answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Kvinnan enligt Islam har bristande intelligens

I denna artikel kommer vi att titta på islamistiska källor som säger att kvinnor i allmänhet har bristande intelligens. Låt oss börja med att läsa följande vers ur koranen:

2:282
TROENDE! När ni sinsemellan träffar avtal om lån med fastställd förfallotid, teckna då ned avtalet i skrift. Låt en skrivare noggrant skriva ned [vad som avtalats] mellan er. Ingen skrivare får undandra sig att skriva, såsom Gud har lärt honom. Låt honom alltså skriva och låt låntagaren diktera och, om han fruktar Gud, sin Herre, inte dra ifrån något [från sitt åtagande]. Om låntagaren är svag till förståndet eller sjuklig eller [annars] inte i stånd att diktera, låt då den som tillvaratar hans intressen diktera och undvika partiskhet. Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då EN MAN OCH TVÅ KVINNOR bland dem ni godkänner som vittnen - om någon av dem BEGÅR ETT MISSTAG KAN DÅ DEN ANDRA PÅPEKA DET FÖR HENNE. De som kallas till vittnen får inte undandra sig [sin plikt]. Tveka inte att skriva ned allt, både det mindre viktiga och det viktiga, och ange förfallotiden. Det är vad Gud [i Sin vishet] finner riktigast och skäligast, mest ändamålsenligt som bevis och bäst ägnat att bespara er all tvekan och osäkerhet [i framtiden]. Men om det är fråga om direkt överlåtelse från den ene till den andre av färdiga varor utan mellanhand, gör ni inte fel om ni underlåter att upprätta skriftligt avtal. När ni köper och säljer, låt det ske i vittnens närvaro, men varken skrivare eller vittnen får [utsättas för påtryckning eller] tillfogas skada - gör ni detta, begår ni en svår synd. Frukta Gud, som är er lärare. Gud har kunskap om allt. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Den islamistiska guden säger att man ska kalla på vittnen vid ekonomiska transaktioner. Om man inte finner två män ska man kalla på en man och två kvinnor. Detta påvisar alltså att en kvinnas vittnesbörd är hälften värd än mannens. Notera vidare att versen säger att två kvinnor ska medverka i syfte att påminna varandra om de glömmer vad som sagt. Den islamistiska guden och hans profet menar klart och tydligt att kvinnor brister i intelligens, förnuft och handlingsförmåga. I följande ahadith använder Muhammed den ovannämnda koraniska versen som bevismaterial för att kvinnor brister intelligensmässigt:

Sahih Bukhari
Volym 3, Bok 48, Nummer 826
Berättad av Abu Said al-Khudri: Profeten sa: "Är inte en kvinnas vittnesbörd lika med hälften av en mans vittnesbörd?" Kvinnorna sa: "Ja." Han sa, "det är på grund av att kvinnor brister i förnuft." [vår översättning]

Sahih Muslim
Bok 1, Nummer 142
Det har berättats under 'Abdullah b. Umar att Allahs budbärare sa: … Jag har inte sett någon som brister i förnuft och brister i religion, men som (samtidigt) berövar de visa sin vishet, förutom ni. Därmed sa kvinnorna: Vad är felet i vårt förnuft och i vår religion? Han (den Heliga Profeten) sa: Ert bristande förnuft (kan konstateras från det faktum) att två kvinnors vittnesbörd är lika med en mans vittnesbörd, detta är ett bevis på att (ni kvinnor) brister i förnuft, och ni spendera några nätter (och dagar) utan att be och under Ramadan (under dagarna) fastar ni inte, detta är er brist i religion… [vår översättning]

Muhammed använder versen (2:282) som bevis på att kvinnor har bristande intelligens. Se även:

