answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Koranens fredliga verser (del 3)

5:12-13
Gud tog [också] löften av Israels barn, då Vi sände ut deras tolv huvudmän och sade: "Jag skall vara med er; om ni förrättar bönen och hjälper de behövande, tror på Mina sändebud och håller dem i ära och ger Gud ett lån av goda gärningar, skall Jag helt visst förlåta era dåliga handlingar och föra er till lustgårdar, vattnade av bäckar. Men den av er som efter detta förnekar sanningen har helt förlorat den raka vägen ur sikte." När de sedan svek sina löften, fördömde Vi dem och lät deras hjärtan hårdna. De förvränger [uppenbarelsens] ord och bryter ut dem ur deras sammanhang och de har glömt en del av det som de förmanades att lägga på minnet. Och du kommer om och om igen att möta trolöshet och svek från deras sida, utom hos ett fåtal, men förlåt dem och glöm [vad de gjort]. Gud älskar dem som gör gott [mot andra]. (Mohammad Knut Bernström)

Ovannämnda text riktar sig mot det judiska folket. De anklagas för misstro och för att de medvetet misstolkar deras Skrift. Därefter läser vi att texten uppmanar att förlåta dessa judar, vilket dagens muslimer anser är bevis på att Islam är en tolerant religion. Låt oss läsa vad Ibn Kathir rapporterar i sin utläggning på den understrukna delen i texten:

Att bryta mot förbundet

... (Men förlåt dem, och bortse (deras felsteg).) Detta är, faktiskt, den ultimata segern och triumfen. Några av Salaf sa: "Du skulle aldrig behandla de som inte lyder Allah med dig bättre än att lyda Allah med dem.'' På det här sättet kommer deras hjärtan att ta till sig hela sanningen och Allah kan leda dem till den rätt väg. Detta är varför Allah sa,

(Sannerligen, Allah älskar välgörare.) Därför, förlåt dem som felar mot dig.

Qatadah sa att denna Ayah [vers] UPPHÄVDES med Allah uttalande,

(Kämpa mot dem som inte tror på Allah, och inte heller på den sista dagen). [vår översättning]

Ibn Kathir rapporterar att Qatadah, som var Muhammeds kompanjon och lärjunge, säger att versen upphävdes av svärdverserna (9:5, 29). Detta demonstrerar återigen hur de tidigare – fredliga och toleranta – direktiven upphävs och ersätts av de senare – hatfulla och intoleranta – direktiven.

Nedan följer ännu en autentisk islamistisk utläggning av 5:13. Denna utläggning är författat av Jalal ad-Din al-Mahalli (död 1459 e.Kr.) och hans student Jalal ad-Din as-Suyuti (död 1505 e.Kr.). Dem skriver följande:

... och du - tallar till profeten (s) nu - kommer aldrig att sluta upptäcka vissa förräderier från deras sida, genom att (dem kommer att) bryta ett avtal eller en annan bestämmelse, med undantag av ett fåtal av dem som har hängivit sig [till Islam]. Benåda dem och förlåt ändå, Gud älskar säkerligen de goda: DETTA UPPHÄVDES AV "SVÄRD" VERSEN [Q. 9:5]. [vår översättning] Länk

De två Jalal säger att 5:13 är upphävt och ersatt av 9:5.

Slutsats:
Direktiven i 5:13 har upphävts och ersatt av intoleranta direktiv i 9:5, detta i enlighet med Muhammeds kompanjon och de två Jalal.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5:32
Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden. (Mohammad Knut Bernström)

Ovannämnda vers är populär bland propagerande muslimer som hävdar att Islam är en fredlig religion. De påstår att versen säger att den som dödar en oskyldig människa har dödat hela mänskligheten. Vad muslimer dock inte berättar är att de oskyldiga människorna endast är muslimer. Se följande från Ibn Kathir:

Människor bör respektera okränkbarheten hos andra människor

... Al-'Awfi rapporterade att Ibn 'Abbas sa att Allahs uttalande, 

(det skulle vara som om han dödat hela mänskligheten..) betyder, 'Den som dödar en själ som Allah har förbjudit att döda, är precis som om han dödar hela mänskligheten.' Sa'id bin Jubayr sa: "Den som tillåter sig själv att spilla en MUSLIMS, är som om han spiller blodet av alla människor. Han som förbjuder spillandet av en MUSLIMS blod, är som om han förbjuder spillandet av alla människors blod." Ibn Jurayj sa dessutom att Al-A'raj har sagt att Mujahid kommenterade denna Ayah [vers],

