answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Är den bibliska Guden en förledare?

Somliga skeptiker och kritiker citerar följande vers från den Heliga Bibeln och hävdar att den bibliska Guden är en förledare:

Hes 20:25
Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem och föreskrifter som inte kunde ge dem liv. (Folkbibeln)

Denna vers verkar indikera att den bibliska Guden är en förledare som ger människor lagar och föreskrifter som varken är goda eller ger liv. Varför tillskrivs denna egenskap Gud? Låt oss börja med att läsa kontexten:

Hes 20:23-26
Jag lyfte min hand inför dem i öknen och svor att skingra dem bland folken och sprida ut dem i länderna, eftersom de INTE LYDDE MINA FÖRESKRIFTER utan föraktade mina stadgar och vanhelgade mina sabbater och såg längtansfullt efter sina fäders avgudar. Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem och föreskrifter som inte kunde ge dem liv. JAG LÄT DEM orena sig med sina offergåvor, då de lät allt som öppnade moderlivet gå genom eld, ty jag ville slå dem med förfäran, så att de skulle inse att jag är HERREN. (Folkbibeln)

När vi läst kontexten framgår det tydligt att folket (israeliterna under ökenvandringen) valde att överge Guds goda lagar och föreskrifter. De föraktade de goda lagarna som Gud hade gett dem och som kunde föra dem till liv, istället började de dyrka andra gudar och orenade sig med dessa. Notera att texten säger att de började offra sina barn till de avskyvärda gudarna. Med hänsyn till kontexten förstås att Gud låter ogudaktiga och rebelliska människor som inte vill veta av Honom att förledas. Detta sker genom att Gud låter dem följa sina egna ondskefulla begär, vilket texten klargör. Gud påtvingar inte en människa en orättfärdig handling, utan låter en ondskefull människa få det som dennes fördärvade hjärta söker. Gud förleder alltså inte människor men tillåter en människa att förledas om personen ifråga vill det, detta i enlighet med den fria viljan som varje individ har. Skriften säger upprepande gånger att Gud kan överlämna en människa åt dennes egna ondskefulla begär:

Ps 81:10-12
Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt så att jag får fylla den. Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, DE FICK VANDRA EFTER SINA EGNA PLANER. (Folkbibeln)

Jer 7:23-26
Det bud jag gav dem var detta: "Lyssna till min röst, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så skall det gå er väl." Men de ville inte höra eller lyssna till mig utan FÖLJDE SINA EGNA TANKA OCH SITT ONDA, HÅRDA HJÄRTA och vände ryggen till mig, inte ansiktet. Från den dag då era fäder drog ut ur Egyptens land ända till i dag har jag sänt till er alla mina tjänare profeterna, gång på gång har jag sänt dem. (Folkbibeln)

Rom 1:20-26
Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde SINA EGNA BEGÄR och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. (Folkbibeln)

Läsaren måste dock förstå och ta hänsyn till en mycket viktig kunskap om hur Gud handlar. Gud kontrollerar allt och ingenting sker utan Hans tillåtelse. Samtidigt har Gud givit mänskligheten en fri vilja. Detta betyder med andra ord att Gud, som kontrollerar allt, är indirekt verksam i allt som sker. Därför läser vi i Hes 20:25 att det var Gud som gav folket onda föreskrifter.

Låt oss gå vidare och studera hur och på vilket sätt Gud låter någon bli förledd. Detta kommer även att tydliggöra det sistnämnda resonemanget. Låt oss börja med att läsa följande vers:

Hes 14:9
Om profeten är förledd och ger svar, så har jag, HERREN, låtit den profeten bli förledd. Jag skall räcka ut min hand mot honom och utrota honom ur mitt folk Israel. (Folkbibeln)

Låt oss läsa kontexten:

Hes 14:6-11
Säg därför till Israels hus: Så säger HERREN, HERREN: Vänd om och vänd er bort från era avgudar, vänd er bort från alla era vidrigheter! Ty om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor i Israel viker bort från mig och ger rum för avgudar i hjärtat och ställer upp framför sig det som förleder till synd, och sedan kommer till profeten för att fråga mig, honom skall jag, HERREN, själv svara. Jag skall vända mitt ansikte mot den mannen och göra honom till ett tecken och till ett ordspråk och utrota honom ur mitt folk. Och ni skall inse att jag är HERREN. Om profeten är förledd och ger svar, så har jag, Herren, låtit den profeten bli förledd. Jag skall räcka ut min hand mot honom och utrota honom ur mitt folk Israel. De skall båda bära straffet för sin synd, profeten har lika stor synd som den som frågat, detta för att Israels hus inte mer skall föras vilse och inte mer orena sig med alla sina överträdelser. De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud, säger HERREN, HERREN. (Folkbibeln)

