முஸ்லிம்களுக்கான பைபிள் பாடங்கள்

A Bible Course for Muslims

ஆசிரியர்: ஜெரார்ட் நெஹல்ஸ்

பொருளடக்கம்

1. பைபிள் என்றால் என்ன?

2. பைபிள் எங்கேயிருந்து வந்தது?

3. பைபிளை ஏன் நாம் நம்பவேண்டும் (பாகம் 1)

4. பைபிளை ஏன் நாம் நம்பவேண்டும் (பாகம் 2)

5. தேவன் தம்மைப் பற்றி என்ன சொல்கிறார்?

6. தேவன் மனிதனைப் பற்றி என்ன சொல்கிறார்?

7. தேவன் பாவத்தைப் பற்றி என்ன சொல்கிறார்?

8. தேவனின் சட்டம்

9. இயேசுவின் வாழ்வு

10. இயேசுவின் மரணமும் உயிர்த்தெழுதலும்

11. தேவனுடைய இராஜ்ஜியம்

12. தேவ இராஜ்ஜியத்தின் குடிமக்கள் ஆவது எப்படி?

13. தேவ இராஜ்ஜியத்தின் குடிமக்களின் வாழ்வு முறை

14. இயேசு: எல்லா நபிகளைக் காட்டிலும் மேலானவர்

15. பரிசுத்த ஆவியானவர் – இவர் யார்?

16. பரிசுத்த ஆவியானவர் – இவர் என்ன செய்துக் கொண்டு இருக்கிறார்?

17. தேவ இராஜ்ஜியத்தின் மக்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு நோக்கமிருக்கும்

18. தேவ இராஜ்ஜியத்தின் மக்களுக்கு நிச்சயமான எதிர்கால வாழ்வு உண்டு

முடிவுரை

”உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள்” பகுதியின் கேள்விகளுக்கு பதில்கள்


அறிமுகத்தை படிக்க


மூலம்: http://www.answeringislam.org/Nehls/Alkitab/index.html