answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Varför säger Jesus att han har kommit med svärd till jorden för att orsaka splittring bland familjer?

Skeptiker citerar följande text från Nya Testamentet för att argumentera för sin sak:

Matt 10:34-36
Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk skall bli hans fiender. (Bibeln 2000)

Skeptikern använder ovannämnda text för att hävda att Herren Jesus (1) inte kommit med fred utan med svärd och för att (2) splittra familjer. Men är detta verkligen vad Herren Jesus menade?

Låt oss läsa texten som skeptikern åkallar i kontext för att se vad Herren Jesus faktiskt menade. Kapitlet säger inledningsvis att Herren Jesus sänder ut sina 12 lärjungar för att predika för Israels folk:

Matt 10:5-15
Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren i Israels folk. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva. Skaffa inte guld eller silver eller koppar att ha i bältet, ingen påse för färden, inte mer än en enda skjorta, inga sandaler och ingen stav. Ty arbetaren är värd sin mat. I varje stad eller by ni kommer till skall ni ta reda på vem som är värdig där och stanna hos honom tills ni skall vidare. STIG IN I HUSET MED EN FRIDSHÄLSNING, och om huset är värdigt skall det få den frid ni önskar det. Men om det inte är värdigt skall den friden vända tillbaka till er. Om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, SÅ LÄMNA DET HUSET eller den staden och skaka bort dess damm från era fötter. Sannerligen, det skall bli lindrigare på domens dag för Sodoms och Gomorras land än för en sådan stad. (Bibeln 2000)

Notera att Herren Jesus säger att lärjungarna ska stiga in i med en fridshälsning och om husfolket inte vill lyssna så ska lärjungarna lämna det huset. Herren Jesus fortsätter:

Matt 10:16-23
Jag skickar er som FÅR in bland vargar. Var därför kloka som ormar och OSKYLDIGA som duvor. AKTA ER för människorna. De skall UTLÄMNA ER åt domstolar, och de skall PISKA ER i sina synagogor
. Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni skall säga att läggas i er mun, och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. BORDER SKALL SKICKA BRODER I DÖDEN, OCH EN FAR SITT BARN. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. Om man förföljer er i den ena staden, SÅ FLY TILL NÄSTA. Sannerligen, ni hinner inte till alla städer i Israel förrän Människosonen kommer. (Bibeln 2000)

Historiskt sätt var Herren Jesus första lärjungar av judisk härkomst. Men inte alla judar tog emot Herren Jesus som Messias. Somliga judar trodde nämligen inte att Han var den utlovade Messias som skulle frälsa även det judiska folket. Därför uppstod det splittring i somliga judiska familjer. Herren Jesus beskrev alltså för sina judiska lärjungar vilka problem och svårigheter dem skulle komma att möta när de predikade om att Han är den utlovade Messias. Lärjungarna skulle utlämnas åt domstolar, bli pryglade och hatade för Hans Namns skull. Deras familjer skulle ta avstånd från dem, förtrycka och som värst döda dem. Sorligt nog var detta precis vad som hände med Herren Jesus första judiska lärjungar. Om vi läser tidig Kyrkohistoria kommer vi i underfund med att Herren Jesus lärjungar led martyrdöd. Faktum är att hela den tidiga Kristna Kyrkan led av allvarligt förtyck fram till Kejsaren Konstantin konverterade till Kristendomen på 300-talet. Även idag lider Kristna världen över av förtyck.

Redan i Apostlagärningarna läser vi om den första Kristna martyren, nämligen Stefanos som stenades för att han predikade och bekände Herren Jesus:

Apg 7:54-60
När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: "Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida." Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: "Herre Jesus, ta emot min ande." Han föll på knä och ropade högt: "Herre, ställ dem inte till svars för denna synd." Med de orden dog han. (Bibeln 2000)

Fastän Stefanos blev stenad för sin tro bad han Herren att förlåta dem!

Hittills har vi förstått att Matteus kapitel 10 handlar om att Herren Jesus förbereder sina lärjungar för kommande lidanden. Herren Jesus fortsätter med att säga följande:

Matt 10:24-29
Lärjungen är inte förmer än sin lärare och tjänaren inte förmer än sin herre. Lärjungen skall vara nöjd om han får det som sin lärare och tjänaren om han får det som sin herre. Om man har kallat husets herre för Beelsebul, kan då hans husfolk vänta sig något bättre? Var alltså inte rädda för dem. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt. Vad jag säger er i mörkret, det skall ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det skall ni ropa ut från taken. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. (Bibeln 2000)

Herren Jesus uppmuntrar lärjungarna att inte vara rädda för kommande lidanden och hån. Han påminner dem om hur Han själv blivit behandlad illa av somliga då Han kallades för Beelsebul, vilket är namnet på en demon, när Han botande en besatt och stum man (Matt 9:32-38). Herren Jesus fortsätter att uppmuntrar lärjungarna: 

Matt 10:29-33
Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda: ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen. (Bibeln 2000)

Herren Jesus säger till lärjungarna att inte överge Hans lära och evangelium när de utsätts för lidanden, utan hålla ut och på så sätt manifestera sann tro. Den som förnekar Herren Jesus kommer att bli förnekad och den som bekänner Herren Jesus kommer att bli bekänd.

