వర్ష్ మరియు హఫ్స్ ఖుర్‍ఆన్‍లలోని పఠన క్రమముల మధ్య ఉన్న అనేకానేక వ్యత్యాసాలను చూపించే ఒక చిన్న జాబితా

ముస్లింలు సాధారణంగా తమ ఖుర్‍ఆన్ గ్రంథం గురించి చాలా గొప్పగా చెప్తూ - ''మా ఖుర్‍ఆన్ గ్రంథం ఎప్పుడూ ఒకటే గ్రంథంగా ఉండినది, అది ఎన్నడూ ఏ మార్పుకూ గురి కాలేదు, ప్రంచంలోని ఏ ఖుర్‍ఆన్ గ్రంథాన్ని చదివినా అవన్నీ ఒకటే రీతిగా ఉంటాయి'' అంటారు. కానీ అసలు వాస్తవం ఏమిటి? వారు చెప్పే మాటల్లోని నిజమెంత?

నిజానికి వారంటున్నట్టుగా ఖుర్‍ఆన్ గ్రంథం ఒకటే గ్రంథంగా ఎన్నడూ లేదు. అది వ్రాయబడ్డప్పటినుంచి అనేక మార్పులకు గురైంది. ఆ పాత ఖుర్‍ఆన్‍లన్నింటినీ ముస్లింలు కాల్చేసుకోగా కేవలం 2 రకాల ఖుర్ఆన్‍లే ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ముద్రణలో ఉన్నాయి. వాటిలో కూడా ఎన్నో మార్పులు వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. ఆ రెండు గ్రంథాలు ఒకటిగా లేనేలేవు. ముస్లింలు ఒప్పుకోకపోయినా ఇదే వాస్తవం. మా మాటల్లో ఎందుకు వినాలి? రుజువులను మీరే చూడండి! ఇది చూశాక కూడా సత్యాన్ని అంగీకరించడానికి మీరు భయపడితే సత్యవంతుడైన యెహోవా దేవుని మీరెన్నటికీ చేరుకోలేరు, ఆత్మ రక్షణ పొందలేరు. 

القراءات Readings

ఖుర్‍ఆన్ పఠన క్రమములు

 

رواية ورش عن نافع - دار المعرفة - دمشق

Warsh narration-Dar Al Maarifah Damascus

ఖుర్‍ఆన్ - వర్ష్ పఠన క్రమం

رواية حفص عن عاصم - مجمع الملك فهد - المدينة

Hafs narration-King Fahd Complex Madinah

ఖుర్‍ఆన్ - హఫ్స్ పఠన క్రమం

يُغْفَرْ

he will forgive

ఆయన మన్నిస్తాడు

نَّغْفِرْ

We will forgive

మేము మన్నిస్తాము

البقرة

అల్-బఖర

2:58

يَعْمَلُونَ

they do

వారు చేస్తున్నారు

تَعْمَلُونَ

(you) do

(మీరు) చేస్తున్నారు

البقرة

అల్-బఖర

2:85

لَوْ تَرَى الذِينَ ظَلَمُواْ

that you had known those who do evil

దుర్మార్గులను మీరు కనుగొంటారు

لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ

that those who do evil had...known

దుర్మార్గులు... కనుగొంటారు

البقرة

అల్-బఖర

2:165

فَنُوَفِّيهِمُ

we will pay them

మేము వారికి ఇస్తాము

فَيُوَفِّيهِمْ

He will pay them

ఆయన వారికి ఇస్తాడు

ال عمران

ఆలి ఇమ్రాన్

3:57

تَبْغُونَ

you seek

మీరు కోరుతున్నారు

يَبْغُونَ

(they) Seek

(వారు) కోరుతున్నారు

ال عمران

ఆలి ఇమ్రాన్

3:83

تُرْجَعُونَ

you will be returned

మీరు మరలిపోతారు

يُرْجَعُونَ

they will be returned

అవి మరలిపోతాయి

ال عمران

ఆలి ఇమ్రాన్

3:83

تَجْمَعُونَ

you amass

మీరు కూడబెట్టే

يَجْمَعُونَ

they amass

వారు కూడబెట్టే

ال عمران

ఆలి ఇమ్రాన్

3:157

نُدْخِلْهُ

We will make him enter

మేము వానిని ప్రవేశింపజేస్తాము

يُدْخِلْهُ

He will make him enter

ఆయన వానిని ప్రవేశింపజేస్తాడు

 

