answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Majoriteten av helvetets invånare är kvinnor

Enligt Muhammed och hans gud består majoriteten av helvetets invånare av kvinnor. Vi börjar med att läsa följande text från Koranen:

42:47-48
Bejaka er Herres [kallelse], innan en Dag, en Guds [dag], oåterkalleligen randas då ni inte kan finna en plats att fly till och då ni inte kommer att kunna förneka [det onda ni gjort]. OM DE vänder dig ryggen [Muhammad, skall du veta att] Vi inte har sänt dig för att vaka över dem - du har bara att framföra [ditt budskap]. Då Vi låter människan erfara Vår nåd [- en av dem som inte har mer än denna världens goda för ögonen -], jublar hon över denna [som hon ser det, framgång], men när hon till följd av sina egna handlingar drabbas av ett ont, förnekar hon Oss [och glömmer att hon är Oss tack skyldig]. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Här följer den kända exegeten Ibn Kathirs utläggning på den markerade delen:

Uppmuntran att lyda Allah innan Uppståndelsens dag

…(Sannerligen, människan (blir) otacksam!) betyder, han glömmer föregående gångers bekvämlighet och välsignelser och medger bara nuläget. Om bekvämliga tider komma till honom, blir han arrogant och överträder, och om några problem drabbar honom, förlorar han hoppet och fylls med förtvivlan. Detta är precis vad Allahs budbärare sa till kvinnor:

(O kvinnor, ger allmosa, för jag har sett att ni utgör majoriteten av befolkningen i helvetet.) En kvinna frågade, "Varför är det så, O Allahs budbärare" Han sa:

(Eftersom ni klagar för mycket, och ni är otacksamma mot (era) män. Om en av er skulle behandlas vänligt under en hel livstid, men sedan om den goda behandlingen fattas (henne) en dag, skulle hon säga, 'Jag har aldrig sett något bra från dig!') Detta är fallet med de flesta kvinnor, med undantag för de som Allah vägleder och som är bland de människor som tror och göra rättfärdiga gärningar. Som Profeten sa, troende är den som:

(… om något bra händer honom, är han tacksam, och det är bra för honom. Om något dåligt händer honom, är han tålmodig, och det är bra för honom. Detta händer inte för någon utom den troende.) [vår översättning]

Enligt Muhammed är majoriteten av helvetes invånare kvinnor för att de klagar mycket och är otacksamma mot sina män. Ibn Kathir håller med sin profet och säger vidare att detta är fallet med de flesta kvinnor. Nedan följer olika varianter av denna hadith som Ibn Kathir citerar.

Från Sahih Bukhari:

Volym 1, Bok 2, Nummer 28
Berättad av Ibn 'Abbas: Profeten sa: "Jag fick se Helvetet och (fick se) att majoriteten av dess invånare är kvinnor som är otacksamma." Det frågades, "Misstror de Allah?" (eller är de otacksamma mot Allah?) Han svarade, "de är otacksamma mot deras män och otacksamma mot den ynnest och de goda (välvilliga handlingar) gjorda mot dem. Om du alltid har varit god (välvillig) mot en av de och hon sedan ser något i dig (som hon inget gillar), kommer hon att säga, 'Jag har aldrig fått något gott av honom'" [vår översättning]

Volym 1, Bok 6, Nummer 301
Berättad av Abu Said Al-Khudri: En gång gick Allahs apostel ut till Musalla (för att be) under 'Id-al-Adha or Al-Fitr bönen. Han gick förbi några kvinnor och sa, "O kvinnor! Ge allmosa, för att jag har sett att majoriteten av invånarna i helvetet är ni (kvinnor)." De frågade, "Varför är det så, O Allah apostel?" Han svarade, "Ni svär ständigt och är otacksamma mot era män. Jag har inte sett någon mer bristfällig intelligensmässigt och religionsmässigt än er. En varsam och vis man kan bli ledd vilse av somliga av er." Kvinnorna frågade, "O Allahs apostel! Hur brister vi i vår inelligens och religion?" Han sa, "Är inte två kvinnors vittnesbörd lika med en mans vittnesbörd?" De instämde. Han sa, "Detta är bristen i hennes intelligens. Är det inte sant att en kvinna varken kan be eller fasta under hennes menstruation?" De instämde. Han sa, "Detta är bristen hennes religion." [vår översättning]

