answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Kvinnan i Islam är mannens ägodel

I följande artikel kommer vi att titta på islamistiska källor som visar att den ideala muslimska kvinnan är sin mans ägodel.

Vi börjar med att läsa följande koraniska vers som säger att en kvinna är sin mans åker som han får njuta av när han vill:

2:223
Era hustrur är för er [som] en ÅKER; beträd därför er åker, när och som ni önskar - men sörj [först] för era själar. Frukta Gud och var förvissade om att ni skall möta Honom. Och förkunna för de troende hoppets budskap. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Följande ahadith säger att en kvinna är tvungen att tillfredställa sin man när han vill ha samlag. Om hon inte gör det kommer den islamistiska guden att vara missnöjd med kvinnan och änglarna kommer att förbanna henne:

Sahih Bukhari
Volym 4, Bok 54, Nummer 460
Berättad av Abu Huraira: Allahs apostel sa, "Om en man kallar sin hustru till hans säng (dvs. för att ha samlag) och hon vägrar och orsakar honom att sova i ilska, kommer änglarna att förbanna henne till morgonen." [vår översättning]

Sahih Muslim
Bok 8, Nummer 3367
Abu Huraira (må Allah vara nöjd med honom) rapporterade att Allahs budbärare Messenger (må frid vara över honom) sa: (Jag svär) vid Han i vars hand mitt liv är, när en man kallar sin hustru till hans säng, och hon svarar inte, då kommer den som är i himlen att vara missnöjd med henne tills han (maken) är nöjd med henne. [vår översättning]

En muslimsk man kan välja att hålla sig sexuellt borta från sin fru under fyra månader, därefter kan han välja att antingen fortfarande vara gift eller skilja sig från henne. Kvinnan har ingen rätt att yttra sig om mannens handling, men får dock efter fyra månader begära ett besked om huruvida mannen ska skilja sig eller inte: 

2:226-227
Den som [vill skiljas från sin hustru och] går en ed att han inte skall komma nära henne, skall iaktta fyra månaders väntetid. Om han [bryter eden och] går tillbaka [till hustrun], är Gud förlåtande, barmhärtig. Men vidhåller han beslutet att skiljas [bör han tänka på att] Gud hör allt, vet allt. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Här följer Ibn Kathir utläggning av den ovannämnda texten:

Ila' och dess regler

Ila' är en typ av ed där en man svär att inte ligga med sin hustru under en viss period, vare sig mindre eller mer än fyra månader. Om eden av Ila' var mindre än fyra månader, då måste mannen vänta på att edens period tar slut och sedan är det tillåtet (för honom) att ha samlag med sin fru. Hon måste ha tålamod och kan inte begära att hennes man, i detta fall, att avsluta sin ed innan dess period. Det rapporteras i de två Sahihs (Bukhari och Muslim) att 'A'ishah sa att Allahs budbärare svor att han skulle hålla sig borta från sina hustrur i en månad. Han kom till de efter tjugonio dagar sägande:

(Månaden (enligt månkalendern) är månad tjugonio dagar.)

Liknande har berättats av 'Umar bin al-Khattab och rapporteras i de två Sahihs. Om perioden för Ila' är mer än fyra månader, i detta fall är hustrun tillåten att fråga sin man, vid slutet av den fyra månaderna, att avsluta Ila' och ha samlag med henne. I annat fall, bör han skilja sig från henne, genom att tvingas till det av auktoriteterna vid behov… [vår översättning]

Tänk på att en muslimsk man får gifta sig med fyra kvinnor samtidigt (se Koranen 4:3). Detta betyder att en man kan välja att avstå från en kvinna men fortfarande tillfredställa sig sexuellt med de övriga. En kvinna däremot får inte gifta sig med flera män. En muslimsk man kan även välja att avstå från alla sina fruar men fortfarande tillfredställa sig sexuellt med kvinnliga slavar (se Koranen 23:5-6). Mannen har sexuell frihet och kvinnan är hans leksak.

