answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Varför säger Jesus att man ska döda den som inte tror på honom?

Muslimer citerar följande vers från Nya Testamentet för att hävda att Herren Jesus lärde ut att kristna ska mörda de människor som inte vill tro på Honom:

Luk 19:27
Men dessa mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig, för hit dem och hugg ner dem inför mina ögon. (Bibeln 2000)

Om vi läser versen i sin kontext kommer vi i underfund med att Herren Jesus talar i en liknelse om vad som kommer att ske på domedagen. På domedagen kommer Herren Jesus att samla folk och döma var och en efter vad personen har åstadkommit under sitt liv. Alla kommer att få den domen som denne har förtjänat. Detta demonstrerar tydligt att Herren Jesus yttrande i vers 27 inte handlar om att dagens kristna ska mörda icke-kristna, utan om domedagen i form av en liknelse. Muslimen ignorerar medvetet versens kontext i syfte att kunna argumentera för sin sak. Ingen klok människa skulle argumentera att Herren Jesus i Luk 19:27 uppmanar kristna att döda människor som vägrar bli kristna om man tar hänsyn till kontexten. Låt oss därför läsa och analysera Luk 19:27 i sin kontext för att visa att Herren Jesus pratar om domedagen i form av en liknelse. Liknelsen börjar från vers 11. Här följer första versen:

Luk 19:11
När de hörde detta, berättade Jesus ännu en LIKNELSE, eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds rike genast skulle träda fram på ett synligt sätt. (Bibeln 2000)

Ovannämnda vers säger att Herren Jesus skulle berätta ännu en till liknelse, detta på grund av två skäl. Det ena skälet var för att Han var nära och på väg in i Jerusalem där Han skulle lida och korsfästas eller med andra ord bli förkastad av somliga. Det andra skälet var för att Han precis hade berättat en liknelse för en familj som missförstod den:

Luk 19:1-10
Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: "Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem."  Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: "Han har tagit in hos en syndare." Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: "Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt." Jesus sade till honom: "I dag har räddningen nått detta hus han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det." (Bibeln 2000)

Sackarios var en tullindrivare som hade behandlat folk orättvist vad gäller indrivningen. Han söker upp Herren Jesus som säger att Han ska gästa Sackarios hem. Sackarios fylldes med glädje att han ville ändra på sitt orättfärdiga handlande. Herren Jesus sa då att räddningen nu hade nått Sackarios. Sackarios missuppfattade Herren Jesus och trodde att Han pratade om att domedagen nu hade kommit.

Just för att (1) Sackarios hade missförstått Herren Jesus och med tanke på att (2) Herren Jesus skulle bli förkastad av somliga i samband med sitt intåg i Jerusalem, beslutar Han att berätta ännu en liknelse:

Luk 19:11-25
När de hörde detta,
berättade Jesus ännu en LINKELSE, eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds rike genast skulle träda fram på ett synligt sätt. Han sade: En man av förnäm släkt for till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sedan komma tillbaka. Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sade till dem: Gör affärer med dessa tills JAG KOMMER TILLBAKA. Men hans landsmän hatade honom, och när han hade farit skickade de sändebud som skulle säga: Vi vill inte ha honom till kung över oss. Men han fick sin kungavärdighet, och NÄR HAN KOM TILLBAKA lät han kalla till sig tjänarna som hade fått pengarna. Han ville veta vad var och en hade förtjänat. Den förste kom och sade: Herre, ditt pund har gett tio pund till. Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i det minsta skall du härska över tio städer. Den andre kom och sade: Ditt pund har gett fem pund till. Kungen sade till honom: Du skall härska över fem städer. Därefter kom en annan tjänare och sade: Herre, se här är ditt pund. Jag har haft det förvarat i en duk av fruktan för dig, eftersom du är en sträng man som tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Hans herre sade till honom: Efter dina egna ord skall JAG DÖMA DIG, du onde tjänare! Du visste att jag är en sträng man, som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför satte du inte in mina pengar i en bank, så att jag kunde få ut dem med ränta när jag kom tillbaka? Och till dem som stod bredvid sade han: Ta ifrån honom hans pund och ge det åt den som har tio pund. De sade: Herre, han har redan tio pund. (Bibeln 2000)