Här läser vi att om någon svekfull israelit eller främling som bor i landet kommer till en profet för att söka råd i syfte att bedriva sina svekfulla handlingar kommer Gud att straffa den som frågar. Om profeten är förledd och svarar på den svekfulle israeliten eller främlingen då har Gud låtit den profeten bli förledd. Straffet för den förledda profeten och den svekfulla israeliten eller främlingen är att dessa kommer att bli utrotade ur folket. Svaret på varför Gud låter en profet bli föreledd är desamma som svaret på Hes 20:25, nämligen att Gud tillåter var och en att följa sina egna begär. Om en person, vare sig en profet eller civil, inte vill hålla sig till Gud och Hans rättfärdiga föreskrifter då överlämnas han till sina egna svekfulla begär och handlingar. Följden kommer att bli hans egen död.

Det som vi ska undersöka närmare hädanefter är Hes 14:9 som säger att Gud har låtit profeten bli förledd. Frågan är hur Gud låter profeten bli förled, är det Gud själv som förleder eller använder sig Gud av en agent som förleder profeten? Först och främst säger Skriften att Gud inte kan ljuga eller förledda någon för att Hans vägar är fria från allt ont:

4 Mos 23:19
Gud är ingen människa, han ljuger inte, han är ingen dödlig, som ändrar sig. Vad han sagt, det gör han, vad han lovat, håller han. (Bibeln 2000)

5 Mos 32:4
Han är vår klippa, hans verk är utan brist, hans vägar alltid de rätta. Han är en trofast Gud, fri från allt ont, han är rättfärdig och rättvis. (Bibeln 2000)

1 Sam 15:29
Och han som är Israels ära ljuger icke och ångrar intet, ty han är inte en människa, en som kan ångra sig. (Bibeln 2000)

Ps 19:7-10
Herrens lag är utan brist
, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus. Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga, mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd, och sötare än honung, än självrunnen honung. (Bibeln 2000)

Ords 8:4-8
Människor, jag ropar till er, jag vänder mig till alla och envar. Ni oerfarna, förvärva klokhet! Ni dåraktiga, förvärva förstånd! Lyssna, ty det jag säger är rätt, SANNA ord kommer över mina läppar. Min mun säger SANNINGEN, mina läppar skyr det onda. Alla mina ord är rättfärdiga, i dem finns inget falskt eller förvänt. (Bibeln 2000)

Rom 3:4
Nej, inte alls: Gud är sann - sedan må varje människa visa sig vara en lögnare; som det står skrivet: Du skall befinnas rättfärdig i dina ord och segra när man anklagar dig. (Bibeln 2000)

Heb 6:17-18
Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat, hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud OMÖJLIGT kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. (Folkbibeln)

Jak 1:13-17
Ingen som frestas skall säga: "Det är Gud som frestar mig." Ty Gud frestas inte av det onda och FRESTAR INTE HELLER NÅGON. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. (Folkbibeln)

Gud själv förleder aldrig någon. Skriften säger vidare att alla makter är under Guds övervakning och kontroll. Inget sker utan Guds tillåtelse. Även förledaren och den förledde är under Guds kontroll:

Job 12:13-16
Hos Gud finns vishet och styrka, han har beslutsamhet och insikt. När han river ner bygger ingen upp, när han spärrar in släpps ingen ut. När han håller vattnet inne blir det torka, när han låter det forsa förhärjas jorden. Hos honom finns kraft och klokhet, han härskar över FÖRLEDARE OCH FÖRLEDD. (Bibeln 2000)

2 Thess 2:9-12
Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud VILLFARELSEN FÅ MAKT över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten. (Bibeln 2000)

Se även:

Luk 22:3
Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. (Folkbibeln)

Herren Jesus säger att Satan har begärt att få vilseleda lärjungarna. Detta påvisar att Satan och demonerna måste fråga om lov innan dem gör något.

Se även:

Job 2:6-7
Herren sade till Anklagaren: "Gör vad du vill med honom, bara du skonar hans liv." Så lämnade Anklagaren Herren. Han lät Job drabbas av varbölder från huvud till fot. (Bibeln 2000)

Jobs bok handlar om att Gud låter Job förledas av Satan. Texten påvisar att det är Gud som ger Satan lov att göra detta.  