(det skulle vara som om han dödat hela mänskligheten,) "Den som dödar en TROENDE själ avsiktligt, kommer Allah att göra helveteselden till hans boning, Han kommer att bli arg på honom och förbanna honom, och har förberett ett otroligt Straff för honom, som motsvarar en som skulle ha dödat alla människor, hans straff skulle ändå vara detsamma.''... [vår översättning]

Ibn Kathir åkallar Ibn Abbas som menar att det är förbjudet att döda en själ som den islamistiska guden har förbjudit att döda. Den islamistiska guden har inte förbjudet dödandet av icke-muslimer (9:5, 29) utan säger att alla icke-muslimer är smutsiga (9:28).

Ibn Kathir åkallar även Sa'id bin Jubayr och Mujahid – Muhammeds kompanjoner – som menar att 5:32 endast förbjuder dödandet av en muslim.

I följande ahadith säger Ali – Muhammeds kusin – att ingen muslim ska dödas om han dödar en icke-muslim:

Sahih Bukhari
Volym 1, Bok 3, Nummer 111
Berättat av Ash-Sha'bi: Abu Juhaifa sa: Jag frågade Ali, "Har du någon bok (som har uppenbarats för Profeten bortsett från Koranen)?" Ali svarade: "Nej, utom Allahs Bok eller förmågan att förstå som har givits (av Allah) till en muslim eller det som är (skrivet) på detta ark (med mig)." Abu Juhaifa sa: "Jag frågade, vad är (skrivet) på detta ark? Ali svarade, det handlar om Diyya (kompensation (blodspengar) som betalas av mördaren till anhöriga till brottsoffret) och lösen för frisläppande av fångar ur händerna på fiender, och lagen om att ingen muslim ska dödas i Qisas (jämlik bestraffning) för mordet på en icke-troende. [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 4, Book 52, Number 283
Berättat av Abu Juhaifa: Jag frågade Ali, "Har du vetskap om någon gudomlig inspiration annan än vad som finns i Allahs Bok?" Ali svarade: "Nej, av honom som delar majs korn och skapar själar. Jag tror inte att vi har sådan kunskap, men vi har förmåga att förstå vilket Allah må förse en person med, så att han kan förstå sig på Koranen, och vi har det som står i detta ark också." Jag frågade, "Vad är skrivet på detta ark?" Han svarade: "(Förordningarna för) blodspengar, frigivningen av fångar, och domen om att ingen muslim ska dödas för att ha dödat en icke-troende". [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 9, Bok 83, Nummer 50
Berättat av Abu Juhaifa: Jag frågade Ali, "Har du någon gudomlig litteratur förutom det som står i Koranen?" Eller som Uyaina en gång sa, "Bortsett från det som människor har?" Ali sa, "Vid honom som gör att kornet delar sig (och gror) och skapade själen, vi har ingenting utom det som står i Koranen och förmågan (gåvan) att förstå Allahs Bok som han kan ge en människa, och vad som är skriven på detta ark." Jag frågade, "Vad är (skrivet i) detta ark?" Han svarade: "Den rättsliga förordningen Diya (blod-pengar) och (lösen för) frisläppandet av fångar, och domen om att ingen muslim ska dödas i Qisas (jämlik bestraffning) för att ha dödat en kafir (icke-troende)." [vår översättning]

Slutsats:
Koranen 5:32 innebär att den som dödar en muslim har dödat hela mänskligheten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16:126-128
Om ni besvarar [ett angrepp som ni utsatts för], besvara det då med samma medel som användes mot er; men om ni visar tålamod är detta det bästa för de tålmodiga. Bär allt med tålamod men [minns att du bara får] kraft att visa tålamod från Gud. Och var inte bedrövad för [förnekarnas] skull och känn dig inte beklämd på grund av den ohederlighet de visar [i sina tvister med dig]. Gud är med dem som fruktar Honom och som gör det goda och det rätta. (Mohammad Knut Bernström)

Muslimer åkallar ovannämnda text för att hävda att Islam är en fredlig religion som endast krigar i syfte att försvara sig och söker alltid tålamod.

