answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Är Jesus skapad enligt Paulus?

Skeptiker åkallar följande vers från apostel Paulus brev och hävdar att han förmedlar att Herren Jesus är skapad och därmed inte Gud:

Kol 1:15
Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, (Bibeln 2000)

Till att börja med skriver aposteln att Herren Jesus är den förstfödde och inte den förstskapade, vilket är en viktig skillnad. Vi bör vidare fråga oss vad aposteln vill förmedla när han skriver att Herren Jesus är den förstfödde. Låt oss börja med att läsa den direkta kontexten till versen:

Kol 1:13-17
Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. (Bibeln 2000)

Denna text är stark och innehåller mycket data som kan sammanfattas enligt följande:

  • Gud Fadern har räddat oss ur mörkret och fört oss in i Herren Jesus Rike, vilket påvisar att Herren Jesus är Gud för att ingen annan än Gud kan äga Riket.
  • Vi har blivit räddade genom Herren Jesus Kristus, vilket påvisar att Herren Jesus är Gud för att endast Gud kan rädda oss från våra synder.
  • Herren Jesus är den osynlige Guds avbild, vilket innebär att Han är Gud.
  • Allt är skapat genom och till Herren Jesus, vilket påvisar att Han är Gud för allt är skapat av och tillhör Gud.
  • Herren Jesus existerade före allting, vilket påvisar att Han är Gud för att endast Gud fanns före allting.

Kontexten visar alltså att termen den förstfödde inte innebär att Herren Jesus är skapad, utan att Herren Jesus är evig, unik och överlägsen hela skapelsen.

Faktum är att termen den förstfödde används på två olika sätt i den Heliga Bibeln. Termen kan användas i bokstavlig mening för att betona det första barnet i en familj. men också för att betona någons suveränitet:

Ps 89:4-5, 20-22, 28
"Jag slöt ett förbund med min utvalde, min tjänare David gav jag min ed: Din ätt skall bestå för evigt, för alla tider befäster jag din tron."… Du talade en gång i en syn, du sade till dina trogna: "Jag kröner en hjälte, jag upphöjer en yngling ur folket. Jag har funnit David, min tjänare, och smort honom med min heliga olja. Min hand skall vara hans fasta stöd, min arm skall ge honom styrka… Han skall vara min FÖRSTFÖDDE, den högste bland jordens kungar. (Bibeln 2000)

Kung David var inte den förstfödde bland sina syskon men ändå kallas han för den förstfödde i den Heliga Bibeln. Detta för att Kung David var unik, upphöjd och den högste bland jordens kungar. Detta demonstrerar att termen den förstfödde inte alls nödvändigtvis betonar att någon är skapad, utan betonar någons suveränitet. Kung David var unik och överlägsen som kung. Herren Jesus är unik och överlägsen för att Han är Gud, Skapare och jämlik Fadern.

Apostel Paulus var övertygad om att Herren Jesus är Gud och inte skapad, vilket framgår tydligt i hans brev:

Rom 9:3-5
Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder. De är ju israeliterna, som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena, de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet, amen. (Bibeln 2000)

Fil 2:5-11
Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära. (Bibeln 2000)

1 Tim 1:15-17
Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare och bland dem är jag den störste. Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den förste, urtypen för dem som skall komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen. (Bibeln 2000)

Tit 2:11-13
Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. (Bibeln 2000)

Team Sverige,
Kontakta oss