answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Hur kan Jesus vara Gud om Gud Fadern upphöjer honom?

Skeptiker menar att Filipperbrevets andra kapitel visar att Herren Jesus Kristus inte är Gud för att Han blev upphöjd av Gud Fadern: 

Fil 2:9-11
Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. (Bibeln 2000)

De menar alltså att den som blir upphöjd inte kan vara Gud, därför kan inte Herren Jesus vara Gud. Skeptikern missförstår dock i vilken bemärkelse Gud Fadern upphöjer Herren Jesus. Missförståndet beror på att skeptikern ignorerar den direkta kontexten samt vad den Heliga Skriften lär ut om Herren Jesus och Hans verksamhet.

Innan vi tydliggör i vilken bemärkelse Gud Fadern upphöjde Herren Jesus bör vi ha i minne att apostel Paulus – som författade Filipperbrevet – var övertygad att Herren Jesus är Gud, vilket framgår i apostelns andra brev:

Rom 9:4-5
De är ju israeliterna, som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena, de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet, amen. (Bibeln 2000)

2 Kor 4:4-6
Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus: han är herre, och jag är er tjänare för Jesu skull. Ty Gud, som sade: "Ljus skall lysa ur mörkret", har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus. (Bibeln 2000)

Tit 1:1-4
Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att föra Guds utvalda till tro och till kunskap om vår religions sanning, med dess hopp om evigt liv som Gud, som aldrig ljuger, har utlovat för oändligt länge sedan - när tiden var inne gjorde han sitt ord känt för alla genom den förkunnelse som har anförtrotts mig enligt Guds, vår FRÄLSARES, befallning - från Paulus till Titus, hans äkta barn i den gemensamma tron. Nåd och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår FRÄLSARE. (Bibeln 2000)

Tit 2:11-13
Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. (Bibeln 2000)

1 Tim 1:15-17
Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare och bland dem är jag den störste. Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den förste, urtypen för dem som skall komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen. (Bibeln 2000)

Ovannämnda texter påvisar att apostel Paulus var övertygad om att Herren Jesus är Gud. Med detta i minne kan vi gå vidare och ta itu med vad apostel Paulus menade med att Gud Fadern upphöjde Herren Jesus?

Vi har redan demonstrerat att apostel Paulus upprepande gånger bekänner att Herren Jesus är Sann Gud. Detta innebär även att Herren Jesus är oföränderlig i Sin Gudomliga natur, vilket även följande vers tydliggör:

Heb 13:8
Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. (Bibeln 2000)

Herren Jesus är densamme. Med hänsyn till denna doktrin förstår vi att aposteln inte hävdade att Herren Jesus blev upphöjd i Sin Gudomliga natur.  

Skriften lär vidare ut att Jesus Kristus blev människa (Joh 1:14) och avstod då från Sin fullkomliga Gudomliga härlighet. Detta gjorde Herren Jesus för att lida och dö på ett kors för våra synders skull. När Herren Jesus lidit, dött och uppstått för mänsklighetens skull upphöjdes Han av Gud Fadern i Sin status och återtog Sin himmelska härlighet.

Här följer verserna den direkta kontexten till Fil 2:9-11 som påvisar att den förklaring vi redogjort för är sann:    

Fil 2:5-11
Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. DÄRFÖR HAR GUD UPPHÖJT HONOM över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära. (Bibeln 2000)

Varför har Gud Fadern upphöjt Herren Jesus? För att Herren Jesus, fastän Han är Sann Gud och jämlik Fadern, blev människa och antog en tjänares gestalt i syfte att tjäna mänskligheten och frälsa den genom Sin död och uppståndelse.

Se även vad aposteln skriver om Herren Jesus verksamhet i sitt brev till församlingen i Korint:

2 Kor 8:9
Ni känner vår herre Jesu Kristi stora gåva: han, som var rik, blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. (Bibeln 2000)

Jesaja profeterar även om att Herren Jesus skulle lida och vara föraktad:

Jes 53:1-3
Vem av oss trodde på det vi hörde, för vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. (Bibeln 2000)

Även Herren Jesus Själv säger att Han kommit för att vara en tjänare:

Mark 10:42-45
Jesus kallade till sig dem och sade: "Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många." (Bibeln 2000)

Notera dock att Herren Jesus fortfarande var Gudomlig fastän Han avstod från att leva i Sin himmelska härlighet:

Mark 2:5-7
När Jesus såg deras tro sade han till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: "Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?" (Bibeln 2000)

Luk 10:17
De sjuttiotvå kom glada tillbaka och sade: "Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn." (Bibeln 2000)

Joh 13:13
Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. (Bibeln 2000)

Notera slutligen att apostel Paulus i Fil 2:9-11 skriver att alla knän ska böja sig i Jesus Namn:

Fil 2:9-11
Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. (Bibeln 2000)

Hur kan apostel Paulus skriva att alla knän ska böja sig för Herren Jesus om han verkligen ville förmedla att Herren Jesus inte är Gud? Speciellt med tanke på att Gamla Testamentet säger att alla knän ska böja sig för Gud:

Jes 45:23
Jag svär vid mig själv, det jag säger är sant, mitt ord står fast: För mig skall alla böja knä, alla skall svära mig trohet. (Bibeln 2000)

Team Sverige,
Kontakta oss