I 1 Kungaboken 22 finner vi en intressant historia. Det hade vart fred i Israel under tre år. Då kom kung Joshafa av Juda på besök till kung Achav av Israel. Achav frågade Joshafat om denne ville dra ut i krig med honom mot arameerkungen för att erövra Ramot i Gilead. Men Joshafat bad den israelitiske kungen att först söka råd hos Gud. Kung Achav samlade sina profeter och frågade om man skulle angripa staden. Alla dessa profeter svarade att Achav skulle angripa. Joshafat undrade om det fanns någon till profet som kunde rådfrågas och lätt kalla profeten Mika som sa:

1 Kung 22:14
"Så sant Herren lever", svarade Mika, "vad Herren säger till mig, det skall jag frambära." (Bibeln 2000)

Den sanna profeten Mika säger vidare att Achav och Joshafat inte bör gå ut i krig och gör de det kommer de att förlora. Historien fortsätter enligt följande:

1 Kung 22:19-23
Men Mika fortsatte: "Lyssna då till vad Herren säger. Jag såg Herren sitta på sin tron, och hela den himmelska hären stod till höger och vänster om honom. Och Herren sade: VEM KAN FÖRLEDA Achav, så att han tågar mot Ramot i Gilead och stupar där? Den ene svarade ett, den andre ett annat. Då steg en ande fram och ställde sig inför Herren och sade: Jag kan förleda honom. Herren frågade: Hur? Och anden svarade: Jag går dit och talar som en lögnens ande genom alla hans profeter. Herren sade: Förled honom du, DU KOMMER ATT LYCKAS. Gå och gör som du sagt. Nu har alltså Herren LÅTIT en lögnens ande tala genom alla dessa dina profeter. Han har bestämt att olyckan skall drabba dig." (Bibeln 2000)

Gud tillåter en lögnens ande inspirerar alla Achavs falska profeter. Detta för att de var orättfärdig och ogudaktiga. Det hela slutar med att Achav stupar liksom Mika sa. Notera att det inte är Gud som förleder eller ljuger, utan andar som Gud släppt lösa.

Det vi vill påvisa är att Gud själv aldrig förleder. Gud kan dock använda de onda andarna som är lögnare och släppa de lösa på de fördärvade. Men notera att Gud fortfarande kontrollerar allt, vilket gör Honom delaktig indirekt, därför läser vi att skriften säger att ondska kommer från Gud:

Job 2:10
Han svarade henne: "Du talar som en dåre. Vi tar emot det goda från Gud, skall vi då inte också ta emot det ONDA?" Under allt detta kom inte ett syndigt ord över Jobs läppar. (Bibeln 2000)

Jes 45:5-7
Jag är Herren, ingen annan finns, ingen är Gud utom jag. Jag rustar dig till strid, fastän du inte känner mig, för att alla i öst och i väst skall inse att det inte finns någon mer än jag. Jag är Herren, ingen annan finns. Jag ger ljus och skapar mörker, jag bringar lycka och skapar ofärd. Jag, Herren, gör allt detta. (Bibeln 2000)

Klag 3:37-39
Vems ord har skapat allt? Har inte Herren befallt detta? Kommer inte både ONT OCH GOTT på den Högstes bud? Varför klagar då den som är i livet över sina synders lön? (Bibeln 2000)

Jer 25:4-6
Gång på gång har Herren sänt sina tjänare profeterna till er. Men ni ville inte lyssna, inte höra när de sade: Lämna er onda väg, era onda gärningar. Då skall ni få bo på den mark som Herren gav åt er och åt era fäder för all framtid. Följ inte andra gudar, tjäna dem inte och dyrka dem inte. Väck inte min vrede med gudar ni själva tillverkat, så skall jag inte göra er NÅGOT ONT. (Bibeln 2000)

Det är viktigt att alltid ha i minne att människor, enligt den Heliga Bibeln, har en fri vilja. Den som väljer att leva med Gud kommer att skyddas och välsignas, men den som väljer att leva avskilt från Gud kommer att få det denne förtjänar och önskar:

5 Mos 30:15-20
Se, jag lägger i dag fram för dig livet och vad gott är, döden och vad ont är, då jag i dag befaller dig att älska Herren, din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du må leva och föröka dig, och för att Herren, din Gud, må välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning. Men om ditt hjärta vänder sig bort och du inte vill höra, och om du blir förledd och tillber andra gudar och tjänar dem, så kungör jag för er i dag att ni förvisso skall förgås. Ni kommer inte att leva länge i det land dit du drar över Jordan för att komma och ta det i besittning. Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva, genom att du älskar Herren, din Gud, och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Ty detta betyder liv och lång levnad för dig, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder, Abraham, Isak och Jakob. (Bibeln 2000)