Nu kommer vi till skeptikerns text:

Matt 10:34-36
Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk skall bli hans fiender. (Bibeln 2000)

Med hänsyn till kontexten kan vi tydligt se att Herren Jesus inte menar att Han själv har kommit med svärd för att mörda människor och splittra familjer. Inte heller beordrar Herren Jesus sina lärjungar att mörda människor och bryta upp med sina familjer, utan Herren Jesus menar att Hans ankomst och evangelium kommer att orsaka att lärjungarna lider, förtrycks, överges av sina familjer och mördas!

Den Messianska juden, Dr. Michael Brown, som sedan år 1971 accepterat Herren Jesus som Messias skriver följande om de ovannämnda verserna:

"Ingen ärlig person som läser dessa ord skulle kunna ifrågasätta för ett ögonblick vad Yeshua [Jesus] sa: Hans tjänare skulle inte vara de som tar upp svärdet. Snarare, svärdet skulle tas upp mot dem i form av förföljelse, familjesplittring, fängsling och död. En annan tolkning av Messias undervisning här är helt enkelt omöjligt." [vår översättning] (Dr. Michael Brown, ANSWERING JEWISH OBJECTION to JESUS – Volume One – General and Historical Objections, sid.119)

Se slutligen följande texter och dra din egen slutsats om Herren Jesus lära är fredlig eller inte:

Matt 5:1-12
När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade: "Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid." (Bibeln 2000)

Matt 5:43-48
Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. (Bibeln 2000)

Matt 19:16-19
Då kom en man fram till honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?" Jesus sade: "Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet, så håll budorden." - "Vilka?" frågade han, och Jesus svarade: "Dessa: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Visa aktning för din far och din mor och Du skall älska din nästa som dig själv." (Bibeln 2000)

Matt 22:34-40
När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa samlades de, och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: "Mästare, vilket är det största budet i lagen?" Han svarade honom: "Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna." (Bibeln 2000)

Följande islamistiska data visar att Muhammed splittrade familjer och hetsade sina följare att döda deras familjer:

58:22
Du kan inte finna [sådana] människor som tror på Gud och den Yttersta dagen och som [samtidigt] söker vänskap med dem som trotsar Gud och Hans Sändebud - inte ens om det gäller deras egen fader eller son eller broder eller [andra] som står dem nära. Det är i deras hjärtan som Han har skrivit in tron och de som Han har stärkt med Sin ande, och dem skall Han föra till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Gud är nöjd med dem och de är nöjda [där de njuter] Hans [gåvor]. De är Guds trogna och Guds trogna skall det sannerligen gå väl i händer! (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Här följer Ibn Kathirs utläggning på ovannämnda vers:

De troende blir inte vänner med de icke-troende

Allah den upphöjde,

(Ni kommer inte att kunna hitta några människor som tror på Allah och den sista dagen, som är vänner med dem som är emot Allah och hans budbärare, fastän de vore deras fäder eller deras söner eller deras bröder eller deras släkt.) vilket betyder, bli inte vänner med de som förnekar, även om de är era närmaste släktingar

… Det sades också att versen,

(fastän de var deras fäder), uppenbarades gällande Abu Ubaydah, när han dödade sin FAR i slaget vid Badr, medan versen,

(eller deras söner) uppenbarades gällande Abu Bakr As-Siddiq när han hade avsikt att döda sin (icke-troende) SON, Abdur-Rahman, (vid Badr), medan versen,

(eller deras bröder) uppenbarades gällande Musab bin Umayr, som dödade sin BROR, Ubayd bin Umayr, vid Badr, och den Ayah,

(eller deras släkt) uppenbarades gällande Umar, som dödade en i sin SLÄKT vid Badr, men denna vers kom också för Hamzah, Ali och Ubaydah bin Al-Harith. De dödade sina nära släktingar Utbah, Shaybah och Al-Walid bin Utbah den dagen. Allah vet bäst.

