answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Hur kan du tro att Jesus dog för att rädda dig?

Alla människor är syndare (Ps 14:3, 143:2; Job 15:14; Pred 7:30; Rom 3:23) vilket innebär att vi gör det som är ont i Guds ögon och lever därför skiljda från Honom (Jes 59:2). Gud gör inte skillnad på människor (5 Mos 10:16-17; Rom 2:11) och vill inte heller att någon ska synda (Hes 33:11).

Den som vidare har syndat har dragit på sig ett dödsstraff (Hes 18:4, 20), vilket med andra ord innebär en evig separation från Gud och den personen kommer inte att ärva Guds eviga rike (Mark 10:26-27, 1 Kor 6:9-10, Upp 22:15).

Den enda vägen till att få evig liv i Guds rike är genom Hans nåd. Denna nåd kommer genom Herren Jesus (Joh 3:16, 10:28, 1 Joh 4:9) som är syndfri (1 Joh 3:5, Joh 8:46) för att Han är Gud i köttet (Joh 1:1, 1:14, Kol 2:9, 1 Tim 3:16). Han gav Sitt perfekta liv för att rädda oss (Luk 1:31, Matt 1:21, 20:28) och hos ingen annan finns räddningen (Apg 4:12).

Räddningen ägde rum på korset (1 Pet 2:24) genom att Gud Fadern lät Hans vrede, för våra synders skull, drabba Herren Jesus Kristus (Jes 53, Joh 3:36). På så sätt straffar Gud synderna samtidigt som Han friköper människosläktet.

Nu är människosläktets synder sonat genom Herren Jesus dyrbara död. Vägen är till Gud är öppen. Det som krävs är att du genom att använda din fria vilja väljer att leva med Gud genom att bekänna dina synder och tro att Herren Jesus dog för dig och gav dig evigt liv.

Kristendomen bygger alltså på att Herren Jesus Kristus som är Gud i Köttet offrade Sitt perfekta liv på korset för att på så sätt friköpa alla syndare från straffet för deras synder och ge oss tillträde till eviga livet.

Mark 10:45
Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. (Bibeln 2000)

Mark 20:28
Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. (Bibeln 2000)

Matt 26:28
Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. (Bibeln 2000)

Joh 10:17-18
Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. (Bibeln 2000)

Rom 3:20-28
Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om - en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade, under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet: att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det, gärningarnas? Nej, trons lag. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. (Bibeln 2000)

Den som bekänner och tror på detta kommer att få en gåva, nämligen den Heliga Anden:

Apg 2:38 
Petrus svarade: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den Heliga Anden som gåva. (Bibeln 2000)

Den Heliga Anden kommer att göra dig till en ny människa med nya egenskaper som kommer från Gud:

Gal 5:22-23
Men Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning… (Bibeln 2000)

Därför läser vi:

2 Kor 5:17
Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. (Bibeln 2000)

Notera även att Herren Jesus Själv valde att dö för oss. Han blev inte tvingad utan gjorde det av fri vilja:

Joh 10:17-18
Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. (Bibeln 2000)

Muslimer brukar ha problem med detta koncept och frågar hur Gud kan låta en person dö för någon annan. Dem visar vidare följande verser från Koranen som säger att en person inte kommer att bära någon annans börda, med andra ord kan ingen rädda någon annan:

6:164
Säg: "Skulle jag söka en annan Herre än Gud, Han som är Herre över allt som är?" Det [onda] som en människa har gjort skall läggas henne ensam till last; och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda. Ni skall en Dag vända tillbaka till er Herre, och Han skall upplysa er om allt det som ni var oense om. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

17:15
Den som låter sig vägledas, vägleds till nytta för sig själv; och den som går vilse, går bara vilse till skada för sig själv. Och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda. Vi straffar inte [ett folk] förrän Vi sänt Vårt sändebud [till dem]. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

35:18
PÅ INGEN bärare av bördor skall läggas en annans börda
; och om den som bär en tung börda ropar på hjälp att bära den, skall ingen del av [denna börda] lyftas från hans [rygg], även om den [han ropar till] är en av hans närmaste. Du kan inte varna andra än dem som fruktar sin Herre trots att de inte kan se eller förnimma Honom, och som förrättar bönen. Och den som vill rena sin [själ] är den ende som har gott av det. Gud är färdens mål. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

39:7
Om ni förnekar [Gud skall ni veta att] Gud inte behöver er [tro]. Han ser inte otro och otacksamhet hos Sina tjänare med tillfredsställelse [- det är ett ont -] men visar ni tacksamhet är Han tillfredsställd för er skull. Och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda. En gång skall ni återvända till er Herre och Han skall låta er förstå vad era handlingar [var värda]. Gud vet vad som rör sig i människans innersta. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Men enligt följande verser från Koranen kan en person bära någon annans börda:

16:25
Därför skall de på Uppståndelsens dag bära hela bördan av sin egen skuld och [därtill] en del av den börda de okunniga [bär] som de hade vilselett - det är sannerligen en tung börda som de måste bära! (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

