answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Många är kallade för Guds Son. Är Jesus Gud bara för att han kallas för Guds Son?

Det stämmer att den Heliga Bibeln kallar andra än Herren Jesus för Guds son. Israeliterna kallas för Guds söner:

2 Mos 4:22
Då skall du säga till farao: Så säger Herren: Israel är min förstfödde son. (Bibeln 2000)

Hos 11:1
När Israel var ung fick jag honom kär, och från Egypten kallade jag min son. (Bibeln 2000)

Jer 31:9
Gråtande kommer de, men jag tröstar dem och leder dem. På en jämn väg där de inte snavar för jag dem till strömmande vatten. Ty jag är en fader för Israel, Efraim är min förstfödde son. (Bibeln 2000)

David kallas för Guds son:

Ps 2:7
Jag vill berätta vad Herren bestämt. Han sade till mig: Du är min son, jag har fött dig i dag. (Bibeln 2000)

Adam kallas för Guds son:

Luk 3:38
son till Enosh, son till Set, son till Adam, son till Gud. (Bibeln 2000)

Fredsgörare är Guds söner:

Matt 5:9
Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner. (Bibeln 2000)

Till att börja med måste klargöras att uttrycket Guds son/söner har olika betydelser.

Israeliterna kallas för Guds söner då dem skulle representera Herren Gud på jorden framför alla andra folk:

2 Mos 19:3-6
Mose gick upp till Gud, och Herren talade till honom från berget: "Så skall du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk: Ni har sett vad jag gjorde med egypterna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min, och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du skall säga till Israels folk." (Bibeln 2000)

5 Mos 14:2
Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig har Herren utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden. (Bibeln 2000)

Israels Gud skulle rädda, skydda och fostra Sitt folk precis som en Fader gör mot sitt barn:

5 Mos 8:1-5
Hela den lag som jag i dag ger dig skall ni troget följa för att få leva och bli talrika och komma till det land som Herren med ed har lovat era fäder och ta det i besittning. Tänk på hela den väg som Herren, din Gud, har låtit dig vandra under dessa fyrtio år i öknen, för att tukta dig och sätta dig på prov, för att utröna om du är beredd att hålla hans bud eller inte. Han tuktade dig med hunger och lät dig äta manna, något som varken du själv eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan inte lever bara av bröd utan av alla ord som utgår från Herren. På dessa fyrtio år blev dina kläder aldrig utslitna, och dina fötter svullnade inte. Besinna att Herren, din Gud, fostrar dig som en man fostrar sin son. (Bibeln 2000)

Job 5:17
Lycklig den människa som tuktas av Gud. Förkasta inte den Väldiges fostran! (Bibeln 2000)

Jes 63:16
Du är ju vår fader, Abraham vill inte veta av oss, Israel erkänner oss inte. Du, Herre, är vår fader, alltid har du hetat vår befriare. (Bibeln 2000)

Rom 9:4
De är ju israeliterna, som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena. (Bibeln 2000)

Israels kungar kallas för Gud söner för att dem fick i uppgift att döma och styra Guds folk:

1 Krön 29:23
Salomo besteg Herrens
tron som kung efter sin far David. Han hade framgång, och hela Israel lydde honom. (Bibeln 2000)

1 Kung 1:32-35
Då sade kung David: "Kalla hit prästen Sadok, profeten Natan och Benaja, Jojadas son." De kom till honom, och han sade: "Ta mina män med er och låt min son Salomo sitta upp på min mula och följ honom ner till Gichon. Där skall prästen Sadok och profeten Natan smörja honom till kung över Israel, och ni skall stöta i horn och ropa: Leve kung Salomo! Därefter skall ni följa honom tillbaka, och han skall komma hit och sätta sig på min tron. Han skall bli kung i mitt ställe, honom har jag förordnat till furste över Israel och Juda. (Bibeln 2000)

Adam är Guds son för att Gud skapade honom och var hans försörjare. Även vi är skapade av Gud och är därför Guds barn:

Apg 17:26-28
Av en enda människa har han skapat alla folk
. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom, han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom. (Bibeln 2000)

De som håller fred reflekterar Guds attribut och kallas därför för Guds söner:

4 Mos 6:22
Herren talade till Mose: Säg till Aron och hans söner: Med dessa ord skall ni välsigna Israels folk: Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. De skall uttala mitt namn över israeliterna, och jag skall välsigna dem. (Bibeln 2000)

Ps 34:15-16
Sky det onda och gör det goda, sträva efter att hålla fred. Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör deras rop. (Bibeln 2000)

Låt oss nu se i vilken bemärkelse Herren Jesus är Guds Son:

Joh 3:16-18
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son (ton huion ton monogenee), för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn (tou monogenous huiou tou theou).

Enligt Strongs lexikon betyder det grekiska ordet monogenous att man är unik:

G3439 - monogenēs
From G3441 and G1096; only born, that is, sole: - only (begotten, child). Länk

Herren Jesus är Guds unika Son. Låt oss se i vilken bemärkelse Herren Jesus är den unika Sonen.