Först och främst måste klargöras att detta koraniska kapitel uppenbarades strax innan Muhammeds migration till Medina. Muhammed hade då inte nog med anhängare för att kunna implementera en offensiv och intolerant riktlinje. Muhammed var illa tvungen att uppmana sina följare att ha tålamod och i värsta fall försvara sig.

Ibn Kathir rapporterar följande i sin utläggning om ovannämnda vers:

Ordern för jämställdhet i bestraffning

Allah beordrar rättvisa straff och rättvisa i att lösa de rättsliga fallen. 'Abdur-Razzaq nedteckande, vad gäller Ayah [vers],

(straffa dem på samma sätt som du drabbades.) Ibn Sirin sa: "Om en man bland er tar något av dig, så bör du ta något liknande från honom. ''Detta var också ett yttrande från Mujahid, Ibrahim al-Hasan al-Basri och andra. Ibn Jarir talade också för detta yttrande. Ibn Zayd sa: "De (muslimerna) hade blivit befallna att förlåta avgudadyrkarna, sedan blev vissa män muslimer som var starka och kraftfulla. De sa, "O Allahs sändebud, om bara Allah skulle ge oss tillstånd, skulle vi sortera ut dessa hundar!" Då uppenbarades denna Ayah [vers], den blev senare upphävd av ordern att delta i Jihad.''... [vår översättning]

Ibn Kathir börjar med att åkallar somliga första generations muslimer som säger att muslimerna fick tillåtelse att försvara sig själva då 16:126-128 uppenbarades. Ibn Zayd – Muhammeds kompanjon – förklarar vidare att detta direktiv blev ersatt av de senare direktiven att delta i Jihad.

Slutsats:
Koranen 16:126-128 upphävdes och ersattes av intoleranta direktiv att delta i Jihad. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29:46
Och ge er inte in i diskussioner med efterföljarna av tidigare uppenbarelser annat än på det hövligaste och mest hänsynsfulla sätt - utom med sådana bland dem som vill väcka förargelse - och säg: "Vi tror på det som har uppenbarats för oss och det som har uppenbarats för er, och vår Gud och er Gud är en och samme Gud och vi underkastar oss Hans vilja." (Mohammad Knut Bernström)

Detta koraniska kapitel uppenbarades när Muhammed var i Medina. Det bodde många Judar och Kristna där, vilket vi tidigare nämnt, som muslimer hade daglig kontakt med. Versen ovan beordrar muslimer att diskutera med Judar och Kristna på ett tolerant och artigt sätt. Muslimer använder detta som bevis för att Islam är en fredlig religion som lär muslimer att diskutera på ett tolerant och fredligt sätt.

Innan vi tittar på vad utläggaren Ibn Kathir har att säga om versen vill vi att ni noterar den understrukna delen i versen – utom med sådana bland dem som vill väcka förargelse. Versen beordrar alltså muslimen att diskutera artigt med Judar och Kristna utom med dem Judar och Kristna som agerar orättfärdigt. Med detta i minne, låt oss läsa vad Ibn Kathir har att säga:

Tvister med bokens folk

Det som menas med det här är att alla som vill veta mer om religion från dem bör diskutera med dem på ett vis som är bättre, eftersom det kommer att bli mer effektivt. Allah säger:

(Bjud in till din Herres väg med klokhet och rättvis predikan ...) (16:125) Och Allah sade till Musa och Harun när han skickade dem till Farao:

(Och tala med honom milt, han kanske blir förmanad eller rädd.) (20:44) Allah säger här:

(förutom sådana av dem som gör fel;) vilket betyder, de som vänder sig bort från sanningen, som blundar för klara bevis, envisas och är arroganta. I detta fall ska du gå från DEBATT TILL ATT KRIGA MOT DEM på ett sådant sätt att det avskräcker dem från att begå övergrepp mot dig. Allah säger:

(Sannerligen har vi skickat vårt sändebud med klara bevis, och uppenbarat med dem Skriften och den balans som gör att mänskligheten kan hålla upp rättvisa. Och vi har fört fram järn vari finns mäktig kraft) till dess:

(Sannerligen, Allah är allsmäktig) (57:25). Jabir sa: "Vi beordrades att slå till med svärdet mot vem som än motsa Allahs Bok.''... [vår översättning]

Ibn Kathir förklarar inledningsvis att muslimerna i Medina först blev beordrade att diskutera artigt med Judarna och Kristna. Om dessa Judar och Kristna inte lyssnade och avvisade Islam då skulle muslimerna ändra strategi från debatt till krig! Därför läste vi i versen att muslimer ska diskutera artigt utom mot sådana bland dem som vill väcka förargelse. De som väcker förargelse är dem som avvisar Islam när den blir presenterad!