Guds absoluta önskan är i varje fall att alla ska vända om till det goda så att Han kan vara allas beskyddare och frälsare:

Hes 18:20-23
Det är den som syndar som skall dö. Sonen skall inte bära straffet för faderns synd och fadern skall inte bära straffet för sonens synd. Den rättfärdige skall skörda frukten av sin egen rättfärdighet, den gudlöse frukten av sin egen gudlöshet. Om den gudlöse upphör med sina synder och håller alla mina bud och handlar rätt och rättfärdigt skall han leva. Han skall inte dö. Alla de brott han begått skall vara glömda. Genom sina rättfärdiga gärningar skall han leva. Skulle jag önska den gudlöses död? säger Herren Gud. Skulle jag inte hellre se att han upphörde med sina gärningar och fick leva? (Bibeln 2000)

Hes 33:11
Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag önskar inte den gudlöses död. Jag vill att han upphör med sina gärningar och får leva. Vänd om! Vänd er bort från era onda gärningar. Israeliter, ni vill väl inte dö? (Bibeln 2000)

2 Pet 3:9
Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. (Bibeln 2000)

Vad säger vi då om följande vers som handlar om profeten Jeremia:

Jer 20:7
Du förledde mig, Herre, och jag lät mig förledas. Du blev mig för stark, du fick övertaget. Jag har blivit till ständigt åtlöje, alla gör narr av mig. (Bibeln 2000)

Texten verkar indikera att Gud förledde sin trogna profet Jeremia. Om vi tar hänsyn till grundtexten och kontexten förstår vi att denna indikation är felaktig. Det hebreiska ordet för "förledde" i versen är "pathah" som betyder följande enligt Strongs lexikon:

"A primitive root; to open, that is, be (causatively make) roomy; usually figuratively (in a mental or moral sense) to be (causatively make) simple or (in a sinister way) delude: - allure, deceive, enlarge, entice, flatter, persuade, silly (one)." länk

Ordet kan betyda att "vilseleda" men även att "övertala" och ha "övertaget". Man får därför låta kontexten avgöra ordets betydelse. Läser vi kontexten inser vi att Jeremia inte gör anspråk på att vara förledd, utan övermannad och övertalad av Gud:

Jer 20:7-8
Du förledde mig, Herre, och jag lät mig förledas. Du blev mig för stark, du fick övertaget. Jag har blivit till ständigt åtlöje, alla gör narr av mig. Ty varje gång jag talar måste jag ropa, måste jag skrika: "Våld och förtryck!" Ja, mig har Herrens ord vållat ständigt spott och spe. (Bibeln 2000)

Jeremia känner sig svag för att folket inte ville lyssna på honom. Han kände sig som ett åtlöje för att folket gjorde narr av honom. Men Jeremia ger inte upp, utan fullföljer sin kallelse för att Gud har övertaget.

Se vidare följande inledande text i Jeremias bok som förmedlar att Gud säger till Jeremia att folket kommer att göra narr av honom och inte lyssna, men just då kommer Gud att ha övertaget och stärka honom:

Jer 1:4-8, 18-19
Herrens ord kom till mig: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken. Men jag svarade: "Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala - jag är för ung!" Då sade Herren till mig: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig! Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig, säger HerrenSe, jag gör dig i dag till en befäst stad, en pelare av järn, en mur av koppar, som håller stånd mot hela landet, mot Judas kungar och dess stormän, mot prästerna och folket i landet. De skall angripa dig, men de skall INTE BESEGRA DIG, TY JAG ÄR MED DIG, säger Herren, och jag skall rädda dig. (Bibeln 2000)

Jeremia gör inte anspråk på att vara förledd i 20:7, utan säger helt enkelt att Gud har övertaget och ger honom därigenom styrka att fortsätta sin verksamhet bland dem som gör narr av honom. Se hur andra översättningar återger versen ifråga:

Du, HERRE, övertalade mig, och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje, alla hånar mig. (Folkbibeln)

Du, Jehová, övertalade mig, och jag lät mig övertalas; du grep mig och fick överhand. Jag har blivit till begabberi hela dagen, var man gör gäck av mig. (Åkesson)

Du, HERRE, övertalade mig, och jag lät mig övertalas; du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje; var man bespottar mig. (Bibeln 1917)

Team Sverige,
Kontakta oss