Följande hadith säger att en kvinna måste tillfredställa sin man sexuellt även om hon sitter på en kamel:

1853. 'Abdullah b. Abi 'Auta (må Allah vara nöjd med honom) rapporteras ha sagt att när Mu'adh (må Allah vara nöjd med honom) kom från Syrien, prostrerade han för den Helige Profeten (må Allahs frid och välsignelse vara över honom). Han (den Heliga Profeten) sa, "O Mu'adh, vad är det?" Han svarade: "Jag reste till Syrien och fann att de (syrierna) prostrerade för ärkebiskopar och deras kejsare. Jag tyckte om det i mitt hjärta att vi ska göra det åt dig." Därmed sa Allahs budbärare (må Allahs frid och välsignelse vare över honom), "Gör inte det. Om jag skulle beordra någon att prostrera för någon annan än Allah, då skulle jag ha befallt hustrun att prostrera för hennes make. (Jag svär) vid Han i vars hand är mitt liv, en kvinna kan inte göra rätt för sin Herre, tills hon utövar rätten till sin man. Och om han ber henne att överlämna sig själv (till honom för sexuellt umgänge) ska hon inte neka honom detta även om hon är på en kamels sadel. [vår översättning] (Sunan Ibn-e-Majah, vol.3, Book of Marriage, Chapter No. 4: RIGHTS OF THE HUSBAND OVER THE WIFE, sid.116-117)

Notera även att Muhammed säger att kvinnor skulle bli tvungna att dyrka deras män om det var tillåtet. Detta faktum upprepas i följande hadith:

Sunan Abu Dawud
Bok 11, Nummer 2135
Berättad av Qays ibn Sa'd: Jag gick till al-Hirah och såg dem (människorna) prostrera sig för en officer, så jag sa: Allahs apostel (frid_vare_över_honom) har mest rätt att (folk) ska prostrera inför honom. Jag kom till Profeten (frid_vare_över_honom), jag sa: Jag gick till al-Hirah och såg dem prostrera sig för en officer, men du har mest rätt, Allahs apostel, att (folk) ska prostrera sig för dig. Han sade: Säg mig, om du passerade för min grav, skulle du prostrera för det? Jag sa: Nej. Han sa: Gör inte det. Om jag skulle befalla någon att prostrera för någon annan skulle jag beordra kvinnor att prostrera för sina män, på grund av den särskilda rätten som männen har fått över dem av Allah. [vår översättning]

Följande verser från Koranen visar att kvinnor skapads i syfte att vara mannens ägodel, tillfredställa honom och producera barn:

7:189
DET ÄR Han som har skapat er ur en enda varelse och som av denna skapade dess make, så att [mannen] kan finna ro hos [sin hustru]. När han har slutit henne i sin famn, får hon en lätt börda att bära och hon fortsätter att bära den tills den börjar kännas tung och de anropar Gud, sin Herre: "Om Du skänker oss ett [barn], sunt till kropp och själ, skall vi sannerligen visa tacksamhet!" (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Se även:

3:14
Smyckat för människorna är världsliga nöjen såsom kvinnor, att få barn, högar på högar av guld och silver, tränade hästar, boskap och skördar. Det är materia tillhörande denna världen. En mycket bättre boning har reserverats hos GUD. (Khalifa)

Den islamistiska guden säger att kvinnor är ett världsligt nöje och smycke för män liksom andra materiella ting. Detta betyder alltså att kvinnor är en form av ägodel. Låt oss se vad exegeten Ibn Kathir har att säga om den versen:

Det sanna värdet av detta jordiska liv

Allah nämner njutningarna som han placerade i detta liv för människor, såsom kvinnor och barn, och han började med kvinnor, eftersom testet med dem är mer lockande. Till exempel, de Sahih (Bukhari och Muslim nedtecknade att budbäraren sa,

(Jag har inte lämnat efter mig ett test mer frestande för män än kvinnor.)