Ibn Kathir rapporterar vidare en sägelse från Jabir – Muhammeds kompanjon – som säger att muslimerna blev beordrade att använda svärdet mot alla som motsatta sig Koranen!

Det kan vara på sin plats att nämna följande fatwa (islamistisk juridiskt utlåtande av en mufti) som finn på en välkänd islamistisk hemsida för frågor och svar:

Spreds islam med svärdet?

Vissa fiender till religionen hävdar att islam spreds med svärdet. Vilket är ert svar på det?

Prisad vare Allaah.

Islam spreds med bevis och belägg, vad gäller dem som lyssnade på budskapet och svarade på det. OCH DET SPREDS MED STYRKA OCH SVÄRDET VAD GÄLLER DOM SOM ENVIST STOD EMOT, tills de inte hade något annat val och måste ge upp för den nya verkligheten.

Och Allaah är källan till styrka. Må Allaah välsigna vår Profet Muhammed och hans familj och kamrater, och ge dem frid.

Fataawaa al-Lajnah al-Daa’imah, 12/14 [vår översättning] Länk

Nutidens ärliga muslimer erkänner att Islam spreds med svärdet mot de människor som inte övertygades eller accepterade Islam när den predikades för dem.

Slutsats:
Koranen 29:46 beordrar muslimer att predika om Islam för Judar och Kristna i hopp om att konvertera dem. Om det inte fungerar ska muslimer ändra strategi och använda svärdet. Denna metod användes för att sprida Islam!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42:15
Kalla därför [människorna till den rena tron] och gå din väg rakt fram, som du är befalld, och låt dig inte påverkas av deras önskningar utan säg: "Jag tror på allt vad Gud har uppenbarat [för Sina sändebud] och jag har blivit befalld att döma mellan er med rättvisa. Gud är vår Herre och er Herre. Vi skall stå till svars för våra handlingar och ni skall stå till svars för era handlingar. Låt oss inte tvista! Gud skall föra oss samman, Han som är målet för allas färd!" (Mohammad Knut Bernström)

Koranens 42:a kapitel uppenabardes när Muhammed var verksam i Mecka och innan svärdverserna uppenbarades. Detta är vad Ibn Kathir skriver och rapporterar i sin utläggning:

Denna Ayah omfattar tio separata och självständiga idéer, som var och en är en dom för sig själv

... (Vi skall stå till svars för våra handlingar och ni skall stå till svars för era handlingar) betyder, "vi har ingenting att göra med er." Detta är i enlighet med följande Ayah [vers]:

(Och om dem avvisar dig, säg: "För mig är mina gärningar och för dig är dina gärningar, du är oskyldig till vad jag gör, och jag är oskyldig till vad du gör!'') (10:41)


(Det finns ingen konflikt mellan oss och dig.) Mujahid sa: "Detta innebär inget argument.' As-Suddi sa: "Detta var innan svärdets Ayah [vers] uppenbarades.''... [vår översättning]

Ibn Kathir förklarar att versen beordrade Muhammed att varna hedningarna i Mecka utan att vara intolerant. Ibn Kathir åkallar vidare As-Suddi – Muhammeds kompanjon – som förklarar att detta direktiv uppenbarades innan Muhammed blev beordrad att kriga mot hedningarna.