29:12-13
Och förnekarna av sanningen säger till de troende: "Följ vår väg så skall vi ta på oss era synder!" Men de kan inte ta på sig [dessa troendes] synder - vad de säger är ren lögn! De skall sannerligen få bära sina egna bördor och [andra] bördor i tillägg till sina egna; och på Uppståndelsens dag skall de helt visst få stå till svars för de [lögner] som de diktade upp. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Se även följande historia från Koranen som handlar om när Abraham blir befalld att offra sin son. Historien kommer ursprungligen från första Moseboken kapitel 22. I Koranen läses den på följande sätt:

37:99-109
Och [Abraham] sade: "Jag skall [lämna er och] gå dit min Herre vill leda mig." [Och han bad:] "Herre! Ge mig en [son, en] av de rättfärdiga!" - Och Vi gav honom det glada budskapet om en son med ett milt och fogligt sinnelag. Och då [sonen] hade blivit gammal nog att [arbeta tillsammans med fadern och] delta i hans strävanden, sade [denne]: "Min käre son! Jag har sett i drömmen att jag offrar dig [åt Gud]. Vad anser du [om detta]?" [Ismael] svarade: "Fader, gör som du blir befalld! Om Gud vill, skall du se att jag är tålig och uthärdar [allt]. Men så fort de båda hade visat att de underkastade sig Guds vilja och [Abraham] hade lagt [sonen] med tinningen mot marken, ropade Vi till honom: "Abraham [hejda din hand]! Du har redan utfört den befallning som du fick i drömmen!" Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta; detta var klart och tydligt en prövning. Som lösen för [sonen] tog Vi emot ett präktigt offerdjur; och Vi lät hans minne bevaras av senare släkten [som ber:] "Fred och välsignelse över Abraham!" (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Först och främst så nämns inte namnet Ismael i den arabiska texten, utan det är ett tillägg av Mohammad Knut Bernström. Vidare säger inte den arabiska texten, eller rättare sagt vers 107, att det var ett djuroffer som löste Abrahams son:

37:107
Som lösen för [sonen] tog Vi emot ett präktigt offerdjur. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Utan den arabiska texten läses på följande sätt:

                                                                                                         وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

En mer tillförlitlig översättning skulle bli:

Och vi löste honom med ett utmärkt offer. (vår översättning)

Se hur följande muslimer översätter versen på engelska:

Then We ransomed him with a tremendous victim. (Pickthall)

And We ransomed him with a momentous sacrifice. (Yusuf Ali)

And WE ransomed him with a mighty sacrifice.  (Sher Ali)

Koranen berättar alltså att Gud räddar Abrahams son genom ett magnifikt offer. Om muslimer har problem med att Herren Jesus Kristus dog för oss borde dem inte ha problem med att Koranen säger att ett utmärkt offer dog istället för Abrahams son?

Vidare undrar vi vem som är denna magnifika lösen? Koranen säger inte vad det var för lösen. När vi går tillbaka till den Heliga Bibeln läser vi följande:

1 Mos 22:13
När Abraham såg upp fick han se en bagge, som hade fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer i stället för sin son. (Bibeln 2000)

Jämför detta med följande:

Joh 8:56
Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig. (Bibeln 2000)

I en konversation med judarna säger Herren Jesus att Abraham såg Herren Jesus dag och gladde sig. Baggen i 1 Mos 22:13 är alltså en typologi och en profetia om Herren Jesus Kristus korsfästelse.

Låt oss gå vidare. Läs följande verser från Koranen som handlar om Adam och Evas syndafall:

2:35-37
Vi sa, "O Adam, lev med din fru i Paradiset och ät rikligt därav som ni behagar, men närma er inte detta träd, så att ni inte syndar." Men djävulen lurade dem, och orsakade deras vräkning därifrån. Vi sa, "Gå ner som fiender till varandra. På Jorden ska er hemvist och ert uppehälle vara för en tid." Sedan fick Adam ORD FRÅN SIN HERRE, MED VILKA HAN RÄDDADE HONOM. Han är Räddaren, Barmhärtigast. (Khalifa)

Med vilka ord blev Adam räddad egentligen? Qadi 'Iyad Ibn Musa al-Yahsubi (död 1149 e.kr.) i sitt kända verk Ash-Shifa ger oss svaret:

"Abu Muhammad al-Makki, Abu'l-Layth as-Samarqandi och andra berättade att när Adam gjorde uppror, sa han, "O Allah, förlåt mig mina fel för Mohammads skull!" Allah sa till honom: "Hur vet du vem Mohammad är?" Han sa, "Jag såg skrivet på varje ställe i trädgården, 'Det finns ingen gud utom Allah, Mohammad är Allahs budbärare' Så jag visste att han var den mest ärade skapelsen i dina ögon." Så Allah vände sig till honom och förlät honom. Det sägs att detta är tolkningen av Allahs ord, "Adam lärde sig några ord från sin Herre" (2: 37)

