att locka de till Islam. Det tar inte slut här.

Följande hadith säger att Muhammed tillät sin lärjunge att ljuga i syfte att bedra och mörda juden Ka'b bin Al-Ashraf:

Sahih Bukhari
Volume 5, Book 59, Number 369
Berättad av Jabir bin 'Abdullah: Allahs apostel sa, "Vem är villig att döda Ka'b bin Al-Ashraf som har skadat Allah och Hans apostel?" Muhammad bin Maslama steg upp och sa, "O Allahs apostel! Skulle du vilja att jag dödar honom?" Profeten sa, "Ja," Muhammad bin Maslama sa, "Tillåt mig i sådana fall att säga en (falsk) sak (alltså i syfte att lura Kab)." Profeten sa, "DU FÅR SÄGA DET."… [vår översättning]

Muhammed lärde vidare ut att krig handlar om vilseledning, lögn och bedrägeri:

Sahih Bukhari
Volume 4, Book 52, Number 268
Berättad av Abu Huraira: Allah's Apostle sa: "Krig är vilseledning" [vår översättning]

Muhammed lärde även ut att muslimer får ljuga för varandra:

Sahih Muslim
Book 032, Number 6303
Humaid b. 'Abd al-Rahman b. 'Auf rapporterade att hans moder Umm Kulthum, dotter till 'Uqba b. Abu Mu'ait, och hon var en av de första emigranterna som förpliktade trohet till allahs budbärare (må frid vara över honom), sa att hon hörde Allahs budbärare Allahs budbärare (må frid vara över honom) säga: En lögnare är inte någon som försöker bringa försnongin mellan folk och pratar (för att förhindra tvister), eller förmedlar gott. Ibn Shihab sa att han inte hörde att undantag beviljades vad gäller att ljuga annat än i tre fall: I strid, för att bringa försoning mellan personer och mannen när han pratar med sin hustru och hustrun när hon pratar med sin man (på ett vridet sätt för att uppnå försoning). [vår översättning]

Enligt ovannämnda hadith får muslimer ljuga i krig och för varandra i syfte att skapa försoning. Det är även tillåtet för två gifta par att ljuga för varandra i syfte att skapa försoning!

Herren Jesus säger att satan är lögnens fader:

Joh 8:44
Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. (Bibeln 2000)

Team Sverige,
Kontakta oss