Se även vad de två Jalal skriver om den ovannämnda versen:

"... Det finns inget argument, [ingen] tvist mellan oss och er - detta [uppenbarades] innan ordern att kriga [mot dem]..." [vår översättning] Länk

Slutsats:
Vi ser återigen tydligt att de fredliga direktiven ersattes av senare hatiska och intoleranta direktiv.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45:14
Uppmana de troende att förlåta dem som inte ser fram emot Guds dagar; det är nämligen Han som då skall ge människorna den lön som de har förtjänat [med sina handlingar]. (Mohammad Knut Bernström)

Denna vers är populär bland muslimer som hävdar att Islam är en tolerant och fredlig religion. Detta är dock ett direktiv som härstammar från Mecka perioden där muslimer inte hade ett annat val än att vara toleranta. Här följer Ibn Kathirs utläggning:

Ordern om att ha tålamod med ondskan från avgudadyrkarna

Allahs sägelse,

(Säg till de troende att förlåta dem som inte hoppas på Allahs dagar,) betyder, tillåt de troende att förlåta de otrogna och uthärda den ondska som riktas mot dem. I början av Islam, beordrades muslimer att iaktta tålmodigt förtrycket från avgudadyrkarna och skriftens folk, så att deras hjärtan må luta sig mot Islam. Men när de otroende envisades, gav Allah de troende ordern om att kriga i jihad. Uttalanden av denna innebörd samlades in från Abdullah bin Abbas och Qatadah... [vår översättning]

Ibn Kathir erkänner att muslimer var fredliga och toleranta i Mecka. Men under Muhammeds senare liv i Medina utvecklades och legitimerades Jihad. Notera att Ibn Kathir säger att detta var Ibn Abbas och Qatadahs – Muhammed kompanjoner – förklaring.

Se även av de två Jalal skriver i sin utläggning av versen:

"Tala om för dem som tror att förlåta dem som inte förväntar sig, [dem som inte] är rädda för Guds dagar, de händelser som han förutbestämt, det vill säga förlåt de otroende för den skada som de har orsakat er - detta var innan ordern om att kriga mot dem [hade uppenbarats]..." [vår översättning] Länk

Slutsats:
De toleranta direktiven i 45:14 ersattes av intoleranta direktiv när Islam etablerades i Medina.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73:9-10
Han är Herre över öst och väst; ingen gudom finns utom Han. Lita därför [i allt] till Honom som din Beskyddare och bär vad [illasinnade människor] säger med tålamod, men håll dig värdigt på avstånd från dem. (Mohammad Knut Bernström)

Här följer de två Jalals utläggning på vers 10:

"Och var tålmodiga mot vad de säger, det vill säga de otroende i Mecka, sätten som de misshandlar [er] på, och gå er av på skilda håll på ett vänligt sätt, utan ångest - detta [uppenbarades] innan ordern att kriga mot dem." [vår översättning] Länk

Detta koraniska kapitel var en av de första som uppenbarades. Muhammed hade knappt några följare och var därför illa tvungen att vara tålmodig och hålla sig borta från meckanerna. Dessa direktiv ersattes av de senare intoleranta direktiven som uppmaningarna till krig mot dem som inte tror och motsäger Islam.

Slutsats:
Koranen 73:9-10 ersattes av intoleranta direktiv.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

109:1-6
SÄG: "Ni som förnekar sanningen! Jag dyrkar inte vad ni dyrkar. Inte heller dyrkar ni vad jag dyrkar. Och jag kommer aldrig att dyrka vad ni dyrkar, och ni kommer heller aldrig att dyrka vad jag dyrkar. Ni har er tro - och jag har min tro!" (Mohammad Knut Bernström)

Detta är förmodligen en av de mest vanliga kapitel som muslimer presenterar för att hävda att Islam är en fredlig och tolerant religion. Den uppenbarades under Muhammeds tidigare verksamhet i Mecka och även dessa direktiv upphävdes när Islam etablerades i Medina. Detta är vad Ibn Abbas – Muhammeds kusin – skriver i sin utläggning av vers 6:

"(För dig din religion) av misstro och som tillskriver Allah partner, (och för mig min religion) Islam och tron på Allah. Verserna om att strida upphävde sedan detta och Profeten (fvöh) krigade mot dem." [vår översättning] Länk

Ibn Abbas säger att svärdverserna upphävde och ersatte ovannämnda verser och direktiv. Samt att Muhammed kom att kriga mot hedningarna i Mecka, vilket skedde i samband med Muhammed invasion av Mecka några år före hans död.

Slutsats:
Koranens 109:e kapitel upphävdes och ersattes av svärdverserna 9:5 och 9:29.

Team Sverige,
Kontakta oss