En annan variant säger att Adam sa: "När du skapade mig, lyfte jag min blick till din tron och såg att det stod skrivet på den: 'Det finns ingen gud utom Allah, Muhammad är Allah budbärare,' så jag visste att det inte kan finnas någon som äger större aktning av dig än den vars namn du placerat bredvid ditt eget namn." Allah sade till honom, "Jag svär vid min makt och majestät, han är den sista av profeterna bland dina ättlingar. Om det inte hade varit för honom skulle jag inte ha skapat dig." Det sägs att Adam fick kunya, Abu Muhammad. Vissa säger att det var Abu'l-Bashar (far till mänskligheten)." [vår översättning] (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi 'Iyad, Trans. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.89)

Allah räddade Adam tack vare Mohammad! Hur kan Mohammad vara Adams räddning? Notera även att texten säger att Allah inte skulle ha skapat mänskligheten om inte det vore för Mohammad! Faktum är att Mohammad kommer att rädda alla muslimer som tror på honom, vilket vi kommer att påvisa. Detta betyder med andra ord att Mohammad är gud och frälsare i Islam.    

Enligt följande hadith har Mohammad befogenhet att rädda folk från helvetet fastän Allah redan har dömt dem ditt. Dessa människor kommer att kallas för al-jahanamiyouna (de från helvetet):

2609. Sayyidina Imran ibn Husayun berättade: Profeten sa: "En del människor i min nation kommer att komma ut ur helvetet genom min förbön. De kommer att kallas jahannamis (de från helvetet)." [vår översättning] (Jami’ Tirmidhi, vol.2, Chapters on Description of Hell, sid.123)

Imam al-Qurtobi är en högt aktad auktoritet i Islam som bland annat har skrivit en kommentarlitteratur till Koranen på 20 volymer samt en hel del böcker som cirkulerar i händerna bland dagens muslimer. I sin bok – Paradise and Hellfire – nämner han Mohammads frälsningsbefogenheter. Dessa data har Imam al-Qurtobi samlat från Qadi 'Iyads bok Ash-Shifa vilken vi citerat ur ovan. Imam al-Qurtobi kom fram till följande slutsats: 

"Al-Qadi Eyyadah sa: Vår profets förböner, frid och välsignelse vare över honom, på domedagen kommer att vara av fem typer.

Den första är den allmänna förbönen.

Den andra är att tillåta vissa personer in i paradis utan dom.

Den tredje är förbön för vissa personer eller anhängare som förtjänade helvetet på grund av deras synder. Dessa människor kommer att träda in i paradiset på grund av vår profets förbön...

Den fjärde typen är förbön för vissa syndare som redan har kommit in i helvetet. Dessa kommer att komma ut ur elden (helvetet) tack vare vår profet Mohammads förbön och andra profeters, änglars och troendes förbön...

Den femte är förbön för att höja personer (högre upp) i paradiset..." [vår översättning] (Imam Al-Qurtobi, Paradise and Hellfire, Trans: Reda Bedeir [Phd, Azhar Univ.] Publ: Dar Al-Manarah, sid.83-85)

Men notera att Mohammad själv var en syndare:

48:1-2 (se även 9:43; 40:55; 47:19)
VI HAR öppnat vägen för dig [Muhammad] till en klar seger. Gud vill förlåta dig de synder som du har begått och dem som du kan komma att begå, och skänka dig Sin välsignelse i fullt mått och leda dig på en rak väg. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Enligt följande hadith var Mohammad en stor syndar som brukade be sin gud om förlåtelse 70 gånger varje dag:

Sahih Bukhari
Volume 8, Book 75, Number 319
Berättad av Abu Huraira: Jag hörde Allahs apostel säga: "Vid Allah! Jag ber om förlåtelse från Allah och vänder till honom i ånger mer än sjuttio gånger om dagen." [vår översättning]

Hur kan Mohammad frälsa folk när han själv behöver en frälsare?

Det finns mer. Enligt följande ahadith kommer kristna och judar att kastas i helvetet som lösen för muslimer! Kristna och judar är alltså muslimers frälsare:

Kapitel 8: KASTA ICKE-TROENDE I HELVETET ISTÄLLET FÖR TROENDE SOM GUDOMLIG NÅD OCH BARMHÄRTIGHET

Sahih Muslim
Book 037, Number 6665
Abu Musa rapporterade att Allahs budbärare (må frid vara över honom) sa: På uppståndelsens dag kommer Allah att dela ut till varje Muslim en Jude eller en Kristen och säga: Detta är din räddning från helvetet. [vår översättning]

Sahih Muslim
Book 037, Number 6666
Abu Burda rapporterade under sin faders auktoritet att Allahs apostel (må frid vara över honom) sa: Ingen Muslim kommer att dö utan att Allah kommer att ersätta i hans ställe en Jude eller en Kristen i helvetet… [vår översättning]

Sahih Muslim
Book 037, Number 6668
Abu Burda rapporterade att Allahs budbärare (må frid vara över honom) sa: Det kommer att komma folk bland Muslimerna på domedagen med synder lika tunga som berg, och Allah kommer att förlåta de och han kommer att låta Judar och Kristna ta deras platser… [vår översättning]

Om muslimer har problem med att Herren Jesus vår Gud dör för oss i syfte att frälsa oss, då borde dem verkligen ha enorma problem med Islam!

Team Sverige,
Kontakta oss