När en man njuter av kvinnor i syfte att skaffa barn och bevara sin kyskhet, då uppmuntras han att göra det. Det finns många traditioner som uppmuntrar giftermål, till exempel,

(Sannerligen, de bästa medlemmarna i denna nation är de som har flest fruar.) Han sa också,

(Det här livet är en njutning, och det bästa av njutningen är en rättfärdig hustru.)

Profeten sa i en annan tradition,

(Jag gjordes för att gilla kvinnor och parfym, och lugnet i mina ögon är bönen.)

'A'ishah, må Allah vara nöjd med henne, sa, "Ingenting var mer älskad av Allahs budbärare än kvinnor, utom hästar, och i en annan version, "… än hästar utom kvinnor.''… [vår översättning]

Muhammed säger faktiskt att män inte ska gifta sig med en kvinna som inte kan föda barn, vilket påvisar att kvinnan i första hand lever för att föda barn:

Sunan Abu Dawud
Bok 11, Nummer 2045
Berättad av Ma'qil ibn Yasar: En man kom till Profeten (frid_vare_över_honom) och sa: Jag har hittat en kvinna av (hög) rang och skönhet, men hon kan inte föda barn. Ska jag gifta mig med henne? Han sa: Nej. Han kom på nytt till honom, men han förbjöd honom. Han kom till honom tredje gången, och han (Profeten) sa: Gift er med kvinnor som är kärleksfulla och mycket fruktbar, för jag ska bli fler än allt folk i antal genom er. [vår översättning]

Ta vidare en titt på följande verser som säger att Allah skapade jorden och allt vad som finns i den för människan:

2:29
Det är Han som för er har skapat allt vad jorden bär och som, vänd mot himlavalvet, formade det till sju himlar. Han har kunskap om allt. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

16:5
Och Han har skapat boskapen vars [ull] ger er värme och som är er till annan nytta och som också tjänar er till föda; (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Meningen med skapelsen är att tillfredställa och bemästras av människan:

14:32-34
Det är Gud som har skapat himlarna och jorden och som låter regn falla från skyn för att därmed frambringa frukter för er försörjning; [det är Han] som har gett er skepp, som seglar över haven på Hans befallning, och som har skapat floderna till er nytta, och [det är Han] som har gett er solen och månen, som löper [i sina banor] utan att förtröttas, och [Han] som har gett er natten och dagen för era behov. Han ger er något av allt det som ni ber Honom om, och om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna precisera deras antal. Men människan är sannerligen alltid beredd till förnekelse och synd och djupt otacksam! (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Jämför detta med följande vers som säger att kvinnan skapades för mannen:

30:21
Och till Hans under hör att Han har skapat HUSTRUR ÅT ER av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Versen säger att Allah skapade kvinnor för män så att de kan njuta av dem. Kvinnan är med andra ord skapad i syfte att tillfredställa mannen liksom mycket annat som Allah har skapat för mannen.

Låt oss se vad exegeten Imam Al-Razi har att säga om den ovannämnda versen (30:21). Vi har inte funnit Imam Al-Razis utläggning översatt från arabiska till engelska, därför kommer vi själv att översätta utläggningen från arabiska till svenska. Vi kommer att visa den arabiska texten samt referera till den för dem som läser arabiska. Här följer vår översättning av Imam Al-Razis utläggning av versen:  

"Första stycket: sägandet: {skapade för er} är ett bevis på att kvinnor är skapade som djur och växter och andra användbara saker, som den upphöjde (Allah) har sagt:

{Han skapade för er allt som finns på jorden}

[kon: 29] och detta kräver att hon inte är skapad för att tillbe och för att ingå förpliktelser så vi säger att skapandet av kvinnan är en av benådningarna över oss (män) och han (Allah) skapade de för oss och förpliktade de för att fullborda benådningen över oss. Inte att de är förpliktade liksom vi är förpliktade och detta ifråga om förmedling och ledarskap och väsentligheter, vad gäller förmedlig är det just detta och annat, och vad gäller ledarskap just för att kvinnan inte är ålagd så många plikter som mannen, och vad gäller väsentligheter just för att en kvinna är en svag skapelse och lättlurad liknas hon med ett barn och ett barn, förpliktas inte därför passar det inte att en kvinna förpliktas, men benådningen över oss är inte fulländad förrän de förpliktas så att var och en av dem fruktar lidandet och följer hennes man och håller sig borta från vad som är förbjudet, i annat fall skulle korruption uppkomma." [vår översättning] Länk

Här följer den arabiska texten:

 

Enligt följande tradition säger Muhammed att kvinnor är liksom husdjur:

"… Nå, O folk, ni har rättigheter över era hustrur och de har rättigheter över er. Ni har [rätt] att de inte ska orsaka någon av de ni ogillar att trampa er bädd (ära), och att de inte bör begå några öppna lösaktigheter (fahishah). Om de gör det, då tillåter Gud er att låsa in de i separata rum och slå dem, men inte grovt. Om de avstår från det [onda] har de rätt till sin mat och kläder i enlighet med traditionen (bi'l-maruf). Behandla kvinnor väl, för att de är [som] husdjur ('awan) hos er och äger inte något för sig själva. Ni har tagit de endast som ett förtroende från Gud…" [vår översättning] (Al-Tabari, The History of Al-Tabari, vol.9, The Last Years of the Prophet, sid.112)

I följande ahadith ger Muhammed och hans anhängare kvinnan samma status som hundar, åsnor och hästar:

Sahih Bukhari
Volym 1, Bok 9, Nummer 493
Berättad av 'Aisha: De saker som förstör bönen nämndes framför mig (och de var): en hund, en åsna och en kvinna. Jag sa, "Du har jämfört oss (kvinnor) med åsnor och hundar…" [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 1, Bok 9, Nummer 490
Berättad av 'Aisha: De saker som förstör bönen nämndes framför mig. De sa, "Bön förstörs av en hund, en åsna och en kvinna (om de passerar framför personen som ber)". Jag sa, "Ni har gjort oss (dvs. kvinnor) hundar…" [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 1, Bok 9, Nummer 486
Berättad av 'Aisha: Gör ni oss (kvinnor) jämlika hundar och åsnor?… [vår översättning]

Sahih Muslim
Bok 4, Nummer 1034
Abu Huraira rapporterade: Allahs budbärare (må frid vara över honom) sa: En kvinna, en åsna och en hund förstör bönen… [vår översättning]

Enligt följande hadith säger Muhammed att kvinnan är mannens ägodel:

1855. 'Abdullah b. 'Amr (må Allah vara nöjd med honom) rapporteras ha sagt att Allahs budbärare (må frid och välsignelse av Allah vara över honom) sa: "Sannerligen, världen är en ägodel (1) och inga ägodelar i denna värld är bättre än en rättfärdig kvinna."

I noterna läser vi följande om ordet ägodel (på arabiska mata'):

(1). Ordet mata' har många bibetydelser. Det förstås som njutning, nöje, objekt för glädje, ägodel, vara, bohag, artikel i dagligt bruk. Alla dessa bibetydelser är applicerade här. [vår översättning] (Sunan Ibn-e-Majah, vol.3, Book of Marriage, sid.117)

Denna hadith finns även i Sahih Muslim:

Sahih Muslim
Bok 008, Nummer 3465
'Abdullah b. Amr rapporterade att Allahs budbärare (må frid vara över honom) sa: Hela världen är en ägodel, och det bästa föremålet är en rättfärdig kvinna. [vår översättning]

Vidare kan vi läsa att en kvinna kommer till paradiset om hennes man är nöjd med henne:

1854. Musawir al-Himyari rapporteras ha sagt under hans moders auktoritet, "Jag hörde att Umm Salam (må Allah vara nöjd med henne) sa: Jag hörde att Allahs budbärare (må Allahs frid och välsignelse vara över honom) sa: En kvinna som dör medan hennes make är nöjd med henne, kommer in i Paradiset." [vår översättning] (Sunan Ibn-e-Majah, vol.3, Book of Marriage, Chapter No. 4: RIGHT OF THE HUSBAND OVER THE WIFE, sid.117)

Följande hadith visar att en kvinna är en mans ägodel. En man ska nämligen ta tag i en kvinnas huvud och be Allah om att skydda honom från det onda i henne och ta fram det goda i henne. Detta är precis vad man ska göra när man köper en slav eller en kamel:

Abu Dawud
Bok 11, Nummer 2155
Berättad av Abdullah ibn Amr ibn al-‘As: Profeten (frid_vare_över_honom) sa: Om någon av er gifter sig med en kvinna eller köper en slav, bör han säga: "O Allah, jag ber dig om det goda i henne, och i benägenheten som du har gett henne; Jag tar skydd vid dig från ondskan i henne, och i benägenheten som du har givit henne." 

Abu Dawud sa: Abu Sai'd la tillföljande ord i sin version: Han bör ta tag i hennes hår och be om välsignelse i en kvinnas eller en slavs fall. [vår översättning] (Sunan Abu Dawud, vol.2, Book of Marriage, Chapter 712: MISCELLANEOUS PROBLEMS RELATING TO MARRIAGE, sid.579)

Abu Dawuds kommentar från Abu Sai’d saknas i online upplagan. Se även:

1918. 'Abdullah b. 'Amr (Allah be pleased with him) rapporterade under den Heliga Profetens (må Allahs frid och välsignelse vara över honom) auktoritet som sa, "När någon av er drar nytta (genom att gifta) av en kvinna eller en slav eller ett djur bör han ta tag i dess hår och be: O Allah, jag ber dig om det goda och det goda av dess naturliga benägenhet i vilken det har skapats och jag söker skydd vid dig av dess ondska och av den benägenheten i vilken det har skapats." [vår översättning] (Sunan Ibn-e-Majah, vol.3, Book of Marriage, Chapter No. 27: THE SUPPLICATION AT THE TIME OF SEXUAL INTERCOURSE, sid.154)

Följande tradition säger att kvinnan är mannen fånge och att en kvinna inte har någon kontroll över sig själv:

"Ni har rättigheter över era hustrur och era hustrur har rättigheter över er. Ni har rätt att de inte bör vanära era sängar och att de inte bör uppträda olämpligt. Om de gör det, tillåter Gud er att sätta dem i separata rum och slå dem men inte med barskhet. Om de avstår från dessa uppträdanden har de rätt till man och kläder med vänlighet. Tillskriv kvinnor befallningar vänligt, för de är era fångar som inte har någon kontroll över sig själva…" [vår översättning] (Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, sid.651)

Enligt följande ahadith läser vi att en kvinna ger sig själv till Muhammed men han vill inte ha henne, istället ger han bort henne:

Sahih Bukhari
Volym 6, Bok 61, Nummer 547
Berättad av Sahl bin Sad: En kvinna kom till Profeten och sa at thon har beslutat att ge sig själv till Allah och Hans apostel. Profeten sa, "Jag behöver inte kvinnor." En man sa (till Profeten) "Snälla gift henne med mig." Profeten sa (till honom), "Ge henne en klädsel." Mannen sa, "Jag har inte råd med det." Profeten sa, "Ge henne någonting, även om det vore en ring av järn." Mannen bad om ursäkt igen. Profeten frågade sedan, "Vad vet du (utantill) från Koranen?" Han svarade, "Jag vet följande-och-följande del av Koranen (utantill)." Profeten sa, "Jag tillåter att du gifter dig med henne efter det du kan av Koranen utantill." [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 6, Bok 61, Nummer 548
Berättad av Sahl bin Sad: En dam kom till Allahs apostel och sa, "O Allahs apostel! Jag har kommit för att ge mig själv till dig." Han reste sina ögon och kollade på henne och sedan sänkte han sitt huvud. När damen såg att han inte tog något beslut, satte hon sig ner. I samband med detta, ställde sig en man från hans kompanjoner upp och sa, "O Allahs apostel! Om du inte är i behov av en kvinna, ge henne till mig i giftermål."… Profeten sa, "Gå, jag har gett dig denna kvinna i giftermål efter det du kan av Koranen utantill." [vår översättning]