Sahih Bukhari
Volym 1, Bok 6, Nummer 301
Berättad av Abu Said Al-Khudri: En gång gick Allahs apostel ut till Musalla (för att be) under 'Id-al-Adha or Al-Fitr bönen. Han gick förbi några kvinnor och sa, "O kvinnor! Ge allmosa, för att jag har sett att majoriteten av invånarna i helvetet är ni (kvinnor)." De frågade, "Varför är det så, O Allah apostel?" Han svarade, "Ni svär ständigt och är otacksamma mot era män. Jag har inte sett någon mer bristfällig intelligensmässigt och religionsmässigt än er. En varsam och vis man kan bli ledd vilse av somliga av er." Kvinnorna frågade, "O Allahs apostel! Hur brister vi i vår inelligens och religion?" Han sa, "Är inte två kvinnors vittnesbörd lika med en mans vittnesbörd?" De instämde. Han sa, "Detta är bristen i hennes intelligens. Är det inte sant att en kvinna varken kan be eller fasta under hennes menstruation?" De instämde. Han sa, "Detta är bristen hennes religion." [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 2, Bok 24, Nummer 541
Berättad av Abu Said Al-Khudri: Under 'Id ul Fitr eller 'Id ul Adha gick Allahs apostel (f.v.ö.h) ut till Musalla. Efter bönen, höll han en predikan och beordrade folk att ge allmosa. Han sa, "O folk! He allmosa." Sedan vände han sig mot kvinnorna och sa, "O kvinnor! Ge allmosa, för att jag har sett att majoriteten av invånarna i helvetet är ni (kvinnor)." Kvinnorna frågade, "O Allahs apostel! Vad är anledningen till det?" Han svarade, "O kvinnor! Ni svär ständigt, och är otacksamma mot era män. Jag har inte sett någon mer bristfällig intelligensmässigt och religionsmässigt än er. O kvinnor, somliga av er kan leda en varsam och vis man vilse." Sedan gick han iväg… [vår översättning]

Detta förklara varför Muhammed sa att de riken som styrs av kvinnor kommer att gå under:

Sahih Bukhari
Volym 5, Bok 59, Nummer 709
Berättad av Abu Bakra: Under dagar (i strid) i Al-Jamal, gynnade Allah mig med ett ord jag hade hört från Allahs apostel efter att jag hade anslutit mig till kompanjonerna i Al-Jamal (dvs. kamel) och kämpa tillsammans med dem. När Allahs apostel blev informerad att perserna hade krönt Khosraus dotter till deras ledare, sade han, "Sådana människor som styrs av en kvinna kommer aldrig att lyckas." [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 9, Bok 88, Nummer 219:
Berättad av Abu Bakra: Under striden i Al-Jamal, gynnade Allah mig med ett ord (jag hade hört från Profeten). När Profeten hörde nyheten att perserna hade krönt Khosraus dotter till deras Drottning (ledare), sa han, "Aldrig kommer sådana nationer, som gör deras kvinnor till deras ledare, att lyckas. " [vår översättning]

Detta förklarar möjligen varför Muhammed aldrig skakade hand med kvinnor:

2874. Muhammad b. Munkadir (må Allah vara nöjd med honom) raporterade, Jag hörde att Umaima (må Allah vara nöjd med henne) Ruqaiqas dotter sa, Jag gick till den Heliga Profeten (må Allahs frid och välsignelse vara över honom) i sällskap med några kvinnor för att lova honom vår ed. Därmed sa han (den Heliga Profeten) till oss, Fastän jag har kapacitet och makt (att ta emot löften) så sannerligen, jag skakar inte hand med kvinnor. [vår översättning]  (Sunan Ibn Majah, vol.4, Book of Jihad, Chapter No. 43: ALLEGIANCE OF WOMEN, sid.199)

2875. Aisha (må Allah vara nöjd med henne) rappotrerade, (Jag svär) vid Allah, Allahs budbärare (må Allahs frid och välsignelse vara över honom) tog inte emot (någon ed) från kvinnor utom när Allah berodrade (det) och Allahs budbärares hansflata rörde aldrig kvinnors handflator. Han brukade säga till dem, när han tog emot deras ed, jag har tagit emot er ed. [vår översättning]  (Sunan Ibn Majah, vol.4, Book of Jihad, Chapter No. 43: ALLEGIANCE OF WOMEN, sid.200)

Följande koraniska vers och utläggning säger tydligt att män är bättre än kvinnor och därför ligger män alltid ett steg framför kvinnor ifråga om befogenhet:

2:228
I fall av skilsmässa skall kvinnan iaktta en väntetid omfattande tre månadsblödningar [innan hon får ingå nytt äktenskap] och det är inte tillåtet för henne - om hon tror på Gud och den Yttersta dagen - att dölja vad Gud har skapat i hennes sköte. Mannen har full rätt att låta [skilsmässan återgå och] hustrun återvända, om han önskar förlikning. Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande [dem han har] mot henne; HANS [RÄTT] LIGGER DOCK ETT STEG FRAMFÖR HENNES. Gud är allsmäktig, vis. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Här följer Ibn Kathirs utläggning av den markerande delen:

De förtjänster som män har över kvinnor

Allah säger:

(men männen har ett steg (av ansvar) över dem.)

Denna vers visar att män befinner sig i en mer förtjänstfull position än kvinnor fysiskt sätt såväl som i deras handlingsförmåga, status, lydnad (kvinnors lydnad till de), försörjning, affärshandling och i allmänhet, i detta livet och i LIVET EFTER DETTA… [vår översättning]

Ibn Kathir förklarar att män är överordnade kvinnor i fysik, förnuft, status, handlingsförmåga i detta liv och i det eviga livet!

Här följer Ibn Abbas (Muhammeds kusin) utläggning av versen (2:228):

"… (och män är ett steg över dem) vad gäller den förståndsmässiga begåvningen, arvsrätten, assurans vis skada, vad gäller att vittna i domstol även för att dem (männen) är skyldiga dem vad gäller deras utgifter och support…" [vår översättning] Länk

Se vidare följande koraniska vers:

4:34
Männen har gjorts ansvariga för kvinnorna, och GUD har begåvat dem med vissa egenskaper och gjort dem ansvariga för uppehället. De rättfärdiga kvinnorna kommer med glädje att acceptera detta arrangemang eftersom det är GUDs budord, och hedra sina makar i deras frånvaro. Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) SLÅ DEM. Om de lyder er får ni inte överträda mot dem. GUD är Den Högsta, Ojämförlig. (Khalifa)

Versen säger att den islamistiska guden har avgjort att männen ska bestämma över kvinnorna på grund av två anledningar:

  1. För att Allah har föredragit det manliga könet och gjort det överlägset det kvinnliga könet.
  2. För att det manliga könet försörjer det kvinnliga könet.

De två autentiska exegeterna Jalal erbjuder en utförlig förklaring på vilket sätt det manliga könet är överlägsen kvinnan i sin gemensamma utläggning av ovannämnda vers:

"Män ansvarar för, de har auktoritet över, kvinnor, disciplinerar de och håller de i schack, för att Gud har föredragit den ena (mannen) över den andra (kvinnan), det vill säga, för att Gud har gett de fördelar jämfört med kvinnor i kunskap, förnuft, auktoritet och annat, och för att de försörjer, dem [kvinnorna], med deras egendom…" [vår översättning] Länk

Allah har alltså gett män dominans i kunskap, förnuft, auktoritet och med mera. Män är även de som försörjer kvinnor. Dessa är anledningarna till varför en man ansvarar och disciplinerar en kvinna som alltså brister i kunskap, förnuft och auktoritet!

Notera även att den sistnämnda versen säger att en kvinna ska vara avhållsam och lyda sin man. Sedan säger den islamistiska guden att de kvinnor som man upplever kommer att bli upproriska ska varnas med ord, överges från sängkammaren och slås!

Här följer Ibn Kathirs utläggning av versen (4:34):

Önska inte det som Allah har låtit några vara bättre på

… (Män är kvinnors beskyddare och upprätthållare) betyder, män är ansvariga över kvinnor, och han är hennes underhållare, omhandtagare och ledare som discipliner henne om hon avviker.

(eftersom Allah har gjort att en av dem överträffar den andre) betyder, eftersom män överträffar de och är bättre än de i vissa uppgifter. Detta är varför profetskap exklusiv gavs till män, liksom andra viktiga ståndpunkter positioner. Profeten sa,

(Folk som utser en kvinna till sin ledare, kommer aldrig att nå framgång.) Al-Bukhari nedtecknade denna tradition. Så blir fallet när man utnämner kvinnor till domare eller till andra ledarskaps positioner.