Mannen som for bort för att sedan komma tillbaka är Herren Jesus. Han skulle lida, korsfästas, dödas och uppstå för att sedan gå till Fadern och slutligen komma tillbaka på domedagen. Innan Han skulle ge sig av kallade Han till sig tjänare och beordrade de att förvalta pund som Han gett dem. Dessa pund representerar det evangelium som Herren Jesus kom med, nämligen att Han är världens frälsare. Vissa av dessa tjänare ville inte acceptera Herren Jesus och därmed inte heller bry sig om att förvalta Hans evangelium. När Herren Jesus kom tillbaka på domedagen lät Han kalla på de tjänare som Han gett i uppdrag att tjäna Honom. De två första tjänarna hade tjänat Herren Jesus och fick sin lön. En tredje tjänare hade varken brytt sig om att evangelisera eller tro på evangeliet. Denna typ av tjänare är han som varken vill veta av Herren Jesus eller Hans lära. Liknelsen fortsätter:

Luk 19:26-27
Ja, jag säger er: Var och en som har skall få, men den som inget har, från honom skall tas också det han har. Men dessa mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig, för hit dem och hugg ner dem INFÖR MINA ÖGON. (Bibeln 2000)

Herren Jesus säger slutligen att Han på domedagen kommer att döma mänskligheten. De som gjort ont ska få sitt straff och betala för sina onda handlingar. Nedhugget betyder vidare inte att varje ond människa ska bli nedhuggen med ett stickvapen framför Herren Jesus, utan nedhugget är en metafor för det eviga straffet på domedagen, nämligen evig andlig separation från Gud. Denna andliga separation beskrivs på följande sätt i Skiften:

1 Kor 6:9-11
Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike?
Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande. (Bibeln 2000)

Upp 21:1-8
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta." Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna." Han sade också till mig: "Det har skett. Jag är A och O, Begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. DETTA ÄR DEN ANDRA DÖDEN." (Bibeln 2000)

Nedhugget i Luk 19:27 är därför en evig separation från Gud och som även kallas för den andra döden. En liknande liknelse, dock inte identisk, finns hos Matteus. Budskapet är det samma och det framgår tydligt att det handlar om domedagen:

Matt 25:13-33
Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme HAN KOMMER
. Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent - var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig i väg. Den som hade fått fem talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter KOM TJÄNARNAS HERRE och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och lämnade fram fem talenter till och sade: Herre, fem talenter överlämnade du åt mig. Nu har jag tjänat fem till. Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje! Så kom den som hade fått två talenter fram och sade: Herre, två talenter överlämnade du åt mig. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje! Också den som hade fått en talent kom fram. Han sade: Herre, jag vet att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du onde och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då borde du ha satt in mina pengar i en bank, så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har tio talenter. Ty var och en som har skall få, och det i överflöd, men den som inget har, från honom skall tas också det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där skall man gråta och skära tänder. När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och ALLA FOLK skall samlas INFÖR HONOM, och han skall SKILJA dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. (Bibeln 2000)

Detta påvisar att de ovannämnda liknelserna inte alls beordrar dagens kristna att mörda de som inte vill ta emot eller tjäna Herren Jesus Kristus, utan en liknelse om det eviga straffet som väntar de som valt ondskans väg.  

Muhammed däremot sa att han har kommit för att kriga och döda alla världens människor tills de accepterar honom:

Sahih Muslim
Bok 1, Nummer 30
Det har rapporterats under Abu Hurairas auktoritet att Allahs Budbärare sade: Jag har blivit beordrat att kriga mot folk så länge de inte bekänner att det inte finns någon gud utom Allah, och han som bekänner det garanteras värn av sin egendom och sitt liv för min räkning utom de rättsfrågor som fastställts av Allah. [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 1, Bok 8, Nummer 387
Berättad av Anas bin Malik: Allahs Apostel sade, "Jag har beordrats att bekämpa människor tills de säger: 'Ingen har rätt att bli dyrkade utom Allah.' Och om de säger så, ber liksom våra böner, iakttar vår böneriktning och slakar som vi slaktar, då är deras blod och egendom helig för oss och vi kommer inte att störa de utom i lagliga termer och deras räkning kommer att vara med Allah." Berättad av Maimun ibn Siyah att han frågade Anas bin Malik, "O Abu Hamza! Det som gör en persons liv och egendom heligt?" Han svarade, "Den som säger, 'Ingen har rätt att bli dyrkad utom Allah', iakttar vår böneriktning under bön, ber som vi och äter våra slaktade djur, då är han en muslim, och har samma rättigheter och skyldigheter som andra muslimer har." [vår översättning]