النساء

అన్ నిసా

4:14

كَأَن لَّمْ يَكُن

there had been no (m)

అనురాగ బంధమే లేనట్లు (పుంలింగం)

كَأَن لَّمْ تَكُن

there had been no (f)

అనురాగ బంధమే లేనట్లు (స్త్రీలింగం)

النساء

అన్ నిసా

4:73

نُفَصِّلُ

We detail

మేము తేటతెల్లంగా తెలియజేస్తున్నాము

يُفَصِّلُ

He detail(s)

ఆయన తేటతెల్లంగా తెలియజేస్తున్నాడు

يونس

యూనుస్

10:5

نَحْشُرُهُمْ

We shall gather them together,

మేము వారిని సమావేశపరుస్తాము

يَحْشُرُهُمْ

He shall gather them together

ఆయన వారిని సమావేశపరుస్తాడు

يونس

యూనుస్

10:45

يُوحى

he inspired

ఆయన వహీని పంపుతూ వచ్చాడు

نُّوحِى

We inspired

మేము వహీని పంపుతూ వచ్చాము

يوسف

యూసుఫ్

12:109

تُوقِدُونَ

you heat

మీరు వేడి చేస్తారు

يُوقِدُونَ

they heat

వారు వేడి చేస్తారు

الرعد

అర్రాద్

13:17

مَا تَنَزِّلُ

you send not down

నీవు అవతరింపజెయ్యవు

مَا نُنَزِّلُ

We send not down

మేము అవతరింపజెయ్యము

الحجر

అల్ హిజ్ర్

15:8

يُوحى

he inspired

ఆయన వహీని పంపుతూ వచ్చాడు

نُّوحِى

We inspired

మేము వహీని పంపుతూ వచ్చాము

النحل

అన్ నహ్ల్

16:43

تّقُولُونَ

you say

మీరంటారు

يَقُولُونَ

they say

వారంటారు

الإسراء

అల్ ఇస్రా

17:42

قُل

Say!

ఇలా అను లేక పలుకు

قَالَ

He (said)

అతడిట్లా అన్నాడు

الأنبياء

అల్ అంబియా

21:4

يُوحى

ఆయన వహీని పంపుతూ వచ్చాడు

he inspired

نُوحِى

మేము వహీని పంపుతూ వచ్చాము

We inspired

الأنبياء

అల్ అంబియా

21:25

لِيُحْصِنَكُم

పుంలింగం) మిమ్మల్ని రక్షించుటకు)  

to(m) protect you

لِتُحْصِنَكُم

(స్త్రీలింగం) మిమ్మల్ని రక్షించుటకు

to(f) protect you

الأنبياء

అల్ అంబియా

21:80

تَدْعُونَ

నీవు వేడుకొనే

you call

يَدْعُونَ

వారు వేడుకొనే

they call

الحج

అల్ హజ్

22:62

يُخْفُونَ

వారు దాచేది

they hide

تُخْفُونَ

మీరు దాచేది

(you) hide

النمل

అన్ నమ్ల్

27:25

يُعْلِنُونَ

వారు వ్యక్తపరచే

they proclaim

تُعْلِنُونَ

నీవు వ్యక్తపరచే

(you) proclaim

النمل

అన్ నమ్ల్

27:25

تُجْبى

తెప్పించబడుట (స్త్రీలింగం)

is brought (f)

يُجْبَى

(పుంలింగం) తెప్పించబడుట

 is brought (m)

