answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Vet den Heliga Anden när domedagen äger rum?

Skeptikern åkallar följande vers för att argumentera att den Heliga Anden inte kan vara Gud:

Mark 13:32
Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, INGEN utom Fadern. (Bibeln 2000)

Skeptikern menar att absolut ingen utom Fadern – inte heller den Heliga Anden – vet när domedagen äger rum och därför kan inte den Heliga Anden vara Gud. Med andra ord utgår skeptikern ifrån att frasen ingen utom Fadern inkluderar den Heliga Anden. Detta är dock inte sant. En närmare titt på versen visar att Herren Jesus inte inkluderar den Heliga Anden i frasen ingen utom Fadern.

Notera att Herren Jesus nämner tre grupperingar som inte vet när domedagen kommer att äga rum:

1. Ingen människa vet när domedagen äger rum.
2. Ingen ängel vet när domedagen äger rum.
3. Inte heller Herren Jesus – i Sin mänskliga natur – vet när domedagen äger rum.

Om Herren Jesus verkligen menade att absolut ingen utom Fadern vet när domedagen äger rum då skulle det ha varit onödigt för Honom att nämna tre grupperingar som inte vet när domedagen kommer att äga rum. Detta visar att frasen ingen utom Fadern inte inkluderar alla personer.

Det är viktigt att tänka på att fraser som ingen, inte någon, alla, allt, allesammans etc., inte alltid behöver ha en generell implikation, utan kan peka på ett begränsat antal. Samtidigt kan fraser som många, flera, en mängd etc., ha en generell implikation. Detta kan vi demonstreras från Nya Testamentets texter.

I följande text från Uppenbarelseboken läser vi att Johannes lärjungen ser en syn:

Upp 19:11-13
Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den kallas "Trovärdig och sann", och han dömer och strider rättfärdigt. Hans ögon var som eldslågor, på huvudet hade han många kronor, och på honom var ett namn skrivet som INGEN känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som doppats i blod, och hans namn är "Guds ord". (Bibeln 2000)

Johannes ser Herren Jesus ridande på en vit häst och på Honom var ett namn som ingen kände till. Om frasen ingen är absolut och inkluderar alla personer då vet inte Gud Fadern allting. Men Skriften säger tydligt att Gud Fadern vet allt. Detta visar alltså att termen ingen inte alltid behöver ha en generell implikation.

Se även följande text: 

Rom 3:9-20
Hur är det då, har vi något försteg? Inte utan vidare. Jag har förut anklagat både judar och greker för att stå under syndens välde. Det står ju skrivet: INGEN finns som är rättfärdig, INGEN enda, INGEN som förstår, INGEN som söker Gud. ALLA har vikit av, ALLA är fördärvade. INGEN finns som gör det goda, INGEN enda. En öppen grav är deras strupe, sin tunga brukar de till svek. Huggormsgift har de bakom sina läppar, deras mun är full av bitter förbannelse. På snabba fötter ilar de för att utgjuta blod, förödelse och elände kantar deras väg, och fridens väg känner de inte. Hos dem finns ingen fruktan för Gud. Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen, för att varje mun skall tystas och hela världen underkastas Guds dom. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. (Bibeln 2000)

Apostel Paulus börjar med att skriva att ingen är rättfärdig och att alla har vikit av Guds väg. Kontexten visar dock att aposteln inte generaliserar, utan riktar sig till de som har kommit till instinkt men ändå motsätter sig Guds bud. Apostel Paulus inkluderar alltså inte Herren Jesus i sin text, inte heller de hängivna änglarna eller barn som har dött utan att ha kommit till instinkt om lagen och vad den kräver. Detta demonstrerar igen att termer som ingen och alla inte behöver ha en generell implikation.

Se även följande Paulinska text som tydligt visar att termen allt inte alltid betyder allt utan undantag:

1 Kor 15:24-27
Sedan kommer slutet, när han (Jesus) överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty ALLT har han lagt under sina fötter. När det heter att ALLT är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. (Bibeln 2000)

Se vidare följande texter som visar att ordet många kan ha en generell implikation:

Mark 10:45
Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för MÅNGA. (Bibeln 2000)

Mark 14:23-24
Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade: Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för MÅNGA. (Bibeln 2000)

I ovannämnda texter framgår att frälsningen gäller för många. Samtidigt säger Skriften tydligt att frälsningen gäller för alla:

Joh 1:29
Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: Där är Guds lamm som tar bort världens synd. (Bibeln 2000)

Joh 3:16
Så älskade Gud VÄRLDEN att han gav den sin ende son
, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Bibeln 2000)

Luk 2:25-32
I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade: "Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt ALLA FOLK, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel." (Bibeln 2000)

1 Tim 2:1-7
Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att ALLA MÄNNISKOR skall räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för ALLA, vittnesbördet när tiden var inne, och för det har jag satts att vara förkunnare och apostel - jag talar sanning, jag ljuger inte - en lärare för hedningarna i tro och sanning. (Bibeln 2000)

2 Pet 3:8-9
Men en sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att ALLA skall få tid att omvända sig. (Bibeln 2000)

1 Joh 2:1-2
Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan HELA VÄRLDENS. (Bibeln 2000)

Ovannämnda data har visat att fraser som ingen och många inte alltid behöver ha en ordagrann betydelse. Detta i sin tur visar att termen ingen utom Fadern inte behöver ha en generell implikation. Med hänsyn till detta förstår vi att Herren Jesus i Mark 13:32 inte menar att absolut ingen utom Fadern – inte heller den Heliga Anden – vet domedagen. Faktum är att Herren Jesus exkluderar den Heliga Anden i Mark 13:32, vilket indikerar att den Heliga Anden visst vet allt.  Skriften säger faktiskt att den Heliga Anden vet allt, även djupen hos Gud Fadern:

1 Kor 2:10-12
Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds Ande vet heller vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka gåvor Gud har gett oss. (Bibeln 2000)

Den Heliga Anden vet allt, vad som finns hos Gud och även domedagen.

Team Sverige,
Kontakta oss