Muhammed sa vidare att den som konverterar från Islam ska dödas:

Sahih Bukhari
Volym 4, Bok 52, Nummer 260
Berättad av Ikrima: Ali brände en del människor och dessa nyheter nådde Ibn 'Abbas, som sade, "Hade jag varit i hans ställe skulle jag inte ha bränt de, som profeten sade, 'Straffa inte (någon) med Allahs bestraffning.' Utan tvekan, jag skulle ha dödat de, profeten sade: 'Om någon (muslim) lämnar sin religion, döda honom.'" [vår översättning]

Detta är anledningen till varför vi säger att Muhammed är en terrorist. Faktum är att Muhammed själv säger att han är en terrorist:

Sahih Bukhari
Volym 4, Bok 52, Nummer 220
Berättad av Abu Huraira: Allahs Apostel sade, "Jag har blivit sänd med det kortaste uttryck som bär den största innebörden, och jag har segrat med terror (ingivet i fienders hjärtan)… [vår översättning]

Sahih Muslim
Bok 4, Nummer 1062
Abu Huraira rapporterade att Allahs Budbärare (må frid vara över honom) sade: Jag har fått överlägsenhet över andra profeter i sex punkter: Jag har fått ord som är koncisa men med övergripande innebörd, och jag har blivit hjälpt genom terror (i fienders hjärtan)… [vår översättning]

Slutligen kan vi läsa att Islam även beordrar muslimer att döda människor som motsäger Islam och som vägrar att bli muslimer:

5:33
De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande. (Mohammad Knut Bernström)

Exegeten Ibn Kathir skriver följande i sin utläggning av versen:

"Allah sade sedan,

(Straffet för dem som kämpar mot Allah och Hans Budbärare och orsakar problem i landet är bara att de ska dödas eller korsfästas eller att ha deras händer och fötter ska kapas på motsatta sidor, eller förvisats från landet.) "Utkämpa krig" som nämns här innebär att MOTSÄTTA och att MOTSÄGA, och det innefattar OTRO…" [vår översättning]

Se även vad följande koraniska vers och utläggning säger om kristen doktrin vad gäller om fred och krig. Först den koraniska texten:

5:82
Helt visst skall du finna att bland alla människor är judarna och avgudadyrkarna de hätskaste fienderna till dem som tror [på denna Skrift]. Och du skall helt säkert finna att de som kommer dem närmast i vänskap av alla människor är de som säger "Vi är kristna"; det finns nämligen bland dem präster och ordensfolk, som sällan visar högmod. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Här följer Ibn Kathirs utläggning på versen:

"… Allahs sägelse,

(och du ska finna att de som kommer de troende närmast i vänskap av är de som säger: "Vi är kristna") refererar till dem som kallar sig själva för kristna, som följer Messias religion och Evangeliets läror. Dessa människor är generellt mer toleranta mot Islam och dess folk, på grund av den nåd och vänlighet som deras hjärtan uppnått genom en del av Messias religion. I en annan vers, säger Allah;

(Och Vi bestämde i hjärtan på dem som följde honom [Jesus Kristus], medlidande, barmhärtighet och klosterliv…) (57:27). I deras bok finns sägelsen; "Den som slår dig på din höger kind, vänd också den vänstra till honom." OCH KRIG FÖRBJÖDS I DERAS LÄRA…" [vår översättning]

Även den uppskattade islamistiske auktoriteten Ibn Kathir erkänner att Herren Jesus och Kristendomen förkunnar fred och barmhärtighet. Ibn Kathir erkänner även att kristna är förbjudna att kriga!

Se slutligen följande hadith som säger att muslimer är ett folk som ska tvinga folk, med kedjor om deras halas, att acceptera Islam:

Sahih Bukhari
Volym 6, Bok 60, Nummer 80
Berättad av Abu Huraira: Versen: "Ni (sanna muslimer) är de bästa av alla folk som någonsin uppkommit för mänskligheten." Innebär, det bästa folket för folk, när ni drar dem med kedjor på deras halsar tills de accepterar islam. [vår överästtning]

Team Sverige,
Kontakta oss