القصص

అల్ ఖసస్

28:57

تَدْعُونَ

నీవు పిలిచే

you invoke

يَدْعُونَ

వారు పిలిచే

they invoke

لقمان

లుఖ్మాన్

31:30

كَثِيرًا

అనేక

multitudinous

كَبِيرًا

పెద్దదైన లేక తీవ్రమైన

mighty

الأحزاب

అల్ అహ్‍జాబ్

 33:68

نَحْشُرُهُمْ

వారిని సమావేశపరుస్తాము

 we will gather them...together

يَحْشُرُهُمْ

వారిని సమావేశపరుస్తాడు

He will gather them...together

سبإ

సబా

34:40

نَقُولُ

మేము ఇలా అంటాము

we will say

يَقُولُ

ఆయన ఇలా అంటాడు

 He will say

سبإ

సబా

34:40

أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

నీవు గ్రహింపవా?

Will you not understand?

أَفَلاَ يَعْقِلُونَ

?వారు గ్రహింపరా

Will they not understand?*

يس

యాసీన్

36:68

يَتَذَكَّرُونَ

వారు ఆలోచించటం

they reflect

تَتَذَكَّرُونَ

మీరు ఆలోచించటం

 (you) reflect

غافر

గాఫిర్

40:58

يَكَادُ

దాదాపు (పుంలింగం)

almost (m)

تَكَادُ

దాదాపు (స్త్రీలింగం)

almost (f)

الشورى

అష్ షూరా

42:5

يَفْعَلُونَ

వారి చేష్టలు

they do

تَفْعَلُونَ

మీ చేష్టలు

(you) do

الشورى

అష్ షూరా

42:25

بِمَا

దాని వల్లనే

it is what

فَبِمَا

(మరియు) దాని వల్లనే

(then) it is what

الشورى

అష్ షూరా

42:30

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

నీకు తెలిసిపోతుంది

you will come to know

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

వారికి తెలిసిపోతుంది

they will come to know

الزخرف

అజ్ జుఖ్‍రుఫ్

43:89

تَغْلِى

అది (స్త్రీలింగం) మసలుతుంది

shall it boil up (f)

يَغْلِى

అది (పుంలింగం) మసలుతుంది

shall it boil up* (m)

الدخان

అద్ దుఖాన్

44:45

نُدْخِلْهُ

ప్రవేశింపజేస్తాము

we will make him enter

يُدْخِلْهُ

ప్రవేశింపజేస్తాడు

He will make him enter

الفتح

అల్ ఫత్‍హ్

48:17

نُعَذِّبْهُ

శిక్ష విధిస్తాము

him will we punish

يُعَذِّبْهُ

శిక్ష విధిస్తాడు

him will He punish

الفتح

అల్ ఫత్‍హ్

48:17

يَقُولُ

ఆయన అడిగినప్పుడు

he says

نَقُولُ

మేము అడిగినప్పుడు

We say

ق

ఖాఫ్

50:30

نُدْخِلْهُ

ప్రవేశింపజేస్తాము

We...will bring him into

يُدْخِلْهُ

ప్రవేశింపజేస్తాడు

He...will bring him into

التغابن

అత్ తగాబున్

64:9

 

Unless indicated otherwise, translation of Hafs narration by Marmaduke Pickthall

Translations of Hafs narration marked with * are by John Medows Rodwell

(parentheses ours)

ఇంకా అధిక ఋజువులకోసం, ముస్లింలు స్వయంగా ముద్రించుకొని అమ్ముతున్న ఈ 2 రకాల ఖుర్‍ఆన్‍లలోని ఫోటోలను సహా ఈ అంగ్ల వ్యాసంలో ఋజువులుగా కూడా చూడగలరు.

ఈ వ్యాసాన్ని ఆంగ్లంలో కూడా చదువగలరు - A (small) list of differences between the Warsh and Hafs readings of the Qur'an


ఖుర్‍ఆన్

ఆన్సరింగ్ ఇస్లాం తెలుగు