Notera att Muhammed ber mannen att ge henne ett brudpris. Mannen har inget värdefullt att ge henne. Muhammed låter mannen ändå gifta sig med kvinnan för att han kan lite av Koranen.

Följande ahadith säger att fruar måste be deras män om lov när de går till moskén:

Sahih Bukhari
Volym 1, Bok 12, Nummer 824
Berättad av Ibn 'Umar: Profeten sa, "Om era kvinnor frågar om tillåtelse att gå till mosken på natten, tillåt dem." [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 2, Bok 13, Nummer 22
Berättad av Ibn Umar: Profeten (f.v.ö.h) sa, "Tillåt kvinnor att gå till mosken på natten." [vår översättning]

Enligt följande hadith måste en fru be sin man om lov om hon vill fasta och om någon ska besöka henne:

Sahih Muslim
Bok 5, Nummer 2238
Hammam b. Munabbih sa: Det finns vissa traditioner av Muhammed, Allahs budbärare (må frid vara över honom), som har överförts till oss under Abu Hurairas auktoritet. Så han berättade en tradition från dessa (som denna): Allahs budbärare (må frid vara över honom) sa: Ingen kvinna bör iaktta sin fasta när hennes make är närvarande (i huset) utan hans tillåtelse. Och hon bör inte släppa in någon (mahram) i hans hus, medan han (hennes make) är närvarande, utan hans tillstånd. Och när hon spenderar från hans förmögenheter utan hans tillåtelse, för han ges halva belöningen (från Allah). [vår översättning]

Vi avslutar artikeln med ett citat från Imam al-Ghazzali (död 1111 e.Kr.) som är en av Islams mest inflytelserika tänkare. Han är aktad och respekterad av hela den islamistiska nationen. I sitt kända verk Ihya Ulum-Id-Din skriver han följande:

"Om mannen vill njuta av sin hustrus kropp, bör hon inte vägra. Profeten sa: Om en mans hustru dör när han är nöjd med henne kommer hon in paradiset… En kvinna från Khasham stammen kom till profeten en gång och frågade: Jag vill gifta mig, men vad är mannens rättigheter? Han sa: Om han vill ha (samlag med) henne får hon inte vägra, även om hon befinner sig på en kamel. Hon får inte ge ut något i välgörenhet från hans egendom utan hans tillstånd. Om hon gör det, begår hon en synd och hennes man blir belönad. Hon får inte iaktta valfri fasta utan hans tillstånd. Om hon gör det och blir hungrig och törstig, kommer det inte att accepterad från henne. Om hon går ut från hans hus utan hans tillstånd, kommer änglarna att förbanna henne tills hon återvänder till sitt hus eller tills hon ångrar sig. Profeten sa: Om jag skulle beordra någon att prostrera för någon annan, skulle jag ha beordrat en kvinna att posterar för henne man, med tanke på att hans skyldigheter är många. Profeten sa: När en kvinna stannar hemma, kommer hon närmare Gud. Hennes bön på gårdsplanen är mer meriterande än hennes bön i moskén. Hennes bön i ett rum är bättre än hennes bön på gårdsplanen. Profeten sa: En kvinna är som ett könsorgan…" [vår översättning] (Imam Al-Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (The Revival of Religious Learnings), vol.2, sid.46-47)

Notera noga att Muhammed sa att kvinnan är som ett könsorgan!

Team Sverige,
Kontakta oss