(och för att de spenderar från sina pengar) betyder hemgiften, utgifter och andra omkostnader vilka Allah bestämde i Sin Bok och i Sin budbärares tradition för män att spendera över kvinnor. Av dessa skäl är det lämpligt att han är utsett till henne, precis som Allah sa,

(men männen har ett steg (av ansvar) över dem.)" [vår översättning]

Notera att Ibn Kathir säger att kvinnans bristande intelligens och handlingsförmåga är anledningen till att kvinnor inte är profeter och ledare!

Se även följande verser från Koranen som klart och tydligt säger att den islamistiska guden inte har kvinnliga profeter:

12:109
Före dig har Vi inte sänt andra [som sändebud] än MÄN
, som Vi gav del av [Vår] uppenbarelse, tillhörande de folk [till vilka de sändes]. Har [dagens förnekare] aldrig begett sig ut i världen och sett [spåren som visar] vad slutet blev för deras föregångare [som avvisade Våra budskap som lögn]? Det eviga livet är bättre för dem som fruktar Gud [än detta liv]! Använder ni inte ert förstånd. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

16:43
DE SOM Vi har sänt före dig [som sändebud] var ingenting annat än MÄN
för vilka Vi uppenbarade [Våra budskap]. Fråga dem som går efter [de tidigare uppenbarelserna], om ni inte vet det. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Följande hadith är hämtad från Imam al-Nawawis samling Riyad as-Salihin (Kapitel 34):

273. Abu Hurairah (Må Allah vara nöjd med honom) rapporterade: Allahs budbärare (FVÖH) sa: "Ta mitt råd vad gäller kvinnor: Agera vänligt gentemot kvinnor, för att skapades från ett revben, och den mest krokiga delen av revbenet är dess övre del. Om du försöker räta till den; kommer du att bryta den, och om du lämnar den ensam kommer den att förbli krokig; så behandla kvinnor fint." [Al-Bukhari and Muslim].

I en annan skildring i Al-Bukhari och Muslim, sa Allahs budbärare (FVÖH): "Kvinnan; om du försöker räta till den, kommer den att brytas; och om du vill dra nytta från henne, göra det medan krokigheten förblir i henne."

I en annan skildring i Muslim, sa Allahs budbärare (FVÖH): "Kvinnan har skapats från ett revben och kommer inte på något sätt rätas ut för er; så om du vill dra nytta av henne, dra nytta av henne medan krokigheten förblir kvar i henne. Om du försöker räta till henne, kommer du att bryta henne, och bryta henne är att skilja sig från henne."

Kommentar: Orden (Istawso bi' nisa') betyder, att ta hand om eller hustrur. Oavsett formationen av orden i traditionen, betonas vikten av att handla vänligt mot hustrur, inte bara för att kvinnor är svagare i sin natur, men också mindre intelligenta. Med tanke på att han är mer intelligent och har mer tålamod, bör han vara mer förlåtande när han handlar med henne. Hemligheten bakom ett lyckligt familjeliv ligger i Profetens (FVÖH) betoning av vänligt handlande mot hustrur. [vår översättning]

Muhammed säger att kvinnan är skapad från ett krokigt revben och därför är hon slingrig i sitt bettenede. Ovannämnda data säger även att kvinnan är har klenare intelligens än mannen.

Se vidare följande tradition som säger att syndafallet framför allt var Evas fel. Detta ledde till att den islamistiska guden gjorde Eva dum fastän han skapade henne intelligent:

"Enligt Yunus- Ibn Wahb- Ibn Zayd (utläggning på Guds ord: "Och han viskade"): Satan viskade till Eva om trädet och lyckades förföra henne till det; sedan gjorde han att det såg gott ut för Adam. Han fortsatte. När Adam kände ett behov av att närma henne (sexuellt) och kallade henne, sa hon: Nej! Inte förrän du går dit (till trädet). När han gick, sa hon igen: Nej! Inte förrän du äter från trädet. Han fortsatte. De båda åt från det, och deras könsorgan uppenbarades för dem. Han fortsatte. Adam rusade sedan runt i Paradiset. Hans Herre ropade på honom: Adam, är det från Mig som du flyr? Adam svarade: Nej, min Herre, men jag skäms inför Dig. När Gud frågade vad som hade orsakat hans besvär, svarade han: Eva, min Herre. Därmed sa Gud: Nu är det min skyldighet att låta henne blöda varje månad, för att hon lät detta träd blöda. JAG SKA OCKSÅ GÖRA HENNE DUM, FASTÄN JAG SKAPADE HENNE INTELLIGENT, och (jag) måste låta henne lida sin graviditet och födelse med svårigheter, fastän jag gjorde det enkelt för henne att bli gravid och föda. Ibn Zayd sa: Var det inte för Evas elände, skulle den här världens kvinnor inte menstruera, OCH DE SKULLE VARA INTELLIGENTA och, när gravida, föda enkelt." [vår översättning]  (Al-Tabari, The History of Al-Tabari: General Introduction and From the Creation to the Flood, vol.1, sid.280-281)

Notera att traditioner även säger att alla världens kvinnor är dumma för att Allah gjorde Eva dum!

Vi avslutar artikeln med ett citat från Imam al-Ghazzali (död 1111 e.Kr.)som är en av Islams mest inflytelserika tänkare. Han är aktad och respekterad av den hela den islamistiska nationen. I sitt kända verk Ihya Ulum-Id-Din skriver han följande:

"Lek inte för mycket med hustrur så att deras uppträdande fördärvas och galenskap kommer från hennes vett, utan ta en medelväg. Ge inte upp era skyldigheter och slå till med någon typ av skräck i hennes vett när hon gör ont. Hazrat Omar sa: Handla i motsättning till kvinnor för att det ligger välsignelse i att motsäga dem. Någon sa: Ta deras råd men handla motsatt. Profeten sa: Han som blir en kvinnas slav blir ödelagd. Han sa, detta är anledningen, att om en man handlar enligt hustruns önskningar, kommer han att bli hennes slav och blir därför ödelagd för att Gud har gjort honom till hennes mästare. Mannens rättighet är att hustrun bör följa honom och mannen bör inte följa henne. Gud bestämde att männen ska vara kvinnors underhållare och männen är mästare. Gud säger: Både (Zulaikha och Josef) fann Zulaikhas mästare (man) nära dörren. Imam Shafeyi sa: Om du hedrar tre typer av människor, då kommer de att vanhedra dig och om du vanhedrar dem, då kommer de att hedra dig – EN HUSTRU, en tjänare och Nabati (jordburkare). Ondska och LITE INTELLIGENS bemästrar dem. Profeten sa: Den ideala religiösa kvinnan bland kvinnor i allmänhet är som en tupp med vit mage omgiven av hundra tuppar. Den vise Luqman gav råd till sin son: O käre son, fukta den okyska hustrun, för att hon kommer att låta dig bli äldre innan du blivit äldre. Frukta kvinnors skada för att de kallar dig inte mot något gott. Akta dig för okyska kvinnor. Profeten sa: Sök skydd av Gud från tre plågor. En okysk hustru kommer att göra dig äldre innan du blir äldre. I en annan skildring – Om du går till henne (för sex), kommer hon att klandra dig. Om du inte gå till henne (för sex), kommer hon att bedra dig. När Profeten blev allvarligt sjuk och kunde inte gå till mosken för bön, sa han till Abu Bakr att leda bönen. Hazrat Ayesha sa: Min faders omdöme är mjuk. När han finner din plats ledig, kommer han att bli upprör. Profeten sa: När du hindrar Abu Bakr att leda bönen, har du influerats med din låga önskan och blivit vilseledd från den sanna vägen. När Profetens fruar avslöjade Profetens hemliga samtal, sa Gud: Om ni båda ångrar er till Gud, kommer han att förena era hjärtan. Han sa detta beträffande hans goda fruar. Profeten sa: Ingen nation kommer att lyckas om en kvinna härskar över dem." [vår översättning]  (Imam Al-Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din, vol.2, sid. 36-37)

Team Sverige,
Kontakta oss