(1) Herren Jesus återspeglar Guds härlighet och är Guds avbild. Herren Jesus är alltets upphovsman och försörjare. Herren Jesus är jämlik Gud Fadern:

Joh 1:1-3, 10
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till… Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte.

2 Kor 4:4-6
Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus: han är herre, och jag är er tjänare för Jesu skull. Ty Gud, som sade: "Ljus skall lysa ur mörkret", har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus. (Bibeln 2000)

Kol 1:15-19
Han är den osynlige Gudens avbild
, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. (Bibeln 2000)

Heb 1:3
Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden. (Bibeln 2000)

(2) Herren Jesus kallas för Gud:

Joh 20:28
Då svarade Tomas: "Min Herre och min Gud." (Bibeln 2000)

Tit 2:11-13
Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. (Bibeln 2000)

2 Pet 1:1
Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten hos vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi. (Bibeln 2000)

1 Joh 5:20
Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den Sanne. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. (Bibeln 2000)

(3) Herren Jesus har en unik relation med Gud Fadern:

Matt 11:27
Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. (Bibeln 2000)

Joh 1:18
Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss. (Bibeln 2000)

Joh 10:25-30
Jesus svarade: "Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och Fadern är ett." (Bibeln 2000)

Joh 14:8-10
Filippos sade: "Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss." Jesus svarade: "Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar. (Bibeln 2000)

Joh 17:10-11
Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt
, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. (Bibeln 2000)

(4) Herren Jesus är Gud som blev Männsiska:

Jes 40:5
 Herrens härlighet skall uppenbaras
, och alla människor skall se det. Herren har talat.

Joh 1:1-5, 14
I begynnelsen fanns Ordet
, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var GudOch Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. (Bibeln 2000)

Rom 9:4-5
De är ju israeliterna, som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena, de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet, amen. (Bibeln 2000)

1 Tim 3:16
Och erkänt stor är vår religions hemlighet: Han uppenbarades som jordisk varelse,
rättfärdigades som andlig, skådades av änglarna, förkunnades bland hedningarna,
vann tro i världen och togs upp i härligheten. (Bibeln 2000)

(5) Herren Jesus har alltid existerat och kom från Gud Fadern:

Joh 6:33-35
Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen
och ger världen liv." De bad honom då: "Herre, ge oss alltid det brödet." Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. (Bibeln 2000)

Joh 6:41
Judarna förargade sig över att han hade sagt: "Jag är brödet som har kommit ner från himlen" (Bibeln 2000)

Joh 6:51
Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva." (Bibeln 2000)

Joh 6:61-62
Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sade till dem: "Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se Människosonen stiga upp dit där han var förut? (Bibeln 2000)

Joh 8:58
Han svarade: "Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till." (Bibeln 2000)

Joh 16:27-30
ty Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern." Lärjungarna sade: "Nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud." (Bibeln 2000)

Joh 17:5
Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. (Bibeln 2000)

Rom 8:3
Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. (Bibeln 2000)

Gal 4:4
Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen. (Bibeln 2000)

1 Joh 1:1-2
Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende: livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det EVIGA livet, som var hos Fadern och blev synligt för oss. (Bibeln 2000)

(6) Herren Jesus är världens frälsare

Mat 20:28
Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. (Bibeln 2000)

Joh 1:29
Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd. (Bibeln 2000)

Joh 10:28
Jag ger dem evigt liv
, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. (Bibeln 2000)

1 Joh 4:9
Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. (Bibeln 2000)

Herren Jesus är Gud Faderns unika Son i den bemärkelse att Han äger de egenskaper och karaktäristiska som endast Gud kan äga och för att Herren Jesus är Gudomlig och jämlik Fadern. Se även följande text som tydligt visar att titeln Guds Son, när den tillskrivs Herren Jesus, betonar Hans Gudomlighet och jämlikhet med Fadern:

Joh 5:16-23
Nu började judarna förfölja Jesus, eftersom han hade gjort detta på en sabbat. Men han sade till dem: "Min fader verkar ännu i denna stund, och därför verkar också jag." Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var HANS FAR och därmed JÄMSTÄLLDE SIG MED GUD.>Jesus vände sig till dem och sade: "Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. Fadern älskar Sonen och visar honom allt vad han själv gör, och ännu större gärningar skall han visa honom, så att ni kommer att häpna. Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill. Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, för att alla skall ära Sonen LIKSOM de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. (Bibeln 2000)

Värt att nämna är att Koranen förnekar att Herren Jesus är Guds Son. Koranen gör även ett gigantiskt misstag och missrepresenterar den Heliga Bibeln ifråga om vad titeln Guds Son innebär. Enligt Koranen kan inte Herren Jesus vara Guds Son för att Gud inte har en maka:

6:101
Den Som Initierat himmlarna och jorden. Hur skulle Han kunna ha en son när Han aldrig haft en maka? Han skapade allt och Han är fullt medveten om allt. (Khalifa)

Den som författade Koranen var alltså okunnig vad gäller titeln Guds Son och trodde att titeln förutsatte att Gud hade en maka. Detta är absolut inte vad den Heliga Bibeln säger.

Team Sverige,
Kontakta oss