Volym 2, Bok 24, Nummer 541
Berättad av Abu Said Al-Khudri: Under 'Id ul Fitr eller 'Id ul Adha gick Allahs apostel (f.v.ö.h) ut till Musalla. Efter bönen, höll han en predikan och beordrade folk att ge allmosa. Han sa, "O folk! Ge allmosa." Sedan vände han sig mot kvinnorna och sa, "O kvinnor! Ge allmosa, för att jag har sett att majoriteten av invånarna i helvetet är ni (kvinnor)." Kvinnorna frågade, "O Allahs apostel! Vad är anledningen till det?" Han svarade, "O kvinnor! Ni svär ständigt, och är otacksamma mot era män. Jag har inte sett någon mer bristfällig intelligensmässigt och religionsmässigt än er. O kvinnor, somliga av er kan leda en varsam och vis man vilse." Sedan gick han iväg… [vår översättning]

Volym 4, Bok 54, Nummer 464
Berättad av 'Imran bin Husain: Profeten sa, "Jag såg Paradiset och fann att fattiga personer formade majoriteten av dess invånare; och jag såg Helvetet och fann att majoriteten av dess invånare var kvinnor." [vår översättning]

Volym 7, Bok 62, Nummer 124
Berättad av Usama: Profeten sa, "Jag stod vid Paradisets dörrar och såg att majoriteten av dess folk som gick in var fattiga, medan de rika stod vid dörren (för att dömas). Men Helvetets invånare beordrades att tas ut ur helvetet. Sedan stod jag vid Helvetets dörrar och såg att majoriteten av dem som gick in i det var kvinnor." [vår översättning]

Volym 7, Bok 62, Nummer 125
Berättad av 'Abdullah bin Abbas: Under Allahs budbärares livstid, uppstod en solförmörkelse. Allahs apostel utförde förmörkelsens bön och likaså de som var med honom… Han sa, "Jag såg Paradiset (eller Paradiset visades för mig), och jag sträckte min hand för att plocka en skock (vindruvor), och om jag hade plockat det, skulle ni äta det så länge denna värld existerar. Sedan såg jag Helvetet, och Jag har aldrig förr, sett en sådan fruktansvärd syn, och jag såg att majoriteten av dess invånare var kvinnor." Folket frågade, "O Allahs apostel! Vad är anledningen till det?" Han svarade, "För att de är otacksamma."… [vår översättning]

Volym 7, Bok 62, Nummer 126
Berättad av Imran: Profeten sa, "Jag såg Paradiset och såg att majoriteten av dess invånare var fattiga; och jag såg Helvetet och såg att majoriteten av dess invånare var kvinnor." [vår översättning]

Volym 8, Bok 76, Nummer 456
Berättad av 'Imran bin Husain: Profeten sa, "Jag såg in i Paradiset och fann att majoriteten av dess invånare var fattigt folk, och jag såg in i Helvetet och fann att majoriteten av dess invånare var kvinnor." [vår översättning]

Volym 8, Bok 76, Nummer 554
Berättad av 'Imran: Profeten sa, "Jag såg in i Paradiset och fann att majoriteten av dess invånare var fattigt folk, och jag såg in i Helvetet och fann att majoriteten av dess invånare var kvinnor." [vår översättning]

Volym 8, Bok 76, Nummer 555
Berättad av Usama: Profeten sa: "Jag stod vid Paradisets dörr och såg att majoriteten av dess invånare som hade gått in i det var fattigt folk, medan de rika förbjöds (att trädda in med de fattiga, för att de väntade på deras dom), men Helvetets folk hade beordrats att drivas ut ur Helvetet. Och jag stod vid helvetets dörr och fann att majoriteten av de folk som trädde in i det var kvinnor." [vår översättning]

Från Sahih Muslim:

Bok 1, Nummer 142
Det har berättats under 'Abdullah b. Umar att Allahs budbärare sa: O kvinnor, ni bör ge allmosa och be om förlåtelse för jag har sett er i stora skaror i Helvetet. En vis dam bland dem frågade: Varför är det så, Allahs budbärare, att vårt folk (kvinnor) är i stora skaror i helvetet? Därmed sa den Heliga Profeten: Ni svär alldeles för mycket och är otacksamma mot era livskamrater.  Jag har inte sett någon som brister i förnuft och brister i religion, men som (samtidigt) berövar de visa sin vishet, förutom ni. Därmed sa kvinnorna: Vad är felet i vårt förnuft och i vår religion? Han (den Heliga Profeten) sa: Ert bristande förnuft (kan konstateras från det faktum) att två kvinnors vittnesbörd är lika med en mans vittnesbörd, detta är ett bevis på att (ni kvinnor) brister i förnuft, och ni spendera några nätter (och dagar) utan att be och under Ramadan (under dagarna) fastar ni inte, detta är er brist i religion… [vår översättning]

Bok 1, Nummer 143
En tradition liksom denna berättad av Ibn 'Umar har också förts vidare från Abu Huraira. [vår översättning]

Bok 4, Nummer 1926
Jabir b. 'Abdullah rapporterade: Jag iakttog bönen med Allahs apostel (må frid vara över honom) under 'Id. I observed prayer with the Messenger of Allah (may peace be upon him) on the 'Id day. Han inledde med bön innan predikan utan Adhan eller Iqama. Han stod sedan lutande mot Bilal, och han beordrade (dem) att hålla sig på vakt (mot ondska för) Allahs skull, och han uppmanade (dem) att lyda Honom, och han predikade för folket och tillrättavisade dem. Sedan gick han iväg och kom till kvinnor och predikade för dem och tillrättavisade dem, och frågade dem att ge allmosa, för att de flesta av dem (kvinnor) är bränsle i Helvetet. En kvinna som hade en svart fläck på kinden stod upp och sa: Varför är det så Allahs budbärare? Han sa: För ni grubblar ofta och visar brist på tacksamhet till era livskamrater. Och sedan började dem att ge allmosa från deras prydnadsföremål som örhängen och ringar vilka de kastade på Bilals kläder. [vår översättning]

Bok 4, Nummer 1982
Ibn 'Abbas rapporterade: Det uppstod en solförmörkelse under Allahs budbärares (må frid vara över honom) livstid. Allahs budbärare, (må frid vara över honom) bad tillsamand med folket… Han sa: Jag såg Paradiset och sträckte mig efter ett skrock av dess vindruvor; och hade jag tagit det hade ni ätit av det så länge denna världen varar. Jag såg även Helvetet. Jag har aldrig sett en sådan (fruktansvärd) syn; och jag såg att majoriteten av dess (helvetets) invånare var kvinnor… [vår översättning]

Bok 36, Nummer 6596
Usama b. Zaid rapporterade att Allahs budbärare (må frid vara over honom) sa: Jag stod vid Paradisets dörr och fann att den överväldigande majoriteten av dem som trädde in var fattiga personer och rika personer anhölls. Invånarna i Helvetet beordrades att komma ut ur Helvetet, och jag stod vid Helvetets dörr och majoriteten av de som trädde in (i helvetet) var kvinnor. [vår översättning]

Bok 36, Nummer 6597
Ibn Abbas rapporterade att Allahs budbärare (må frid vara over honom) sa: Jag hade en möjlighet att se in i Paradiset och jag fann att majoriteten av dess folk var fattiga och jag såg in I Helvetet och fann att majoriteten utgjordes av kvinnor. [vår översättning]

Bok 36, Nummer 6598
Denna tradition har berättats under Ibn 'Abbas auktoritet genom en annan kedja av berättare. [vår översättning]

Bok 36, Nummer 6599
Ibn 'Abbas rapporterade att Allahs budbärare (må frid vara over honom) sa följande: Såg igen in i Helvetet. Resten av traditionen är den samma. [vår översättning]

Muhammed menade alltså att majoriteten av helvetets invånare är kvinnor, vilket tankeriktigt leder till att de jordiska kvinnorna är en minoritet i paradiset:

Bok 36, Nummer 6600
Imran b. Husain rapporterade att Allahs budbärare (må frid vara over honom) sa: Bland invånarna i Paradiset utgör kvinnorna en minoritet. [vår översättning]

Bok 36, Nummer 6601
Denna tradition har berättats under Mutarrif auktoritet genom en annan kedja av berättare. [vår översättning]

Team Sverige,
Kontakta oss