Ett liknande fall är när Allahs budbärare rådfrågade sina kompanjoner om vad man skulle göra med dem som fångats vid Badr. Abu Bakr As-Siddiq tyckte att de skulle acceptera en lösensumma för fångarna så att muslimerna kunde använda pengarna för att bli starkare. Han nämnde att fångarna var kusiner och släktingar, och att de kanske skulle bli muslimer vid ett senare tillfälle, med Allahs hjälp. Umar sa, "Men jag har en annan åsikt, O Allahs budbärare! Låt mig få döda min släkting, och låt Ali döda Aqil (Alis bror). Låt oss göra det känt för Allah att vi inte har NÅGON SOM HELST BARMHÄRTIGHET I VÅRA HJÄRTAN FÖR IDOLDYRKARNA."… [vår översättning]

Islam skapade inte bara en barriär mellan muslimer och icke-muslimer, utan skapade även ett extremt hat bland muslimer till den grad att de dödade och sökte döda deras familjemedlemmar som inte var muslimer. Ibn Sa'd som är en av de tidigaste islamistiska biografiskrivarna rapporterar följande i sitt verk:

"Sedan (inträffade) sariyyah av al-Dahhak Ibn Sufyan al-Kilabi mot Banu Kilab under Rabi månaden al-Awal av det nionde året, efter hijrah av Allahs apostel, må Allah välsigna honom.

Dem (berättarna) sa: Allahs apostel skickade en styrka under al-Dahhak Ibn Sufyan Ibn Awf Ibn Abu Bakr al-Kilabi, mot al-Qurara. Al-Asyad Ibn Salamah Ibn Qart var med honom. De möttes vid al-Zujj, Zujj av Lawah och erbjöd dem att acceptara Islam. Dem vägrade, så dem attackerade och tvingade dem att fly. Sedan mötte al-Asyad sin far Salamah som var på sin egen häst, i en damm vid al-Zujj. Han erbjöd sin far att acceptera Islam för att få skydd. Han (fadern) skymfade honom och hans trosbekännelse. Konsekvensen blev att al-Asyad högg sin faders häst. När hästen föll på sina hovar, lutade Salamah sig på sitt spjut som var i vattnet, och al-Asyad höll honom (fadern) tills en av dom kom och dödade honom. Hans son dödade honom inte." [vår översättning] (Ibn Sa'd, Al-Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, vol.2, sid.201)

Muslimen al-Asyad möter sin far som var hedning. Al-Asyad erbjuder fadern att acceptera Islam men fadern vill inte och hånar Islam. Al-Asyad hugger hästen som hans fader sitter på, vilket leder till att hästen faller och likaså fadern. Al-Asyad håller tag i fadern medan en annan muslim dödar honom. Islam förbjuder inte bara muslimer att ta sina icke-muslimska familjemedlemmar till vänner, utan uppmanar även muslimer att döda dem.

Se även följande koraniska vers och dess utläggning av Ibn Kathir:

9:23
TROENDE! Tag inte era fäder och era bröder till bundsförvanter om de sätter förnekelse högre än tro; de bland er som sluter sig till dem begår orätt [mot sig själva]. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Förbud mot att ta hedningarna som bundsförvanter, även släktingar

Allah beordrar att man ska undvika hedningar, även om de är ens förälder eller barn, och förbjuder att ta de som bundsförvanter om de väljer otro istället för tro…

… Al-Hafiz Al-Bayhaqi nedteckanade att 'Abdullah bin Shawdhab sade, "Abu 'Ubaydah bin al-Jarrah fader prisade avgudarna upprepande gånger under dagen i Badr, och Abu 'Ubaydah undvek honom ständigt. När al-Jarrah fortsatte, gick hans son Abu 'Ubaydah mot honom och DÖDADE honom… [vår översättning]

Muhammeds anhängare Abu Ubaydah dödade sin far för att han prisade sina gudar!

Slutligen avslöjar de så kallade autentiska traditionerna att Muhammed har sagt att han har kommit med svärd för att döda hedningar som inte tror på honom. Denna tradition citera av Ibn Kathirs i hans utläggning på följande koraniska vers:

57:25
Vi sände Våra profeter med klara bevis [om sanningen] och med dem sände Vi Skriften och en Våg för att [hjälpa] människorna att handla rättvist. Och järnet, som har fruktansvärd styrka och som är människan till nytta, har Vi satt i era [händer]. Låt därför dem ge sig till känna som vill stödja och försvara Guds och Hans Sändebuds sak, fastän [Gud] inte kan ses eller förnimmas. All styrka och all makt ligger hos Gud! (Mohammad Knut Bernström)

Här följer utläggningen som nämner traditionen:

Fördelarna med Järn

… Imam Ahmad och Abu Dawud nedtecknade att Abdullah bin Umar sa att Allahs sändebud sa,

(Jag har sänts med SVÄRDET strax före timmen så att Allah ska dyrkas ensam utan några associationer. Min provision placerades under skuggan av mitt spjut och dem som trotsar min order var utskämda och förnedrad, och han som imiterar ett folk är en av dem.)… [vår översättning]

Notera att Muhammed inte bara säger att han har kommit med svärdet för att se till att endast den islamistiske guden dyrkas, utan även att de som trotsar honom ska hånas och nedvärderas.

Team Sverige,
Kontakta oss